หน้าหลัก > วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ > list of e-thesis

รายชื่อวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์แยกตามคณะ/สถาบัน วิทยาลัย

คณะกายภาพบำบัด (35)

คณะทันตแพทยศาสตร์ (137)

คณะเทคนิคการแพทย์ (85)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (18)

คณะพยาบาลศาสตร์ (1,234)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (1,470)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (1,152)

คณะเภสัชศาสตร์ (322)

คณะวิทยาศาสตร์ (2,680)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (573)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (193)

คณะศิลปศาสตร์ (30)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1,837)

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (3,041)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (1,414)

บัณฑิตวิทยาลัย (116)

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (336)

วิทยาลัยนานาชาติ (60)

วิทยาลัยราชสุดา (79)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (57)

วิทยาลัยศาสนศึกษา (1)

ศูนย์จิตต์ปัญญาศึกษา (2)

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล (166)

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (28)

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (209)

สถาบันโภชนาการ (217)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (421)

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (808)

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (28)

update : กรกฎาคม 2560