Faculty of Nursing
คณะพยาบาลศาสตร์ 1. A casual model of psychosocial adjustment in post radiotherapy cervical cancer women = รูปแบบเชิงสาเหตุของการปรับตัวด้านจิตสังคมในสตรีมะเร็งปากมดลูกภายหลังได้รับรังสีรักษา / Chanpen Santawaja
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 2. A causal model of exercise behavior of the elderly in Bangkok metropolis = แบบจำลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมออกกำลังกายของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร / Prapaporn Chinuntuya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 3. A causal model of promoting leisure-time physical activity among middle-aged Thai women = แบบจำลองเชิงเหตุผลเกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกายของสตรีไทยวัยกลางคน / Apa Youngpradith
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 4. A causal model of the health responsibility of pregnant adolescents = แบบจำลองเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น / Somjai Puttapitukpol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 5. A compararitive study the social and health of regular and irregular participated in an old peoples's club = การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ภาวะสุขภาพ การรับรู้ประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องในชมรมผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก / Nattawuth Sudkaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 6. A comparative study of family function in family with adolescent psychiatric patient and family with healthy adolescent = เปรียบเทียบการทำหน้าที่ของครอบครัวในครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่นเป็นผู้ป่วยจิตเวชกับครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่นปกติ / Muslin Tohkani
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 7. A comparative study of selected factors related to length of weaning time in medical patients undergoing mechanical ventilation at Taksin Hospital = การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยคัดสรรบางประการที่สัมพันธ์กับระยะเวลาในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลตากสิน / Orasa Ngimruksa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 8. A comparison of needs for helps and caregiver role strain among spouse, children and sibling's caregivers of patients with stroke = การเปรียบเทียบความต้องการความช่วยเหลือและความเครียดในบทบาทของญาติผู้ดูแลระหว่างญาติผู้ดูแลที่เป็นคู่สมรส บุตรและพี่น้องของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / Saowapha Prawtaku
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 9. A comparison of pain reduction methods in knee replacement patients : using cold compression before or both before and during exercise on continuous passive motion machine = เปรียบเทียบผลของการบรรเทาปวดระหว่างการประคบเย็นก่อนบริหารและการประคบเย็นทั้งก่อนและขณะบริหารด้วยเครื่องบริหารอย่างต่อเนื่องแบบพาสซีพ ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดใส่ข้อเข่าเทียม / Yuphawan Chittapiwat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 10. A comparison study of the foot ulcer healing between dressing with mangostin cream and normal saline wet dressing in diabetic patient = การเปรียบเทียบการหายของแผลที่เท้าระหว่างการทำแผลด้วยครีมเปลือกมังคุดกับการทำแผลแบบเปียกด้วยน้ำเกลือนอร์มัลในผู้ป่วยเบาหวาน / Captain Kusuma Kumjorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 11. A model of factors contributing to integrating lifestyle in thai women with type 2 diabetes = รูปแบบจำลองปัจจัยที่มีผลต่อการปรับแบบแผนในการดำเนินชีวิตของหญิงไทยที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 / Apinya Siripitayakunkit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 12. A self-management program for improving knowledge, self-care activities, quality of life, and glycosylated HbAIc in Thais with type 2 diabetes mellitus = ประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ต่อระดับความรู้กิจกรรมการดูแลตนเอง คุณภาพชีวิต และค่าน้ำตาลสะสม / Pawana Keeratiyutawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 13. A self-regulation program on diet and exercise behaviors in pregnant women with gestational diabetes mellitus = โปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการรับประทานและการออกกำลังกายในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ / Piyanum Limruangrong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 14. A structural equation model of maternal role attainment among working primiparous mothers = รูปแบบเชิงโครงสร้างของการดำรงบทบาทมารดาในมารดาครรภ์แรกที่ทำงาน / Srisamorn Phumonsakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 15. A structural model development of Mercer's maternal role attainment in Thai HIV-seropositive mothers = การพัฒนาโมเดลความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของทฤษฎีเมอเซอร์ในมารดาไทยติดเชื้อเอช ไอ วี / Pennapa Pakdewong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 16. A study of a nurse's role in reducing labor pain in delivery units = การศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอดของพยาบาลในหน่วยห้องคลอด / Nadsuda Chotwattanakulchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 17. A study of discharge planning on health-promoting behaviors of hypertensive patients : Srisungwal Hospital, Maehongson province = การศึกษาแผนการพยาบาลเพื่อจำหน่ายผู้ป่วยต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน / Naruemol Samanit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 18. A study of fatigue experience in patients with ischemic heart disease = การศึกษาประสบการณ์เกี่ยวกับอาการล้าของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด / Chiraporn Sirirat
    Abstract

 19. A study of foot care behaviors in type 2 diabetes patients = การศึกษาพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน / Suangsuda Sawangja
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 20. A study of health beliefs and preventive health behavior on hypertension in Bank officers = การศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มพนักงานธนาคาร / Ruttanaporn Ruangtip
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 21. A study of healthcare needs in women with negative exercise stress test = การศึกษาความต้องการการดูแลรักษาสุขภาพในผู้หญิงที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพหัวใจเป็นลบ / Pachanee Romtan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 22. A study of health-promoting behaviors of essential hypertensive patients = ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ / Arunee Hengyotmark
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 23. A study of health-protective behaviors for coronary artery disease in bank officers = การศึกษาพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในพนักงานธนาคาร / Jithathai Suksamai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 24. A study of influences of lack of resources, strain from direct care, and caregivers' factors on health status of family caregivers of patients with cerebrovascular disease = การศึกษาอิทธิพลของการขาดแหล่งประโยชน์ ความเครียดจากการดูแล และปัจจัยด้านผู้ดูแลต่อภาวะสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / Captain Wiparat Navarat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 25. A study of knowledge of back pain, posture in daily living, and pain level in pregnant women with low back pain = การศึกษาความรู้เกี่ยวกับอาการปวดหลังท่าทางในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและระดับความเจ็บปวดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง / Darin Tohkani
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 26. A study of knowledge of pregnancy and supportive behaviors of husbands during pregnancy = การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และพฤติกรรมการสนับสนุนของสามีขณะภรรยาตั้งครรภ์ / Thanida Sirimai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 27. A study of pain in patients during wound dressing = ศึกษาความเจ็บปวดของผู้ป่วยระหว่างการทำแผล / Siriporn Louhasuvanpanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 28. A study of patient teaching of registered nurses at Phrae hospital = ศึกษาการสอนผู้ป่วยทางด้านสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแพร่ / Karaked Nukthat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 29. A study of perceived benefits of action and self-efficacy to exercise behavior in coronary artery disease patients after revascularization = การศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความสามารถต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจหรือการผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจ / Sirirat Ngaosomskul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 30. A study of perceived self-efficacy and health promoting behavior of chronic renal failure patients with continuous ambulatory peritoneal dialysis = การรับรู้สมรรถนะในตนเองและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยการขจัดของเสียทางเยื่อบุช่องท้องแบบต่อเนื่อง / Jirarat Habkonglek
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 31. A study of perceived self-efficacy and self-care behavior of chronic renal failure patients = การรับรู้สมรรถนะในตนเองและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง / Ubol Chibsamanboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 32. A study of perceived self-efficacy and situational influences on exercise behavior in coronary artery disease patients at Uttaradit Hospital = การศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองและอิทธิพลด้านสถานการณ์ต่อพฤติกรรมด้านการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / Yuwaret Saiseesub
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 33. A study of problems from medication used in patients with coronary artery disease at Siriraj Hospital = การศึกษาปัญหาจากการใช้ยาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช / Thidaratana Chaimati
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 34. A study of relaxation training on stress response in chronic hemodialysis patients = ผลการฝึกการผ่อนคลายต่อความเครียดของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / Lalita Meephol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 35. A study of self-efficacy and self care behavior of pulmonary tuberculosis patients = การศึกษาการรับรู้สมรรถนะในตนเองกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยวัณโรคปอด / Hathairat Wongsonton
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 36. A study of sense of coherence, perceived benefits of action in health-promoting behaviors and health-promoting behaviors on colorectal cancer patients = การศึกษาความเข้มแข็งในการมองโลกการรับรู้ประโยชน์ของการมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก / Nattaya Suteerawut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 37. A study of sleep pattern in premature infants = แบบแผนการนอนหลับของทารกเกิดก่อนกำหนด / Chantima Charastong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 38. A study of symptom experiences, symptom outcomes and symptom management strategies of patients with acute ischemic syndromes = การศึกษาประสบการณ์เกี่ยวกับอาการ ผลของอาการและวิธีจัดการอาการของผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน / Patiporn Boonyapatkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 39. A study of symptom management in rheumatoid arthritis patients with morning stiffness = ศึกษาการจัดการกับอาการข้อฝืดแข็งในตอนเช้าของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ / Duangjai Boonnun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 40. A study of the level of activity during the first six weeks after discharge of patients with acute myocardial infarction = การศึกษาการทำกิจกรรมในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในระยะหกสัปดาห์แรกภายหลังออกจากโรงพยาบาล / Sirilak Sriprasong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 41. A study on management of fatigue in AIDS patients = การศึกษาการจัดการกับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยเอดส์ / Chotiwan Kongrod
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 42. A survey of body temperature in trauma patients = การสำรวจระดับอุณหภูมิกายในผู้ป่วยอุบัติเหตุ / Sunisa Kongprab
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 43. A survey of fatigue in post abdominal surgery patients = การสำรวจภาวะอ่อนล้าในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง / Chyna Bunnag
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 44. A survey of nursing research about hypertension in Thailand = การสำรวจงานวิจัยทางการพยาบาลเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงในประเทศไทย / Waraporn Rungchang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 45. A survey of sleep quality in adult burn patients = การสำรวจคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยแผลไหม้ / Napaporn Subongkosh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 46. Adherence to self-care requirements model : an empirical test among patients with coronary artery disease = รูปแบบความสม่ำเสมอในการดูแลตนเอง : การทดสอบเชิงประจักษ์ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / Kusuma Khuwatsamrit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 47. Affective factors to medication adherence among patients receiving highly active antiretroviral therapy (HAART) = ปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานยาอย่างสม๋ำเสมอของผู้ปว่ยที่รับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ / Somchit Tulathong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 48. Applicability of database nursing documentation in emergency department, Phaya Thai 3 Hospital = การนำแบบบันทึกทางการพยาบาลด้วยระบบฐานข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติจริง ในแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลพญาไท 3 / Somnuk Panchaanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 49. Asthma management abilities causal model : an empirical test among parent caregivers of the pre-school asthmatic children = รูปแบบจำลองการวิเคราะห์เชิงสาเหตุของความสามารถในการดูแลโรคหืด : การทดสอบเชิงประจักษ์ในผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนโรคหืด / Sermsri Santati
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 50. Attachment behaviors in mothers of premature infants : a case study in Thai mothers = พฤติกรรมสัมพันธภาพของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด : กรณีศึกษาในมารดาไทย / Sopida Phatthanasiriwethin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 51. Avoiding environmental tobacco smoke in pregnant women = การหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ในหญิงตั้งครรภ์ / Pennapa Boonkaewwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 52. Care behaviors of school-age children's mothers regarding prevention of symptoms of allergic rhinitis = การศึกษาพฤติกรรมการดูแลเด็กวัยเรียนของมารดาเพื่อป้องกันการกำเริบของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ / Yukon Muangchang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 53. Care provided by nurses for pressure sore prevention = การดูแลของพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ / Sompong Glomkhao
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 54. Caregiver burden predictive model : an empirical test among caregivers for the schizophrenic = รูปแบบการทำนายภาระของผู้ดูแล : การทดสอบเชิงประจักษ์ในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท / Pataraumpai Pipatananond
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 55. Caregiver role strain and rewards of caregiving : a study of caring for traumatic brain injured patients in eastern Thailand = ความเครียดในบทบาทผู้ดูแลและรางวัลที่ได้รับจากการดูแลของญาติผู้ดูแล : กรณีศึกษาการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมอง ในภาคตะวันออก ของประเทศไทย / Niphawan Samartkit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 56. Caregivers' factors related with medication adhernce among patients receiving highly actve antiretroviral therapy = ปัจจัยของผู้ดูแลทีมีต่อการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอของผู้ป่วยที่รับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ / Yaowares Deekong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 57. Caregiver's management of asthma triggers within the home environment = การจัดการของผู้ดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่กระตุ้นให้เกิดอาการหอบในเด็กโรคหืด / Nichanun Areegarnlert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 58. Caregivers' needs for caring cerebral palsy children at home = ความต้องการของผู้ดูแลในการดูแลเด็กสมองพิการที่บ้าน / Jintana Hanprasitkam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 59. Caregiving demands of schizophrenic patients, caring behaviors of family caregivers at home and the outcomes = ความต้องการการดูแลของผู้ป่วยจิตเภทพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้านและผลลัพธ์จากการดูแล / Pawadee Hamtanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 60. Caregiving demands of stroke patients, patient-caregiver relationships, and caregivers' life satisfaction = ความต้องการในการดูแลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับผู้ป่วยและความพึงพอใจในชีวิตของผู้ดูแล / Thitaya Thipsamniag
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 61. Caring process of Thai women with breast cancer receiving chemotherapy = กระบวนการดูแลในผู้หญิงไทยที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด / Chommanard Wannapornsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 62. Characteristics and factors influencing sexual dysfunction in women after treatment for cervical cancer = ลักษณะและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความบกพร่องทางเพศในสตรีที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกภายหลังได้รับการรักษา / Pornthip Kongmut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 63. Characteristics of long-term psychiatric patients hospitalized in Bangkok and Vicinity = ลักษณะผู้ป่วยจิตเวชที่รับการรักษาระยะยาวในโรงพยาบาลจิตเวชกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Narueporn Pongkunakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 64. Chronic dyspnea management of Thai adults with chronic obstructive pulmonary disease = การจัดการภาวะหายใจลำบากเรื้อรังของผู้ใหญ่ไทยที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / Supaporn Duangpaeng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 65. Cognitive performance in people experiencing Transient Ischemic Attack (TIA) : attention, working memory, and learning and memory = ประสิทธิภาพในการเรียนรู้จดจำของผู้ที่เคยมีอาการสมองขาดเลือดชั่วคราว : สมาธิ กระบวนการจำ การเรียนรู้และความจำ / Vishuda Charoenkitkarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 66. Comparison of sense of choherence and coping between schizophrenia caregivers who had a different level of quality of life = เปรียบเทียบความเข้มแข็งในการมองโลกและวิธีการเผชิญความเครียดของกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีระดับคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน / Kanjana Khawnok
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 67. Comparison of two communication methods towards responded problems, needs and satisfaction in communication of the patients with oroendotracheal tube = การเปรียบเทียบการสื่อสาร 2 วิธีต่อการตอบสนองปัญหาความต้องการและความพึงพอใจในการสื่อสารของผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก / Treeyada Toprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 68. Competencies of psychiatric nurses in Thailand = สมรรถนะในการพยาบาลจิตเวชของพยาบาลจิตเวชในประเทศไทย / Pranee Techarat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 69. Competency and care outcomes of clinical nurse specialists for patients who are critically ill : a literature analysis = สมรรถนะและผลลัพธ์การดูแลรักษาพยาบาลของผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ป่วยวิกฤต : การวิเคราะห์วรรณกรรม / Vimalux Chaisakchatree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 70. Coping process of persons with long-term HIV infection = กระบวนการเผชิญปัญหาของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตยืนยาว / Rachanee Namjantra
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 71. Daily hassles and maternal role adaptation in primiparous adolescent mothers = สิ่งรบกวนในชีวิตประจำวันกับการปรับบทบาทการเป็นมารดาในระยะหลังคลอดของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก / Payom Masusai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 72. Determining factors of food consumption behavior and nutritional status among adolescents in Bangkok metropolitan = ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร / Saovaros Meekusol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 73. Development and testing of a physical activity questionnaire among community-dwelling older Thai adults in Bangkok = การพัฒนาและการทดสอบแบบสอบถามกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแ แรงและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุไทยในชุมชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร / Vanida Visuthipanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 74. Development and psychometric properties of Thai health related quality of life instrument in dialysis patients (Thai-HRQOL-D) = การพัฒนาและการทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้ป่วยไทยที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกไต / Noppawan Pukpobsuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 75. Development and psychometric testing of the abused wife coping scale = การพัฒนาและการทดสอบคุณภาพแบบวัดการเผชิญปัญหาในภรรยาที่ถูกสามีทำร้าย / Bu-Ngah Tanopas
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 76. Development and psychometric testing of the healthy aging instrument = การพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องมือประเมินการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ / Ladda Thiamwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 77. Development of a clinical nursing practice guideline for the symptom management of auditory hallucinations in patients with schizophrenia = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการจัดการกับอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท / Nuttagan Jaiboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 78. Development of a family-centered care model for the children with cancer in a pediatric cancer unit = การพัฒนารูปแบบการดูแลโดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางสำหรับเด็กโรคมะเร็ง ณ หน่วยเด็กโรคมะเร็งแห่งหนึ่ง / Tassanee Attharos
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 79. Development of clinical nursing practice guideline for increasing quality of sleep in the elderly = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุ / Orawan Wongsathit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 80. Development of clinical nursing practice guideline for reducing depressive symptoms in persons with HIV/AIDS = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดอาการซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ / Benchar Limprasertkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 81. Development of clinical nursing practice guidelines for a psychoeducational program for patients with epilepsy = แนวปฏิบัติการพยาบาลในการให้จิตศึกษาแก่ผู้ป่วยลมชัก / Jarunya Sanguanpour
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 82. Development of clinical nursing practice guidelines for reducing depressive symptoms in patients with stroke = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / Thanyaporn Sukprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 83. Development of discharge planning program for patients with ischemic stroke in Nakhonpathom Hospital, Thailand = การพัฒนาโปรแกรมการวางแผนจำหน่วยผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดในโรงพยาบาลนครปฐม / Namthip Wichiramala
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 84. Development of exercise program to reduce depressive symptoms in the elderly with depressive disorders : a clinical nursing practice guideline = การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อลดอาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า : แนวปฏิบัติการพยาบาล / Wasana Chamamporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 85. Development of nurse staffing patterns in the emergency room in private hospital = พัฒนารูปแบบการจัดอัตรากำลังบุคลากรพยาบาลในแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลเอกชนขนาด 300 เตียง / Rungtippawan Nanwansawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 86. Development of nursing case management model for patients with Myocardial infarction = การพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีทางการพยาบาลในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย / Rasee Leenakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 87. Development of nursing practice guideline in screening and assistance of intimate partner violence = การพัฒนาแนวปฏิบัติในการคัดกรองและการให้ความช่วยเหลือสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงโดยคู่รักหรือคู่สมรส / Flt. Lt.Siriwan Kawkong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 88. Development of self-management support program for diabetes type 2 patients in Bankradannaklae Health Center = การพัฒนาโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเอง ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในสถานีอนามัยบ้านกระดานหน้าแกล / Pilaiphorn Sitthichanasuth
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 89. Diabetic control of adolescents and young adults with type 1 diabetes = การควบคุมเบาหวานของวัยรุ่นและหนุ่มสาวที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 / Shalaosri Sangeam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 90. Diagnostic criteria and factors associated with Thai elder abuse by family members = เกณฑ์การวินิจฉัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่สร้างทุกข์ต่อผู้สูงอายุจากสมาชิกในครอบครัว / Somjinda Chompunud, M.L.
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 91. Discharge process of AIDS patients by registered nurses in Regional Hospitals, Ministry of Public Health = กระบวนการจำหน่ายผู้ป่วยโรคเอดส์ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์กระทรวงสาธารณสุข / Chiraporn Yachompoo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 92. Duration of uninterrupted rest and sleep following open-heart survey / Aapa Chaingam
    Abstract

 93. Dyspnea experiences, dyspnea outcomes and management strategies of dyspnea in patients with valvular heart disease = ประสบการณ์การเหนื่อยหอบผลของการเหนื่อยหอบและวิธีจัดการกับอาการเหนื่อยหอบของผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจ / Wantana Maneesilp
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 94. Educational and counseling program for health behavior modification to improve glycemic control for people with type 2 diabetes = โปรแกรมการให้ความรู้และคำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 / Sathaphorn Pimprom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 95. Effect of a prenatal attachment promoting program on anxiety and maternal-fetal attachment in pregnant women experiencing previous prenatal loss = ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความผูกพันต่อความวิตกกังวลและความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกในหญิงตั้งครรภ์ที่เคยสูญเสียบุตร / Narumon Sriintravanit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 96. Effect of an empowerment program on perceived self-efficacy for self-management among mothers of children with congenital heart disease = ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังจูงใจต่อการรับรู้สมรรถนะการจัดการตนเองของมารดาเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด / Kim Sakulnoom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 97. Effect of cognitive behavior modification program on stress in diabetes patients = ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาต่อความเครียดในผู้ป่วยเบาหวาน / Patchanee Maknuang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 98. Effect of individual teaching on capability for daily activities and complications in patients with mild head injury = ผลของการสอนรายบุคคลต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและภาวะแทรกซ้อนในผู้บาดเจ็บที่ศีรษะระดับไม่รุนแรง / Sopin Srisompotch
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 99. Effect of music on quality of sleep in critically ill patients = ผลของดนตรีต่อคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก / Supeeda Komenthai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 100. Effect of nutritional promoting group program on nutritional behavior in expected adolescent primipara = ผลของโครงการส่งเสริมโภชนาการแบบกลุ่มในหญิงวัยรุ่นต่อพฤติกรรมด้านโภชนาการขณะตั้งครรภ์ / Darunee Srisawas
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 101. Effect of oxygen weaning on oxygen deficit in acute myocardial infarction during bathing and bedmaking = ผลของการหยุดให้ออกซิเจนต่อปฏิกิริยาการขาดออกซิเจนในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันระหว่างอาบน้ำบนเตียงและทำเตียง / Arphorn Chuaprapaisilp
    Abstract

 102. Effect of pelvic floor muscle exercise program on severity of stress urinary incontinence among pregnant women = ผลของโปรแกรมการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานต่อความรุนแรงของภาวะปัสสาวะเล็ดในสตรีตั้งครรภ์ / Bussara Sangsawang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 103. Effect of preoperative psychological approach on the postoperative pain response in the surgical patient = ผลของการพยาบาลแบบเน้นคามต้องการด้านจิตใจผู้ป่วยก่อนผ่าตัดที่มีอิทธิผลต่อการตอบสนองความเจ็บปวดหลังผ่าตัด / Chulepon Chawmathagit
    Abstract

 104. Effect of progressive muscle relaxation on essential hypertensive headache patients : case study in Yasothon province = ผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าต่อผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะจากภาวะความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ : กรณีศึกษาในจังหวัดยโสธร / Aungsumalin Kotsombatt
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 105. Effect of reflexology on joint pain in knee osteoarthritis patients = ผลการนวดและกดจุดสะท้อนที่เท้าต่ออาการปวดข้อในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม / Sirawal Haera
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 106. Effect of supportive-educative nursing on activities of daily living and maternal role performance in mothers with cesarean section = ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันและการแสดงบทบาทการเป็นมารดา ในมารดาที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง / Lawan Baimonta
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 107. Effect of swaddling on pain response from endotracheal suction in premature infant = ผลของการห่อตัวต่อการตอบสนองต่อความเจ็บปวดจากการดูดเสมหะในท่อหลอดลมคอในทารกคลอดก่อนกำหนด / Kwanjai Piyawattanasakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 108. Effectiveness of computer assisted instruction (CAI) about breastfeeding during the early stages of labour on knowledge and breastfeeding behavior in primiparous adolescent mothers = ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ซีเอไอ) เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างรอคลอดระยะแรกต่อความรู้และพฤติกรรมการให้นมแม่ในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก / Wattana Nanthakasikorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 109. Effectiveness of coping skill training program on depression in early adolescents = ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะการเผชิญความเครียดต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตอนต้น / Lalana Pratum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 110. Effectiveness of primary care provided at midwifery private clinics : Nakhonsawan province = ประสิทธิผลของการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของสถานผดุงครรภ์เอกชนจังหวัดนครสวรรค์ / Sumalee Kittipoom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 111. Effectiveness of the symptom management program on symptom status and quality of life among persons with pneumocystis carinii pneumonia = ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการต่ออาการและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมซิสติส คารินิไอ / Sureeporn Thanasilp
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 112. Effects of a physical exercise program with family support on pain and health perception of low back pain patients = ผลของโปรแกรมการบริหารกล้ามเนื้อร่วมกับการสนับสนุนจากครอบครัวต่อความปวดและการรับรู้ภาวะสุขภาพในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง / Flt. Lt. Dalin Pinnoi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 113. Effects of a self-help group on depression in the elderly with primary hypertension = ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ / Naiyanan Techavanit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 114. Effects of a skill training program in caring for low birth weight infants on knowledge satisfaction and caring behavior of mother = ผลการฝึกทักษะในการดูแลทารกน้ำหนักตัวน้อยต่อความรู้ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการดูแลบุตรของมารดา / Piyanart Prommasakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 115. Effects of a sleep promotion program on sleep quality in older adults = ผลของโปรแกรมส่งเสริมการนอนต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุ / Sasiwimon Wanthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 116. Effects of a teaching program on knowledge and self-care behavior regarding decreasing iron accumulation in the body of children with thalassemia at Nan Hospital, Thailand = ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองในการชะลอการสะสมเหล็กในร่างกายของเด็กโรคธาลัสซีเมียที่โรงพยาบาลน่าน ประเทศไทย / Warangkana Mahanil
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 117. Effects of a walking exercise program on perceived self-efficacy and functional capacity in stroke patients with hemiparesis = ผลของโปรแกรมเดินออกกำลังกายต่อการรับรู้สมรรถนะในตนเองและความทนทานในการทำกิจกรรมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะอัมพาตครึ่งซีก / Ussanee Noinawakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 118. Effects of anorexia and anorexia management of patients and families on nutritional status in colorectal cancer patients receiving chemotherapy = อิทธิพลของอาการเบื่ออาหารและการจัดการกับอาการเบื่ออาหารของผู้ป่วยและญาติต่อภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับเคมีบำบัด / Arunee Lonil
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 119. Effects of behavior change program on physicala ctivity and physical fitness in patients' status post coronary artery bypass graft surgery = ผลของโปรแกรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อการเคลื่อนไหวออกแรงและสมรรถภาพทางกายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ / Worarat Photi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 120. Effects of cold compression and capsaicin application on pain reduction in patients with soft tissue injuries = ผลการบรรเทาอาการปวดด้วยความเย็นและสารแคปไซซินในผู้ป่วยบาดเจ็บเนื้อเยื่อ / Lcdr. Somluck Sukmuang WRTN
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 121. Effects of collaborative symptom management between a patient with non-insulin dependent diabetes mellitus and a nurse = ผลการจัดการกับอาการร่วมกันระหว่างผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลินและพยาบาล / Rungrawee Navicharern
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 122. Effects of collaborative symptom management between a patient with peptic ulcer or ulcer-like dyspepsia and a nurse = ผลการจัดการกับอาการร่วมกันระหว่างผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นหรือกลุ่มอาการดิสเปปเซียที่คล้ายโรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นกับพยาบาล / Supaporn Inthisang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 123. Effects of collaborative symptom management between an asthmatic patient and a nurse = ผลของการจัดการกับอาการร่วมกันระหว่างผู้ป่วยหอบหืดกับพยาบาล / Piyathida Duangjai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 124. Effects of collaborative symptom management between an essential hypertensive patient and a nurse = ผลการจัดการกับอาการร่วมกันระหว่างผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุกับพยาบาล / Prapaporn Chukumnerd
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 125. Effects of family-centered care on self-efficacy in participatory involvement in child care and satisfaction of mothers in picu = ผลของการดูแลโดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อการรับรู้สมรรถนะในการมีส่วนร่วมดูแลบุตรและความพึงพอใจของมารดาในหออภิบาลผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต / Supattra Kuntaros
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 126. Effects of foot reflexology on pain level, vital signs, and satisfaction in post-abdominal surgical patients = ผลของการนวดกดจุดสะท้อนที่เท้าต่อระดับความเจ็บปวดสัญญาณชีพและความพึงพอใจในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง / Sarunya Howangsuwannakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 127. Effects of group self-control skills training on self-control behaviors in juvenile delinquents with amphetamine use = ผลของกลุ่มฝึกทักษะการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมตนเองของวัยรุ่นที่ใช้แอมเฟตามีน / Sirapat Sotthiyapai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 128. Effects of hand reflexology on nausea, retching and vomiting in cancer patients receiving Chemotherapy = ผลของการนวดกดจุดสะท้อนที่มีต่ออาการคลื่นไส้ขย้อนและอาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด / Pattiya Chainakin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 129. Effects of husband preparation for spousal support on husband's and wife's satisfaction and pain coping behavior during labour = ผลการเตรียมสามีเพื่อการสนับสนุนภรรยาในระยะคลอดต่อความพึงพอใจของสามีและภรรยาและพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดของภรรยา / Boonsong Supradith
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 130. Effects of hyperoxygenation pre and post endotracheal suctioning on oxygen saturation in mechanically ventilated patients = ผลการให้ออกซิเจนความเข้มข้นเพิ่มขึ้น ก่อนและหลังการดูดเสมหะต่อค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ / Prapai Wattanakrai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 131. Effects of integrated nursing intervention on side effects in head and neck cancer patients receiving radiotherapy = ผลการพยาบาลแบบผสมผสานต่อผลข้างเคียงจากรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ / Tharin Wattanatornnan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 132. Effects of massage on pain in unilateral total knee arthroplasty patients = ผลการนวดต่อความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดใส่ข้อเข่าเทียมหนึ่งข้าง / Naphaphorn Booddee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 133. Effects of nursing therapeutics on dyspnea in patients with chronic obstructive pulmonary disease = ผลของการบำบัดทางการพยาบาลต่ออาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / Supaluck Parinyavutichai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 134. Effects of nutritional promoting program on nutritional health promoting behaviors in chronic renal failure patients = ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง / Sununta Krongyuth
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 135. Effects of perception without awareness, self care information and positive thining on hope in mastectomy patients = ผลของการรับรู้ข้อมูลแบบไม่รู้ตัวร่วมกับการให้ข้อมูลการปฏิบัติตัวและ วิธีคิดเชิงบวกต่อความหวังตามแนวคิดของเฮิร์ทในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รักษาด้วยการผ่าตัด / Sodsai Ketnai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 136. Effects of perception without awareness, self-care information and positive thinking on hope in cervical cancer patients Undergoing radiotherapy = ผลของการรับรู้ข้อมูลแบบไม่รู้ตัว ร่วมกับการให้ข้อมูลก่อนและหลังการรับรังสีรักษาและวิธีคิดเชิงบวกต่อความหวังตามแนวคิดของโนวอทนีย์ ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก / Pornsawan Tarathamarat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 137. Effects of positioning on pain response from hell prick in premature infants = ผลของการจัดท่าต่อการตอบสนองความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดที่ส้นเท้าในทารกคลอดก่อนกำหนด / Punnee Comeoo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 138. Effects of promoting family caregiver participation in caring for AIDS patient on caregiver's knowledge and caring ability = ผลการส่งเสริมผู้ดูแลให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ต่อความรู้และความสามารถในการดูแลของผู้ดูแล / Wittaya Fukfon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 139. Effects of providing information and perception without awareness on uncertainty in illness of patients undergoing percutaneous transluminal coronary angioplasty = ผลของการได้รับข้อมูลและการรับรู้แบบไม่รู้ตัวต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจ / Duangduen Suwannaphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 140. Effects of psychoeducational program on attitude toward medication and compliance with first appointment after discharge among schizophrenic patients = ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาต่อทัศนคติต่อยาและความร่วมมือในการมาตรวจตามนัดครั้งแรกหลังจำหน่ายของผู้ป่วยจิตเภท / Wirin Chaiyajan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 141. Effects of pulmonary rehabilitation nursing on pulmonary function and respiratory complications in acute spinal cord-injured patients = ผลการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูการทำงานของปอดต่อสมรรถภาพปอดและภาวะแทรกซ้อนระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยบาดเจ็บไข้สันหลังระยะแรก / Kannika Hotakasapkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 142. Effects of rational emotive behavior therapy on depression in adolescents = ผลของพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น / Phenphun Chittawon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 143. Effects of self-care promotion program on knowledge, self-care practices and blood pressure in hypertensive elderly women = ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองต่อ ความรู้ การปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเอง และความดันโลหิตของสตรีสูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง / Tassanee Krirkgulthorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 144. Effects of self-efficacy enhancement on patients' post abdominal surgery recovery at Phaphuttabath Hospital Saraburi = ผลการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนต่อการฟื้นหายหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องของโรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี / Shayanis Chobarunsitti
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 145. Effects of self-efficacy promoting program on breastfeeding behavior and duration among first-time working mothers = ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนเองต่อพฤติกรรมและระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาทำงานนอกบ้านที่มีบุตรคนแรก / Nunthaporn Poungkaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 146. Effects of situational adjustment nursing support program on grief in pregnant women with miscarriage = ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางการพยาบาลแบบปรับตามสภาวะต่อความเศร้าโศกในมารดาที่แท้งเอง / ปาริชาติ เพ็งคาสุคันโธ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 147. Effects of social support program on improvement of body image perception in adult rectal cancer patients with permanent colostomy = ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมการรับรู้ภาพลักษณ์ของผู้ป่วยที่มีโคลอสโตมีย์ชนิดถาวรในวัยทำงาน / Chulaporn Prasungsit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 148. Effects of supportive education program on self-care practice of patients with chronic obstructive pulmonary disease after hospitalization = ผลการใช้โปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / Chanphen Kamsee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 149. Effects of supportive-educative nursing system on behaviors and duration of exclusive breastfeeding in the first time mothers = ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมและระยะเวลาของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในมารดาครรภ์แรก / Aungsana siriwattanametanont
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 150. Effects of supportive-educative nursing system on maternal role attainment in the first-time adolescent mothers = ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดำรงบทบาทมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก / Rungtip Chaiyoyingyong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 151. Effects of symptom management program on characteristics and severity of auditory hallucination in schizophrenic patients = ผลของโปรแกรมการจัดการอาการต่อลักษณะและความรุนแรงของอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท / Thidarat Kanungpairn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 152. Effects of the self-efficacy enhancement program on perceived self-efficacy, activities of daily living and bowel movement among patients with lumbar spine surgery = ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะของตนเองต่อการรับรู้สมรรถนะของตนเองการปฎิบัติกิจวัตรประจำวันและการเคลื่อนไหวของลำไส้ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับบั้นเอว / Suwakon Gosegrineramon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 153. Effects of using childbirth preparation program on labor pain coping behavior, duration of first stage of labor, and perception of childbirth experience in primiparas = ผลของการใช้โปรแกรมการเตรียมหญิงครรภ์แรกเพื่อการคลอดต่อพฤติกรรมการเผชิญภาวะเจ็บครรภ์, ระยะเวลาในระยะที่หนึ่งของการคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอด / Sukpinush Sankasuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 154. Efficacy of self-management promotion program for elderly women with urinary incontinence = ประสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองสำหรับผู้สูงอายุสตรีที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 155. Emergency resuscitation in trauma patients : a literature analysis = การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน : การวิเคราะห์วรรณกรรม / Kanjana Sennunt
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 156. Empowerment program on promoting perceived self-efficacy in caregivers of autistic children = โปรแกรมการสร้างพลังใจในผู้ดูแลต่อการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการดูแลเด็กออทิสติก / Patrabul Puttahraksa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 157. Equality before the law in criminal cases before the Indonesian tribunal from the human rights committee standards / Pablo Christalo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 158. Establishment of head injury nursing standards in the observation room = การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะในห้องสังเกตอาการ / Monthicha Krisbunchoo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 159. Experience and management of premenstrual syndrome among nurses working at four hospital in Bangkok = ประสบการณ์และวิธีการจัดการกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนของพยาบาลที่ทำงานในโรงพยาบาล 4 แห่งในกรุงเทพมหานคร / Benjamaporn Butsripoom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 160. Experience and self management for fatigue in breast cancer patients receiving chemotherapy = ประสบการณ์และการจัดการกับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด / Sirinoot Buranaruangrote
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 161. Experience of fatigue, management strategies, and well-being in advanced lung cancer patients receiving palliative chemotherapy = ประสบการณ์อาการเหนื่อยล้า กลวิธีจัดการกับอาการและความผาสุกในผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะลุกลามที่ได้รับยาเคมีบำบัดเพื่อบรรเทา / Varinthon Jantaramanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 162. Experience, management strategies and outcomes of fatigue in hemodialysis patient = ประสบการณ์ วิธีการจัดการและผลลัพธ์ของอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / Flight Lieutenant. Teeranuch Petchrung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 163. Factors affected quality of life among venous leg ulcer patients with compression bandaging = ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแผลเลือดดำคั่งที่ขาได้รับการรักษาด้วยการพันผ้า / Kessiri Wongkongkam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 164. Factors affecting health status among amputee adolescents = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของวัยรุ่นที่สูญเสียแขนและ/หรือขา / Surangrat Kromvongkon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 165. Factors affecting health-promoting behaviors of diabetic patients seeking care at Trat Hospital, Trat province = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด / Suthirat Anan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 166. Factors affecting health-promoting behaviors of menopausal women attending menopausal clinic in Chantaburi-province = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มารับบริการที่คลินิกสตรีวัยหมดประจำเดือนจังหวัดจันทบุรี / Tongyai Wattanasart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 167. Factors affecting medication adherence among schizophrenic patients = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับประทานยาต่อเนื่องของผู้ป่วยจิตเภท / Jongrat Limpattanasiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 168. Factors affecting the transitional process to holistic health of the laryngectomees = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการปรับผ่านสู่ภาวะสุขภาพโดยองค์รวมของผู้ไร้กล่องเสียง / Bungorn Leumcharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 169. Factors affecting to role strain of caregivers in stroke patients = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในบทบาทญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / Chutima Matayamool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 170. Factors associated with armlymphedema in breast cancer patients after axillary resection = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะแขนบวมในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณรักแร้ / Natma Thongterathum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 171. Factors associated with medication adherence of patients with type 2 diabetes mellitus in Khumaung district, Burirum province, Thailand = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มนอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย / Bhawak Chaimun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 172. Factors associated with physiological responses of major trauma patients following management of life threatening conditons = ปัจจัยทีสัมพันธ์กับการตอบสนองของร่างกายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงภายหลังการจัดการภาวะคุกคามชีวิต / Sirirat Netnimitphol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 173. Factors associated with recovery of diabetic ishemic heart patients following coronary artery bypass grafting = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการฟื้นตัวในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจที่มีเบาหวานเป็นโรคร่วม / Onchuma Nakon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 174. Factors associated with screening service utilization for diabetes mellitus in risk populations at primary care units = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานของประชากรกลุ่มเสี่ยงในหน่วยบริการปฐมภูมิ / Patchareeporn Promruksa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 175. Factors associated with severity of pressure ulcers in patients with stroke = ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความรุนแรงของแผลกดทับในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / Chophaka Suttipong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 176. Factors influencing adaptation in heart failure patients = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว / Arunprapai Buapan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 177. Factors influencing adherence to antiretroviral medication in children with HIV infection = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี / Saowanee Songprakon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 178. Factors influencing adolescent depression = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น / Chuncharaporn Sriphet
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 179. Factors influencing burden experienced by caregivers of children with congenital heart disease = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาระของผู้ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด / Napissara Dhiranathara
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 180. Factors influencing cigarette smoking behavior among Thai adolescents in Metropolitan Bangkok = การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นไทยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร / Noraluk Ua-Kit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 181. Factors influencing client's satisfaction in primary care unit, Nakonsawan province = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ / Juthamart Phunlawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 182. Factors influencing compliance of adults with asthma = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคหอบหืด / Bangorn Peepratoom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 183. Factors influencing compliance of patients with chronic obstructive pulmonary disease = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / Wanida Tancharoenrat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 184. Factors influencing delayed treatment in breast cancer patients = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมารักษาล่าช้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม / Suparat Phisaiphanth
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 185. Factors influencing discharge planning of professional nurses = ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ / Siriporn Boonpoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 186. Factors influencing family well-being of Thai families with adolescents in Bangkok and its vicinity = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล / Yupa Jewpattanakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 187. Factors influencing health status of caregivers of postoperative neurosurgical patients = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของผู้ดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมอง / Nuntawan Buddhawan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 188. Factors influencing health status of Thai school-age children with nephrotic syndrome = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคกลุ่มอาการเนฟโฟรติค / Orarat Maneelert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 189. Factors influencing health-promoting behaviors of elderly people with hypertension = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง / Umakorn Jaiyungyuen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 190. Factors influencing holistic health of post cardiac valvular replacement patients = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพโดยองค์รวมของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ / Atiporn Samranbua
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 191. Factors influencing maternal behaviors in caring for pre-school asthmatic children = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรวัยก่อนเรียนที่ป่วยเป็นโรคหอบหืด / Sukunya Srangnok
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 192. Factors influencing maternal behaviors in promoting toddlers' health at Rayong province = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมสุขภาพบุตรวัย 1-3 ปี ในจังหวัดระยอง / Janpen Sakdapetchsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 193. Factors influencing nursing process utixization in clinical practice = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล / Thuanchai Seelasana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 194. Factors influencing nutritional and exercise behaviors of hypertensive patients in Sainoi district, Nonthaburi province = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี / Saifon Tantayothin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 195. Factors influencing obesity in the 4th to 6th grade school children in Muang district Kanchanaburi province = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี / Rasameekhae Siripachote
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 196. Factors influencing on quality of life among patients with traumatic brain injury = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง / Chaweewan Wanthana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 197. Factors influencing prehospital outcome of traumatic patients = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลจากการดูแลผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ / Pornthip Saisud
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 198. Factors influencing quality of life among family caregivers of patients with advanced cancer : a causal model = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย / Warunee Meecharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 199. Factors influencing smoking behavior among junior high school students in Nonthaburi province = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนนทบุรี / Sasithorn Lerdpiromluk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 200. Factors influencing the decision to seek treatment of patients with acute myocardial infarction = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมารับการรักษาของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน / Nuchanat Krairatcharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 201. Factors influencing the presence of peripheral arterial disease among patients with type-2 diabetes = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 / Kessiri Wongkongkam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 202. Factors predicting adaptation of mothers having a hospitalized child in pediatric intensive care unit = ปัจจัยทำนายการปรับตัวของมารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต / Lakha Pangnukroh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 203. Factors predicting adaptation of Thai families with mentally ill adolescents = ปัจจัยทำนายการปรับตัวของครอบครัวไทยที่มีวัยรุ่นป่วยด้วยโรคทางจิตเวช / Siriorn Puasiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 204. Factors predicting health of traumatic brain injured patients = ปัจจัยที่ทำนายภาวะสุขภาพของผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง / Apapan Namasa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 205. Factors predicting health status of family caregivers of cancer patients undergoing chemotherapy = ปัจจัยที่ทำนายภาวะสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด / Warunee Phligbua
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 206. Factors predicting health status on family caregivers of demented elderly patients = ปัจจัยที่ทำนายภาวะสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม / Napaphon Ritteeveerakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 207. Factors predicting life satisfaction among Thai older women with osteoarthritis of the knee = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้ป่วยหญิงไทยวัยสูงอายุที่ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม / Pinthusorn Pattayakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 208. Factors predicting maternal behavior in preventing infant diarrhea = ปัจจัยทำนายพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของทารก / Siritida Sripituk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 209. Factors predicting maternal behaviors in caring for children with cerebral palsy = ปัจจัยทำนายพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรสมองพิการ / Pawarisa Tungpaibool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 210. Factors predicting maternal self-efficacy in infant care = ปัจจัยทำนายการรับรู้สมรรถนะตนเองของมารดาในการดูแลทารก / Narumon Vipuro
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 211. Factors predicting physical activity in older Thai adults living in urban poor communities = ปัจจัยทำนายกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรงของผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดเขตเมือง / Phachongchit Kraithaworn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 212. Factors predicting physiological changes of critically ill neurosurgical patients in the first six hours after surgery = ปัจจัยทำนายการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทระยะวิกฤต 6 ชั่วโมงแรกภายหลังผ่าตัด / Karuna Shukij
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 213. Factors related to complications in postoperative open heart surgery patients during critical period = ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในระยะวิกฤต / Jiraporn Poungsombut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 214. Factors related to delirium in adult patients undergoing open heart surgery = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด / Laddawan Tejangkura
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 215. Factors related to discomfort in critical surgical patients during oroendotracheal tube and mechanical ventilation = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความไม่สุขสบายจากการคาท่อทางเดินหายใจทางปากและใช้เครื่องช่วยหายใจ / Rattanakhorn Chareonkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 216. Factors related to first diagnosis time in patients with peripheral arterial occlusive disease = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน / Siriphorn Sawangphong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 217. Factors related to health problems of mothers during the postpartum period at home = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับปัญหาของมารดาระยะหลังคลอดที่บ้าน / Nutcharat Siridumrong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 218. Factors related to maternal role attainment in first-time adolescent mothers = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในบทบาทการเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก / Ratchanee Krongrawa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 219. Factors related to preventive behaviors of mothers on acute dengue haemorrhagic fever in Petchabun province, Thailand = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของมารดาเด็กในจังหวัดเพชรบูรณ์ / Poonsuk Bunsuan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 220. Factors related to quality of sleep in hospitalized COPD patients = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / Suwimol Bhokalai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 221. Factors related to the needs for home care of patients with essential hypertension = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการการรักษาพยาบาลที่บ้านของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ / Nongnuch Petchroung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 222. Factors related to the use of cervical cancer screening services by women living in catchment area of primary care units = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมาใช้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชน / Jiraporn Sripiboonbat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 223. Fall risk assessment in patients with eye diseases = การประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยโรคตา / Kanjanee Nitiruangjarus
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 224. Fall-related factors among older adults with visual impairment = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการหกล้มในผู้สูงอายุการมองเห็นบกพร่อง / Suchada Pattaramongkolrit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 225. Fatigue and factors related to fatigue after hysterectomy = อาการเหนื่อยล้าและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการเหนื่อยล้าหลังผ่าตัดมดลูก / Saowaluck Puranasamriddhi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 226. Fatigue experience, management strategies, and psychological well-being among children with systemic lupus erythematosus = ประสบการณ์การมีอาการเหนื่อยล้า การจัดการอาการเหนื่อยล้าและความผาสุกทางจิตใจในผู้ป่วยเด็กโรคเอส.แอล.อี. / Chayada Samart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 227. Functional status model : an empirical test among discharge acute myocardial infarction patients = การทดสอบเชิงประจักษ์รูปแบบจำลองการทำหน้าที่ในกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายภายหลังออกจากโรงพยาบาล / Sarinrut Sriprasong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 228. Guides to increase organizational commitment : a private hospital situation analysis = แนวทางการสร้างความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ : การวิเคราะห์สถานการณ์ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง / Dolbonkotch Puapuntuma
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 229. Health behaviors and plasma lipid levels in muslim patients with coronary heart disease during fasting period in the month of Ramadan in Narathivat province = การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยมุสลิมโรคหลอดเลือดหัวใจที่ถือศีลอดช่วงเดือนรอมฎอนในจังหวัดนราธิวาส / Sudanun Sang-Gassanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 230. Health behaviors contributing to risk of coronary artery heart disease among petty officer students in The Royal Thai Navy = พฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในนักเรียนจ่าสังกัดกองทัพเรือ / Ltd. Chanutra Kerdmanee RTN.
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 231. Health knowledge and self care behavior of migrant female workers form Myanmar in Ratchaburi Province, Thailand = ความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของแรงงานหญิงจากพม่าในจังหวัดราชบุรี / Junshay Traguldee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 232. Health locus of control, health behavior and life satisfaction in COPD patients : a study at Phrae hospital = ความเชื่ออำนาจควบคุมทางสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพและความพึงพอใจในชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลแพร่ / Kanittha Kaslungka
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 233. Health motivation and self-care behaviors in pregnant adolescents = แรงจูงใจด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น / Umaporn Noisiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 234. Health problems and health needs of community's residents in amphur Watpleng, Ratchaburi province = ปัญหาและความต้องการทางด้านสุขภาพของประชาชนในอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี / Boontip Likitpongwit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 235. Health status of patients recovering from coronary artery bypass graft = ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ / Vipawan Kulawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 236. Health-promoting behaviors in pregnant women : a study of perceived benefits and barriers to action = การศึกษาการรับรู้ประโยชน์การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ / Wilawon Thanomroop
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 237. Hypoperfusion management of injured patients with haemorrhagic shock at emergency room : evidence-based nursing = การจัดการภาวะการกำซาบเลือดลดลงของผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่มีภาวะช็อกจากการเสียเลือดที่ห้องฉุกเฉิน : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ / Duangpon Thepmanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 238. I.C.U. nurses' care of the oral thrush patients = การดูแลของพยาบาลไอ.ซี.ยู.ในผู้ป่วยที่มีภาวะฝ้าขาวในปาก / Suvaparp Chantarasomboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 239. Illness perception and health promoting behaviors of pregnant women with anemia = การรับรู้เกี่ยวกับโรคและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง / Anchalee Thitasan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 240. Impacts of asthma disease on school-age asthmatic children and family = ผลกระทบของโรคหอบหืดต่อเด็กป่วยวัยเรียนและครอบครัว / Wanna Ruanglapanun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 241. Improving health care for HIV/AIDS in Thailand : learning from those who suffer = แนวทางการพัฒนาบริการสุขภาพสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ในประเทศไทย : การเรียนรู้จากผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS / Duangkamol Wattradul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 242. Influences of life-style factors, hostility, chronic stressors, and H.Pylori infection on peptic ulcer disease = อิทธิพลของวิถีชีวิตบุคลิกภาพก้าวร้าวความเครียดเรื้อรังและภาวะติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพลอไรต่อการเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก / Wariya Wachirawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 243. Insomnia experience, insomnia management, and insomnia outcomes in AIDS patients = ประสบการณ์การมีอาการ การจัดการกับอาการและผลลัพธ์ของการมีอาการนอนหลับไม่เพียงพอในผู้ป่วยเอดส์ / Khwannapha Khwansatapornkoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 244. Insomnia experience, management strategies, and outcomes in esrd patients undergoing hemodialysis = ประสบการณ์ การจัดการ และผลลัพธ์ของการนอนหลับไม่เพียงพอในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / Doungchit Modjod
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 245. Intensity of pain, patient's pain management strategies and rehabilitation activities in early post abdominal surgical patients = การศึกษาความรุนแรงของความเจ็บปวด การจัดการกับความเจ็บปวดโดยผู้ป่วยและกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง / Chontira Riangkam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 246. Iodine consumption behaviors among mothers of primary school students with iodine deficiency disorders = พฤติกรรมการใช้ไอโอดีนในมารดาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีภาวะขาดสารไอโอดีน / Waratip Kankarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 247. Ischemic leg pain experiences, management strategies and outcomes in patients with peripheral arterial occlusion disease = ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการปวดขาเนื่องจากการขาดเลือดมาเลี้ยง วิธีการจัดการอาการ และผลลัพธ์ของการจัดการอาการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน / Tidarat Panchoowong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 248. Knowledge and attitudes toward mental illness and caregiver-patient relationships : a study of caregivers of psychiatric patients in northeastern psychiatric hospital = ความรู้ เจตคติเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิต และสัมพันธภาพต่อผู้ป่วย : กรณีศึกษาญาติผู้ดูแลที่นำผู้ป่วยมารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Rattikorn Muangnang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 249. Knowledge and attitudes toward mental illness and caregiver-patient relationships : a study of caregivers of psychiatric patients in Northern Psychiatric Hospital = ความรู้เจตคติเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิตสัมพันธภาพต่อผู้ป่วย : กรณีศึกษาญาติผู้ดูแลที่นำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชในภาคเหนือ / Wilaiwan Bunruang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 250. Knowledge and attitudes toward mental illness and caregiver-patient relationships : a study of caregivers of psychiatric patients in Southern Psychiatric Hospital = ความรู้เจตคติเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิตสัมพันธภาพต่อผู้ป่วย : กรณีศึกษาญาติผู้ดูแลที่นำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชในภาคใต้ / Prisana Choeysiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 251. Knowledge and attitudes toward mental illness and caregivers-patient relationships : a study of caregivers of psychiatric patients in central region psychiatric hospital = ความรู้ เจตคติเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิตและสัมพันธภาพต่อผู้ป่วย : กรณีศึกษาญาติผู้ดูแลที่นำผู้ป่วยมารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชในภาคกลาง / Chonlaporn Kongkum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 252. Knowledge of mental health promotion and prevention in community = ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน / Soontaree Inturn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 253. Knowledge, perception, and preventive behavior related to osteoporosis : a case study on young adult persons living in Rattaphum district, Songkhla = ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันภาวะกระดูกพรุน : กรณีศึกษาในบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา / Monrudee Petlamul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 254. Life experiences of first time pregnant teenagers = ประสบการณ์ของหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์แรก / Saisuda Vongjinda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 255. Marital relationship and grief of women pregnancy loss = สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสและความเศร้าโศกของหญิงตั้งครรภ์ที่สูญเสียบุตร / Prapasri Benchasiriluck
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 256. Marital relationship and paternal developmental tasks during the wife's pregnancy = สัมพันธภาพของคู่สมรสและพัฒนกิจของบิดาในขณะภรรยาตั้งครรภ์ / Ampan Sriruang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 257. Marital relationship, attitude toward sex role, and paternal involvement in child-rearing of 6-12 month first-born infant = สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส เจตคติต่อบทบาททางเพศและการมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูบุตรของบิดาที่มีบุตรคนแรกวัย 6-12 เดือน / Phatcharin Raojutitham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 258. Marital relationship, newborn behavior, and role stress of first-child mothers = สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส พฤติกรรมทารกและความเครียดในบทบาทของมารดาที่มีบุตรคนแรก / Usa Sukhaphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 259. Marital relationship, self-efficacy in labor pain coping, and pain coping behavior during labor of the first-time mothers = สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสความเชื่อในสมรรถนะของตนเองต่อการเผชิญความเจ็บปวดและพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดของมารดาที่คลอดบุตรคนแรก / Sirina Sindamrong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 260. Maternal-newborn attachment in primiparous adolescent mothers = สัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกแรกเกิดในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกหลังคลอด / Prakaitip Promasoot
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 261. Meaning of violence : learning from women with traumatic experiences = ความหมายของความรุนแรง : เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บจากความรุนแรง / Suthida Suwannarong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 262. Mental health and caring behaviors of caregivers of children with autism = สุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติคของผู้ดูแล / Prapawadee Supuckwanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 263. Mental health status of lower secondary school students WHO have a single parent : Bangkok-Noi district, Bangkok Metropolitan = ภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีพ่อหรือแม่คนเดียวในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร / Wararat Pratanworapunya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 264. Mental health status of physically and/or sexually abused senior primary school students : Bangkok Noi district, Bangkok Metropolitan = ภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่ถูกกระทำทารุณทางร่างกายและ/หรือทางเพศ : เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร / Supatra Skulphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 265. Model for family caregivers' participation in carin for traumatic brain injured patients = รูปแบบการพยาบาลโดยให้ญาติผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง / Poparn Pataya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 266. Mothering experiences of incarcerated mothers and health care needs = ประสบการณ์การเป็นมารดาและความต้องการทางด้านสุขภาพของมารดาต้องขังภายในทัณฑสถาน / Jarupa Vongchanglaw
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 267. Mothers' perspective and management with children with type 1 diabetes = การรับรู้และการจัดการของมารดาที่มีบุตรป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 / Somsiri Athaseri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 268. Mothers' support and maternal role attainment in first-time mothers = การสนับสนุนจากมารดาของตนเองและความสำเร็จในบทบาทการเป็นมารดาที่มีบุตรคนแรก / Faizah Leesen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 269. Needs and response to needs of family members of critically ill patients = ความต้องการและการได้รับการตอบสนองของญาติในผู้ป่วยวิกฤต / Monthip Patitas
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 270. Needs and response to needs of parents of children with congenital heart disease = ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของบิดา-มารดาในการดูแลสุขภาพบุตรโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด / Jaruwan Sawangsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 271. Needs for support among caregivers of AIDS patients at home = ความต้องการการสนับสนุนของผู้ดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้าน / Sumaporn Dupaskul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 272. Needs of home health care of postpartum mothers = ความต้องการการบริการสุขภาพที่บ้านของมารดาหลังคลอด / Yupa Jewpatanajun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 273. Nurse staffing pattern in the gastrointestinal and liver center in a private hospital : problem analysis = รูปแบบการจัดอัตรากำลังพยาบาลในศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลเอกชน : วิเคราะห์ปัญหา / Anongnad Mekprayoon
    Abstract

 274. Nurses' management of postoperative pain in Thai children : a holistic case study research = การจัดการของพยาบาลต่อความเจ็บปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยเด็กไทย : การวิจัยกรณีศึกษาแบบองค์รวม / Sudaporn Payakkaraung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 275. Nursing and care provision needs of E.N.T. patients at the Out Patient Department, Siriraj Hospital = การศึกษาความต้องการการพยาบาลและการพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับที่หน่วยตรวจโรคหู คอ จมูก ตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศิริราช / Preya Preyachewa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 276. Nursing intervention for reducing fever in head-injured patients with pathologic fever = การลดไข้ในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่มีไข้เนื่องมาจากพยาธิสภาพ / Chutima Arunotayanun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 277. Nursing intervention for reducing postoperative pain in retinal detachment patients = การปฏิบัติพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยจอประสาทตาลอก / Khonglao Sawatdesawanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 278. Nursing interventions to decrease aspiration in patients with dysphagia after brain surgery = การพยาบาลเพื่อลดการสำลักในผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมองที่มีปัญหากลืนลำบาก / Kanchana Khunsong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 279. Nutritional health-promoting behavior among hyperlipidemic women = พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านดภชนาการของสตรีที่มีไขมันในเลือดสูง / Wandee Kahawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 280. Nutritional status and food consumption behavior of chronic obstructive pulmonary disease patients = ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / Jarunee Warahut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 281. Opinions of the community in Ranong province concerning foreign migrant workers and public health problems = ความคิดเห็นของประชาคมในจังหวัดระนองเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติและปัญหาสาธารณสุข / Sasithorn Chanloha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 282. Outcomes of care management in patients post coronary artery bypass graft : a literature review = ผลลัพธ์ของการจัดการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ : การทบทวนวรรณกรรม / Ornvikarn Chaimongkol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 283. Pain and pain management strategies in patients with brachial plexus injury post-reconstructive surgery = อาการปวดและวิธีการจัดการกับอาการปวดในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บข่ายประสาทส่วนแขนภายหลังการผ่าตัด / Porntip Sareeso
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 284. Pain experience, pain management and pain outcomes in post abdominal operative patients = ประสบการณ์ความปวด การจัดการกับความปวดและผลของความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง / Apiradee Chaikla
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 285. Perceived angina and EKG changes of patients with coronary artery disease undergoing exercise stress tests = การรับรู้อาการแองไจนาและการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่มารับการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย / Pathamaporn Thongterm
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 286. Perceived benefits and barriers of health-promoting behaviors in nutrition of coronary heart disease patients = การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้อุปสรรคต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / Nutnicha Pothikanun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 287. Perceived benefits and barriers to exercise behavior in coronary artery disease patients = การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / Chaweewan Jitsacorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 288. Perceived benefits of action, perceived barriers to action, and health promoting behaviors during pregnancy of mothers experiencing preterm delivery = การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพขณะตั้งครรภ์ของมารดาที่คลอดก่อนกำหนด / Ratchada Panyapisit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 289. Perceived benefits, perceived barriers, and nutritional behaviors of the elderly with diabetes mellitus = การรับรู้ประโยชน์, การรับรู้อุปสรรค, และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน / Sukhumal Sanpaung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 290. Perceived facilities and barriers encountered by patients in care for chronic wound = ปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรคในการดูแลแผลเรื้อรังตามการรับรู้ของผู้ป่วย / Puangtong Tanwongwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 291. Perceived self-efficacy and health promoting behaviors among epileptic adolescents = การรับรู้สมรรถนะในตนเองและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นโรคลมชัก / Srimana Niyomkar
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 292. Perceived self-efficacy and health promoting behaviors among pregnant industrial workers = การรับรู้สมรรถนะของตนเอง และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม / Nattaya Patanavanichnun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 293. Perceived self-efficacy of caregivers in caring for children with pneumonia at home = การรับรู้สมรรถนะในตนเองของผู้ดูแลในการดูแลเด็กโรคปอดอักเสบที่บ้าน / Arworn Khoomkrathoke
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 294. Perceived self-efficacy, outcome expectation, and nutritional behaviors of the elderly with primary hypertension = การรับรู้ความสามารถตนเอง, ความคาดหวังในผลลัพธ์, และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ / Nopparat Charoenkij
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 295. Perception and satisfaction toward quality of service in operating room among personnel in Pathumthani Hospital = การรับรู้และความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการงานห้องผ่าตัดของบุคลากรโรงพยาบาลปทุมธานี / Pannasa Ruksakunwanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 296. Perception of fatigue in chronically ill patients undergoing weaning from mechanical ventilation = การรับรู้อาการอ่อนล้าของผู้ป่วยเรื้อรังในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ / Daranee Intajuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 297. Perception of menopausal symptoms, impact and symptoms management of menopausal women = การรับรู้อาการ ผลกระทบจากอาการและการจัดการกับอาการหมดประจำเดือน ของสตรีวัยหมดประจำเดือน / Lakana Sriboonwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 298. Perceptions of adult social role development among adolescents with chronic illness = การรับรู้การพัฒนาเข้าสู่บทบาททางสังคมในวัยผู้ใหญ่ของวัยรุ่นป่วยเรื้อรัง / Renu Pookboonmee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 299. Perceptions of patients and nurses regarding psychiatric unit environment : a case study at Somdet Chaopraya hospital = การรับรู้สิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วยจิตเวชของผู้ป่วยและพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 300. Perceptions of sexual relationship and sexual behaviors of husbands of postpartum women = การรับรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมทางเพศของสามีขณะที่ภรรยาอยู่ในระยะหลังคลอด / Chiraporn Siangchokyoo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 301. Performance appraisal of professional nurses in a university hospital using portfolio : problem analysis = การประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน : วิเคราะห์ปัญหา / Taranee Limpongsatorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 302. Personal factors, maternal role adaptation and postpartum depression in primiparous adolescent mothers = ปัจจัยส่วนบุคคลการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาและภาวะซึมเศร้าระยะหลังคลอดในมารดาวัยรุ่นที่คลอดบุตรคนแรก / Somphit Amphai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 303. Physiological adaptation in patients with colon cancer undergoing surgery = การปรับตัวด้านสรีระของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด / Phensri Rodporm
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 304. Practice of psychiatric nurses regarding discharge planning in psychiatric Department of General Hospitals and Psychiatric Hospital in Bangkok = การปฏิบัติของพยาบาลจิตเวชในการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยจิตเวชของแผนกผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลฝ่ายกายและในโรงพยาบาลจิตเวชเขตกรุงเทพมหานคร / Rapeepun Vajchalapong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 305. Predicting adolescent healthy eating behavior using attitude, subjective norm, intention, and self-schema = การทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของวัยรุ่นโดยใช้ทัศนคติ ความคาดหวังของสังคม ความตั้งใจ และอัตมโนทัศน์เชิงโครงสร้าง / Parnnarat Sangerm
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 306. Predicting factors for successful weaning from mechanical ventilation = ปัจจัยทำนายความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ / Panaporn Rattanapanadda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 307. Predicting factors of caregiver burden for children with cerebral palsy = ปัจจัยทำนายภาระของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ / Wanid Duangdech
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 308. Predicting factors of preventive behavior of osteoporosis in nurses = ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนในพยาบาล / Flt. Lt. Muntina Chapha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 309. Predicting factors of spiritual well-being in persons living with HIV infection = ปัจจัยทำนายสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / Wannapa Sittipran
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 310. Predicting factors to quality of life of patients with brachial plexus injury post reconstructive surgery = ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดข่ายประสาทส่วนแขน / Yaowalak Chaichana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 311. Predictive factors of condom use behavior among Thai adolescents = ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นไทย / Supawadi Wayuhuerd
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 312. Predictive influence of perceived disease severity in combination with perceived benefits and barriers to the dietary control behavior of type 2 diabetic patients = อิทธิพลของการรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้อุปสรรคในการควบคุมอาหารต่อการทำนายพฤติกรรมการควบคุมอาหารของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 / Preeyaporn Sawatsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 313. Predictors influencing quality of sleep in postoperative abdominal patients = อำนาจการทำนายของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยศัลยกรรมช่องท้องหลังผาตัด / Pol.Capt.Sasima Opanuraks
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 314. Pre-hospital emergency care system for traumatic patients : a literature analysis = ระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล : การวิเคราะห์วรรณกรรม / Pathama Moli
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 315. Pressure ulcer risk assessment in patients with limited activity = การประเมินความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่จำกัดการมีกิจกรรม / Raksanun Khawanmuang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 316. Pressure ulcer risk factors among hospitalized neurological patients = ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / Aree Buranakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 317. Prevalence of loss to postpartum follow-up in mothers with HIV infection and associated factors = อัตราการไม่มาตรวจตามนัดหลังคลอดของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง / Thiwarphorn Chalermpichai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 318. Prevention of increased intracranial pressure in patients with severe traumatic brain injury : a problem analysis = การป้องกันภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงในผู้ป่วยบาดเจ็บสมองชนิดรุนแรง : การวิเคราะห์ปัญหา / Ratri Sukhong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 319. Preventive behaviors for foot ulcer in diabetic patients = การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน / Tungrat Intarasan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 320. Primary care service utilization by people in crowded communities in Bangkok = การใช้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของประชาชนชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร / Uriwan Kullamard
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 321. Problems and health care needs of diabetic patients staying at home in the Bangkok metropolitan area = ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยเบาหวานในการดูแลสุขภาพที่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร / Wannarat Lawang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 322. Promoting successful in weaning patients from mechanical ventilation : evidence-based nursing = การส่งเสริมความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ: การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ / Viraporn Panbud
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 323. Provision and utilization of traditional health services in rural Thailand = การให้และการใช้บริการสุขภาพของหมอพื้นบ้านในชนบทไทย / Charuwan Sawatsing
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 324. Psychological self-care behavior, hope, and social support among the elderly in Ratchaburi province = พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตความหวังและการสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรี / Kannika Pawapaiboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 325. Psychosocial needs and received responses among mothers of critically ill children : a case study at St. Louis Hospital = ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านจิตสังคมของมารดาผู้ป่วยเด็กที่มารับการรักษาในห้องฉุกเฉิน : กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ / Tasanee Thaipak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 326. Quality of life and symptom self-management of patients with bipolar disorder = คุณภาพชีวิตและการจัดการกับอาการด้วยตนเองของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนชนิดสองขั้ว / Kanokrat Pimroon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 327. Quality of life of HIV infected orphaned children = คุณภาพชีวิตของเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี / Saowaree Aeamlaor
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 328. Reasons for substance use among schizophrenic patients at Galya Rajanagarindra Institute = เหตุผลของการใช้สารเสพติดของผู้ป่วยจิตเภทที่มารับบริการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ / Penput Kongpanichtrakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 329. Recovering from depression of middle-aged Thai women : a grounded theory study = การฟื้นหายจากความซึมเศร้าของสตรีไทยวัยกลางคน : การสร้างทฤษฎีจากข้อมูลพื้นฐาน / Acharaporn Seeherunwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 330. Referral system for trauma patients : a literature analysis = ระบบการส่งต่อผู้ป่วยบาดเจ็บ : การวิเคราะห์วรรณกรรม / Ruan Tientaworn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 331. Relationship between related factors and phantom limb pain in lower extremity amputees = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องและอาการปวดหลอนในผู้ที่ได้รับการตัดขา / Nahareuthai Kongthana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 332. Relationship of personal factors, empowerment, and competencies of nurse practitioners working in primary care units = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลการเสริมสร้างพลังอำนาจและสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ / Monthon Thongnit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 333. Relationships among hope, social support and quality of life of the elderly with stroke = ความสัมพันธ์ระหว่างความหวัง การสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง / Suchanya Lohachiwa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 334. Relationships among stressful life events, role strain, health status, and depression in postmenopausal women = ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดในชีวิต ความตึงเครียดในบทบาท ภาวะสุขภาพกับภาวะซึมเศร้าของสตรีหลังหมดประจำเดือน / Orawan Churoek
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 335. Relationships among symptom recognition, social support and symptom self-management of patients with schizophrenia = ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อาการนำการสนับสนุนทางสังคมและการจัดการกับอาการด้วยตนเองของผู้ป่วยจิตเภท / Vayunee Changming
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 336. Relationships between caregiver-child bonding, locus of control, coping and depression in adolescents = ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันกับผู้ดูแล ความเชื่ออำนาจภายในตน การเผชิญความเครียดกับภาวะซึมเศร้าในเด็กวัยรุ่น / Khomduean Tosiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 337. Relationships between family appraisal of the situation, family resources, problem-solving and coping skills and general health state of family member of a person with attempted suicide = ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของปัญหา แหล่งประโยชน์ของครอบครัว การเผชิญปัญหาและสภาวะสุขภาพทั่วไปของสมาชิกในครอบครัวที่มีผู้พยายามฆ่าตัวตาย / Orathai Sangsint
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 338. Relationships between opinions on premarital sex, conformity to peer groups, living arrangement and sexual relationships among female adolescents in Ubonratchathani = ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงานการคล้อยตามกลุ่มเพื่อนที่อยู่อาศัยและความสัมพันธ์ทางเพศของสตรีวัยรุ่นในจังหวัดอุบลราชธานี / Chirawan Weruvanaruk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 339. Relationships between personal characteristics, knowledge, attitudes and application of service marketing mix concepts among nurse administrators in a university hospital = ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ส่วนประสมการตลาดบริการ ทัศนคติต่อการตลาดในงานบริการพยาบาลและการประยุกต์ใช้แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ ของผู้บริหารทางการพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง / Kasaree Punlee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 340. Relationships between personal factors, quality of working life and job performance of professional nurses in private hospitals = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล คุณภาพชีวิตการทำงานกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน / Panchan Bangkoedphol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 341. Relationships between uncertainty in illness, event familiarities and sleep quality in hospitalized heart failure patients = ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยเหตุการณ์ที่คุ้นเคยและคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยภาวะหัวใจวายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / Chopaka Phudphanphaisan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 342. Relationships of personal factors, organizational citizenship behavior, job empowerment and job performance of head nurses, private hospital = ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการเป็นสมาชิกองค์การ การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจกับการปฏิบัติบทบาทของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน / Nipaporn Premsaguansin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 343. Risk factors and risk level of falls among surgical patients = ปัจจัยเสี่ยงและระดับความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยศัลยกรรม / Montabongkoj Kanoknunthapong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 344. Risk factors of mental health problems in married women attending the health centers in Bangkok = ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในสตรีที่แต่งงานแล้วที่มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร / Supattra Vongkum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 345. Risk factors of pressure ulcers in the hospitalized elderly = ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุที่รับไว้ในโรงพยาบาล / Malee Ngamprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 346. Role strain of caregiver daughters of patients with cerebrovascular disease = ความเครียดในบทบาทญาติผู้ดูแลที่เป็นบุตรสาวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / Aree Saengratsamee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 347. Safe medication administration for inpatient service : problem analysis = การบริหารยาอย่างปลอดภัยสำหรับการให้การบริการผู้ป่วยใน : การวิเคราะห์ปัญหา / Supawan Supasiri
    Abstract

 348. School-based sex education to prevent teenage pregnancy : evidence-based nursing = โปรแกรมการสอนเพศศึกษาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในโรงเรียน : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ / Jirawun Sirisome
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 349. Selected factors influencing dependent care behaviors of caregivers of children with mental retardation in communities located in Bangkok Metropolis = ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กปัญญาอ่อนของผู้ดูแลในชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร / Jirapat Pluangnuch
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 350. Selected factors related to health-promoting behavior of permanent colostomy patients = ปัจจัยคัดสรรบางประการที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยที่มีโคลอสโตมีชนิดถาวร / Narumol Laokosin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 351. Self-Care among Thai people with heart failure = การดูแลตนเองของคนไทยที่มีภาวะหัวใจวาย / Juntima Rerkluenrit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 352. Self-care behavior and selected factors affecting outcomes of pregnancy in adolescent mothers = พฤติกรรมการดูแลตนเองและปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ในมารดาวัยรุ่น / Siriporn Chayathab
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 353. Self-efficacy influence on health-promoting behaviors of hemodialysis patients = การรับรู้สมรรถนะของตนเองต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ของผู้ป่วยที่รักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / Pol.Lt.Col. Siritorn Sa-Ngakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 354. Self-esteem and maternal role adaptation during pregnancy in primigravidas = ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของการเป็นมารดาในระยะตั้งครรภ์ของหญิงครรภ์แรก / Kritsana Poolperm
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 355. Self-esteem and maternal-fetal attachment during pregnancy = ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความผูกพันระหว่างมารดากับทารกในระยะตั้งครรภ์ / Lt. Mayuree Kulwattana WRTN
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 356. Self-esteem and self-care behaviors in pregnant women with pregnancy-induced hypertension = ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์ / Atchraporn Kitjaidure
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 357. Self-esteem, concern, and quality of life of mothers with HIV infection = ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ความกังวลห่วงใย และคุณภาพชีวิตของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี / LCdr. Apiwannee Wanthong WRTN.
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 358. Self-esteem, mothers' support and maternal role adaptation in first-time adolescent mothers = ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนจากมารดาต่อการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก / Sivaporn Panmaung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 359. Self-esteem, social support, and depression in Thai adolescent mothers = การเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมและภาวะซึมเศร้าในมารดาวัยรุ่นไทย / Mayuree Nirattharadorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 360. Self-esteem, spouse support, mother-daughter relationships and maternal role adaptation during pregnancy of adolescents = ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนจากคู่สมรส สัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรสาวและการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่การเป็นมารดาในระยะตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่น / Supaporn Tangsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 361. Sexual experiences among in-school female adolescents in amphoe Muang Chiang Mai province = ประสบการณ์ทางเพศของนักเรียนหญิงในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / Nonglak Pongyuen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 362. Spousal support and maternal-fetal attachment in pregnant industrial workers = การสนับสนุนจากคู่สมรสและสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกของหญิงตั้งครรภ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม / Savitree Chanachote
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 363. Strength of the biceps muscle and functional outcomes of the hand in patients with upperarm type brachial plexus injury post-reconstructive surgery = ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไบเซบและการทำหน้าที่ของมือในผู้ป่วยบาดเจ็บข่ายประสาทส่วนแขนชนิดแขนส่วนบนภายหลังการผ่าตัด / Phichet Wongrot
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 364. Stress and maternal role attainment in adolescent primiparous mothers = ความเครียดและการแสดงบทบาทการเป็นมารดาในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกหลังคลอด / Boonta Sukhawadee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 365. Stress and role functional adaptation in primiparas with cesarean section = ความเครียดและการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ในมารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรคนแรก / Naiyana Khadking
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 366. Stress, Social support and coping of families after the death of AIDS patient = ความเครียดการสนับสนุนทางสังคมและการเผชิญความเครียดของครอบครัวผู้ป่วยเอดส์ภายหลังผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิต / Niramon Jitsook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 367. Stress, social support, and paternal role adaptation of first-child fathers = ความเครียด การสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของบิดาที่มีบุตรคนแรก / Rungrawee Tengtrisorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 368. Study of caring attributes in psychiatric nurse = ศึกษาคุณลักษณะการดูแลอย่างเอื้ออาทรในพยาบาลจิตเวช / Mathulada Chantasid
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 369. Study of knowledge, practice, problems and barriers in discharge planning of professional nurses in Nopparatrajathanee hospital = ศึกษาความรู้ การปฏิบัติการพยาบาล ปัญหาและอุปสรรคเพื่อการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี / Piyachat Silprakhom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 370. Symptom clusters and their influences on the functional status of women with breast cancer = กลุ่มอาการและอิทธิพลต่อการทำกิจกรรมของสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม / Nongluck Suwisith
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 371. Symptom management of nausea and vomiting induced by chemotherapy in pediatric cancer patients and caregivers = การจัดการกับอาการคลื่นใส้และอาเจียนจากยาเคมีบำบัดของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งและผู้ดูแล / Ampai Poompu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 372. Testing the uncertainty in illness theory to predict quality of lifein Thai patients with head and neck cancer = การทดสอบทฤษฎีความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยเพื่อทำนายคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ / Mukda Detprapon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 373. Tha effects of mind-body training program to reduce stress and blood pressure in essential hypertensive patients = ผลของโปรแกรมฝึกจิตควบคุมกายต่อความเครียดและความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ / Walaiporn Rungrueang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 374. The adaptation of schizophrenic patients receiving ongoing treatment = ผลการปรับตัวของผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการรักษาต่อเนื่อง / Yupa Parisuttiman
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 375. The analysis of sleep quality and its influencing factors in patients with heart failure = การวิเคราะห์คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว / Thanutorn Wongthida
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 376. The application of the AIC process to improve the nutritional status of children aged 0-5 years in Khon Kaen province = การใช้กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ (AIC) ในการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี จังหวัดขอนแก่น / Khannistha Mahem
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 377. The clinical nursing practice guideline for pain reduction in total knee replacement patient = แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดปวดในผู้ป่วยเปลี่ยนข้อเข่าเทียม / Supaporn Hirunpuchchong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 378. The clinical nursing practice guideline for prevention of stroke hemiplegia shoulder pain = แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อป้องกันอาการปวดไหล่ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่มีอัมพาตครึ่งซีก / Treeamorn Visuttisiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 379. The clinical nursing practice guideline to manage sleep problems in patients with breast cancer undergone chemotherapy = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการกับปัญหาการนอนหลับในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด / Kulnida Ratananalin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 380. The comparison of health practice during pregnancy and pregnancy outcomes between mothers with adequate and inadequate prenatal visits : case study at Taksin Hospital = ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพในระยะตั้งครรภ์และผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ระหว่างมารดากลุ่มที่ฝากครรภ์ครบและกลุ่มที่ฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลตากสิน / Luckana Amornprakas
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 381. The development of a clinical nursing practice guideline for a psycho-educational program for caregivers of schizophrenic patients = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลให้จิตศึกษาแก่ญาติ/ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท / Jaruwan Heapthamai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 382. The development of a clinical nursing practice guideline for aspiration prevention in stroke patients with dysphagia = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการสำลักในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีการกลืนลำบาก / Saijai Klinjan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 383. The development of a clinical nursing practice guideline for discharge planning in patients with stroke = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการวางแผนจำหน่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / Sunisa Sangchan
    Abstract

 384. The development of a clinical nursing practice guideline for fatigue management in ovarian cancer patients receiving chemotherapy = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่ได้รับยาเคมีบำบัด / Ploenpit Thamnipa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 385. The development of a clinical nursing practice guideline for hyperthermia management in neurosurgical patients = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการจัดการอุณหภูมิร่างกายสูงในผู้ป่วยผ่าตัดสมอง / Penpun Ruamsanit
    Abstract

 386. The development of a clinical nursing practice guideline for improvement of social behaviors in hospitalized schizophrenic patients by using dog assisted therapy = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมของผู้ป่วยจิตเภทในโรงพยาบาลโดยใช้สุนัขช่วยบำบัด / Somchai Khaolumlert
    Abstract

 387. The development of a clinical nursing practice guideline for increasing drug compliance in schizophrenic patients = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมผู้ป่วยจิตเภทให้ความร่วมมือในการรับประทานยาตามแผนการรักษา / Anongnud Sasok
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 388. The development of a clinical nursing practice guideline for increasing knowledge and skills of caregivers of persons with dementia = แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม / Nanta Kaewsook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 389. The development of a clinical nursing practice guideline for informational and emotional support in coping for families of traumatic brain injury patients in intensive care units = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อให้ข้อมูลและประคับประคองอารมณ์ในการเผชิญภาวะวิกฤตของญาติผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะในหอผู้ป่วยหนัก / Pol.Capt.Suthathai Kamsap
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 390. The development of a clinical nursing practice guideline for intrahospital transportation in emergency and critically ill patients = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตภายในโรงพยาบาล / Namfon Songboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 391. The development of a clinical nursing practice guideline for management of childhood asthma in an emergency department = การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดในหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน / Prateep Sukheeluk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 392. The development of a clinical nursing practice guideline for management of hypoglycemia associated with insulin therapy among type II diabetic patients during hospitalization = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการจัดการภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการรักษาด้วยอินซูลินขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / Naphassawan Dermkhuntod
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 393. The development of a clinical nursing practice guideline for management of life threatening conditions in trauma patients = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการภาวะคุกคามชีวิตในผู้ป่วยอุบัติเหตุ / Waraporn Deenamjued
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 394. The development of a clinical nursing practice guideline for pain management during wound dressing in burn patients = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการลดความเจ็บปวดระหว่างการทำแผลในผู้ป่วยแผลไหม้ / Chidchanog Mayurapak
    Abstract

 395. The development of a clinical nursing practice guideline for pain management in patients with abdominal surgery = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง / Upsorn Sringam
    Abstract

 396. The development of a clinical nursing practice guideline for positioning reduced intracranial pressure in post-operative neurosurgical patients = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดท่านอน เพื่อลดความดันในกะโหลกศีรษะในผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมอง / Siriluk Suddhichupaiboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 397. The development of a clinical nursing practice guideline for post suicide attempt adults = การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายวัยผู้ใหญ่ / Prawida Patanun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 398. The development of a clinical nursing practice guideline for pre discharge preparation of schizophrenic patients = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยจิตเภทก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล / Surat Jornburom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 399. The development of a clinical nursing practice guideline for preoperative education to decrease anxiety = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการให้ความรู้เพื่อลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยก่อนผ่าตัด / Wantanee Dithapan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 400. The development of a clinical nursing practice guideline for preparation of families in dealing with crises in the emergency department = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมญาติผู้ป่วยเพื่อเผชิญภาวะวิกฤตในหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน / Wannapa Kenwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 401. The development of a clinical nursing practice guideline for prevention and management of perineal dermatitis in neurological patients with incontinence = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันและจัดการผื่นแดงบริเวณฝีเย็บและก้นกบในผู้ป่วยระบบประสาทที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและ/หรืออุจจาระไม่ได้ / Nuchjaree Kidjawan
    Abstract

 402. The development of a clinical nursing practice guideline for prevention of hypoxemia and hypotension in head injured patients at emergency Room = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะพร่องออกซิเจนและความดันโลหิตต่ำในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน / Kannika Katsomboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 403. The development of a clinical nursing practice guideline for promoting diabetic patients type 2 in controlling HbAlc = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 / Nanta Jungharn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 404. The development of a clinical nursing practice guideline for promoting nutritional status in patients with gastrointestinal cancer undergoing chemotherapy = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมภาวะโภชนาการผู้ป่วยมะเร็งทางเดินอาหารที่อยู่ระหว่างการรับการรักษาด้วยเคมีบำบัด / Kaewta Meecharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 405. The development of a clinical nursing practice guideline for promoting wound healing in patients with diabetic foot ulcers = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมการหายของแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน / Yukontorn Suphimaros
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 406. The development of a clinical nursing practice guideline for reducing anxiety in children with asthma = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความวิตกกังวลในเด็กโรคหอบหืด / Napawan Nuamduang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 407. The development of a clinical nursing practice guideline for reducing stress in patients with diabetes mellitus = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความเครียดในผู้ป่วยเบาหวาน / Wannipar Kandee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 408. The development of a clinical nursing practice guideline for screening and communicating with aphasic patients : from a synthesis of relevant research = การสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลจากการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อการประเมินคัดแยกและการปฏิบัติเพื่อการสื่อสารกับผู้ป่วยอะเฟเซีย / Darunee Padungpean
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 409. The development of a clinical nursing practice guideline for sensory stimulation in patients with traumatic brain injury = การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อกระตุ้นประสาทรับสัมผัสในผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง / Panida Kumbua
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 410. The development of a clinical nursing practice guideline for suicide risk assessment in psychiatric inpatients = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของผู้ป่วยจิตเวชที่รับการรักษาในโรงพยาบาล / Ubol Hunkaewchompoo
    Abstract

 411. The development of a clinical nursing practice guideline for swallowing screening in neurological patients = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินการกลืนในผู้ป่วยระบบประสาทสมอง / Nuchsara Bejraputra
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 412. The development of a clinical nursing practice guideline for teaching self-care to the elderly with osteoarthritis of knees = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการให้ความรู้เพื่อการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม / Suphannikar Waewaram
    Abstract

 413. The development of a clinical nursing practice guideline of job stress management among employee in the workplace = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการกับความเครียดจากการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการ / Jirapan Sutthiprarinyanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 414. The development of a clinical nursing practice guideline to assess a patient's readiness prior to transfer from the CCU = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ / Sunitsa Khanacharoen
    Abstract

 415. The development of a clinical nursing practice guideline to prevent self extubation in critical adult patients = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการดึงท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่หายใจทางปาก / Sirata Chuenchotekitti
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 416. The development of a clinical nursing practice guideline to promote readiness for weaning from mechanical ventilation in chronic obstructive pulmonary disease patients = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมความพร้อมการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / Nawarat Rungruangsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 417. The development of a couple relationship enrichment program = การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสัมพันธภาพในคู่สมรส / Kanyarat Malawech
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 418. The development of a critical pathway for coronary artery bypass graft patients = การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี / Nitaya Srisuantang
    Abstract

 419. The development of a home-based rehabilitation program for primary caregivers of stroke patients = การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านแก่ญาติผู้ดูแล / Anongporn Sangngam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 420. The development of a nursing program to reduce caregiver burden in caring for demented elders = การพัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาระการดูแลของผู้สูงอายุสมองเสื่อม / Suraphin Chanapit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 421. The development of a program to improve adherence to antiretroviral medications among people living with HIV/AIDS = การพัฒนาโปรแกรมการเพิ่มความร่วมมือในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์อย่างบถูกต้อง ตรงเวลา สม่ำเสมอ และต่อเนื่องในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ / Saifon Chewdeekornpun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 422. The development of a smoking cessation program for civil aviation training center students = การพัฒนาโปรแกรมการงดบุหรี่แก่นักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน / Panissara Yingsawad
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 423. The development of A type2 diabetes mellitus prevention program in high-risk population = การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง / Nichkamol Wunggasorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 424. The development of an appointment system for non-invasive cardiac investigation = การพัฒนาระบบนัดหมายเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยวิธีนอนอินเวซีฟ / Wiphawin Watthanaprakarnchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 425. The development of clinical nursing practice guideline by utilization of research findings to facilitate communication among the intubated patients = การสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการสื่อสารในผู้ป่วยใส่ท่อทางเดินหายใจ / Suthada Kunha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 426. The development of clinical nursing practice guideline by utilization of research findings to prevent constipation among elderly = การสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยการใช้ผลการวิจัยเพื่อป้องกันภาวะท้องผูกในผู้สูงอายุ / Jintana Penchan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 427. The development of clinical nursing practice guideline for falls prevention intervention in geriatric psychiatric patients = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล / Sudarat Kongboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 428. The development of clinical nursing practice guideline for reducing stress in persons with hypertension = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความเครียดในบุคคลที่มีความดันโลหิตสูง / Auchara Panchuen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 429. The development of clinical nursing practice guidelines for the prevention of repeated deliberate self-harm in adolescents = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการทำร้ายตนเองซ้ำในวัยรุ่น / Jetiya Rumnum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 430. The development of empowerment program in patients with uncontrolled hypertension = การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ / Jeeranut Potipruk
    Abstract

 431. The development of knee exercise empowerment program for elderly with knee osteoarthritis = การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการบริหารกล้ามเนื้อข้อเข่าสำหรับผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม / Sangchan Setta
    Abstract

 432. The development of mind-body training program to reduce stress for control blood pressure in essential hypertension = การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะจิตประสานกายในการผ่อนคลายความเครียดเพื่อควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ / Ampa Kittiudomidach
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 433. The development of monitoring system for patients with tuberculosis under directly-observed treatment short course program for district level = การพัฒนาโปรแกรมระบบการติดตามดูแล ผู้ป่วยวัณโรคที่ใช้ระบบยาวระยะสั้นภายใต้การสังเกุตตรงระดับอำเภอ / Rujapa Jiamtanopacha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 434. The development of multidisciplinary care protocol for post coronary artery bypass graft patients = การพัฒนาคู่มือสหสาขาวิชาชีพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ / PrangJai Sontipetch
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 435. The development of nursing practice guideline for prevention of falls in community-dwelling elderly = โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชุน / Saitarn Pajeepet
    Abstract

 436. The development of nursing practice guideline to prepare readiness for weaning mechanical ventilation in post-operative critical ill patients = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการเตรียมความพร้อมก่อนการหย่าเครืองช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตหลังผ่าตัด / Flt. Lt.Thitima Khan-Ngeon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 437. The development of nursing practice guidelines using exercise to reduce depressive symptoms among patients with depressive disorder = การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยการออกกำลังกาย / Pairojana Sukgerd
    Abstract

 438. The effect of a self-regulated exercise program on physical fitness, satisfaction and the risk factors for stroke among clients with transient ischemic attack and minor stroke = ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้วิธีกำกับตนเองต่อความแข็งแรง ความพึงพอใจและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวและสมองขาดเลือดไม่รุนแรง / Wallada Chanruangvanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 439. The effect of an admission program on anxiety of mothers of hospitalized children with respiratory disorders = ผลของโปรแกรมแรกรับต่อความวิตกกังวลของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / Prapeeporn Rattanasiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 440. The effect of breastfeeding-promoting program on successful breastfeeding before discharge in mothers with cesarean section = ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง / Yubha Temeeteerakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 441. The effect of breastfeeding-promoting program on the rate of 4-month exclusive breastfeeding in the first-time mothers : Amnatcharoen Hospital = ผลของโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่ออัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4 เดือนในมารดาที่มีบุตรคนแรก : โรงพยาบาลอำนาจเจริญ / Orathai Buakhum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 442. The effect of clinical nursing practice guideline utilization for care of oral cavities on oral status and ventilator-associated pneumonia (VAP) rate in critically ill adult patients with endotracheal tube = ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลทำความสะอาดช่องปากต่อสภาพช่องปากและอัตราการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤตที่ใส่ท่อช่วยหายใจ / Petcharat Rujipong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 443. The effect of communication effectiveness training program on communication of family with adolescences = ผลของการใช้โปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อการสื่อสารในครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่น / Chinanaj Jittarom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 444. The effect of concrete-objective information on maternal anxiety of children undergoing cardiac catheterization = ผลของการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัย ต่อความวิตกกังวลของมารดาที่มีบุตรจะเข้ารับการสวนหัวใจ / Sopah Pissajarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 445. The effect of dietary behavior modification and exercise program on lipid profile in coronary artery disease patients = ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย ต่อการควบคุมระดับไขมันในเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / Suttichit Phumivadhana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 446. The effect of extremity wraps on prevention of shivering in postoperative patients = ผลของการใช้ผ้าห่อหุ้มบริเวณแขนและขาเพื่อป้องกันอาการหนาวสั่นในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัด / Siriporn Plienpakdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 447. The effect of group counseling on depression in adolescents = ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น / Ubolwanna Reunthongdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 448. The effect of health beliefs on nutrition and exercise behaviors of hyperlipidemia persons = อิทธิพลของความเชื่อด้านสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง / Kanjana Anutariya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 449. The effect of home-based walking exercise program on fatigue in breast cancer patients receiving chemotherapy = ผลของโปรแกรมการเดินออกกำลังกายที่บ้านต่ออาการเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด / Jinpitcha Mamom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 450. The effect of immediately postpartum parents-infant interaction promoting program on maternal-infant and paternal-infant attachment of cesarean mothers = ผลของโปรแกรมการส่งเสริมปฎิสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและทารกทันทีหลังคลอดต่อความรักใคร่ผูกพันระหว่างบิดามารดาและทารกในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดเอาทารกออกทางหน้าท้อง / Shuleeporn Vajiratanakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 451. The effect of memory training program on memory function in the elderly with mild dementia = ผลการใช้โปรแกรมฝึกความจำต่อความจำของผู้สูงอายุสมองเสื่อมระดับน้อย / Ek-uma Wicheantong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 452. The effect of nursing care program based on swanson's caring theory on grief of women with spontaneous abortion = ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎีการดูแลของแสวนสันต่อระดับความเศร้าโศกของหญิงที่สูญเสียบุตรจากการแท้งเอง / Supapun Muenwatzai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 453. The effect of nursing intervention utilizing clinical nursing practice guideline on pressure ulcers prevention in orthopaedic patients = ผลของการพยาบาลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลต่อการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก / Ponghatai Pumraya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 454. The effect of positioning in premature infants with assisted ventilation = ศึกษาผลการจัดท่านอนในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ / Patcharin Yottiem
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 455. The effect of posture on oxygenation, vital signs and duration of weaning during wean off mechanical ventilator in preterm infants = ผลของการจัดท่านอนทารกต่อค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน สัญญาณชีพ และระยะเวลาในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในทารกเกิดก่อนกำหนดขณะหย่าเครื่องช่วยหายใจ / Srisuree Soonpayanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 456. The effect of progressive muscle relaxation technique on postoperative pain of patients undergoing spinal surgery = ผลของเทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโปรเกรสซีพต่อความเจ็บปวดหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง / Piyada Choorat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 457. The effect of psychosocial care on anxiety of mothers whose children being hospitalized in the Pediatric Intensive Care Unit = ผลของการพยาบาลด้านจิตสังคมต่อความวิตกกังวลของมารดาที่มีบุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยเด็ก / Udomya Puntanit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 458. The effect of supportive group therapy on stress and coping behavior of caregivers of psychiatric patients = ผลของการใช้กลุ่มบำบัดแบบประคับประคองต่อความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช / Malinee Panpoungkaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 459. The effect of supportive nursing care on knowledge and self-care behaviors in leukemic patients undergoing chemotherapy = ผลการพยาบาลแบบสนับสนุนการดูแลตนเองต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัด / Supawadee Sophonwattanakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 460. The effect of the parent training program along with the life skills training program on the life skills of the fifth graders = ผลของโปรแกรมอบรมพ่อแม่เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียนร่วมกับโปรแกรมอบรมทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียนต่อทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / Jeeraporn Kummabutr
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 461. The effect of therapeutic nursing on the erythema rash in urinary and/or fecal incontinence patients = ผลของการบำบัดทางการพยาบาลต่อผื่นแดงในผู้ป่วยที่กลั้นปัสสาวะและ/หรืออุจจาระไม่ได้ / Aree wongprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 462. The effect of weight control program on weight reduction of the overweight industrial workers = ผลของโปรแกรมควบคุมน้ำหนักต่อการลดน้ำหนักของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน / Phagapun Boontem
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 463. The effectiveness of a community-based care program on health outcomes and satisfaction with care in patients with chronic obstructive pulmonary disease = ประสิทธิผลของโปรแกรมการใช้ชุมชนเป็นฐานดูแลต่อภาวะสุขภาพและความพึงพอใจในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / Naiyana Noonill
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 464. The effectiveness of a community-based exercise program on self-efficacy and outcome expectations for exercise, severity of knee symptoms, and physical performance in Thai women with osteoarthritis of the knee = ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อความสามารถตนเองต่อการออกกำลังกาย ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการออกกำลังกาย ความรุนแรงของอาการปวดเข่า และสมรรถภาพทางกายของสตรีไทยที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อม / Tassanee Rawiworrakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 465. The effectiveness of a self-management program on knowledge, self-care ability, and blood pressure control in persons with uncontrolled essential hypertension = ประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อความรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง และการควบคุมความดันโลหิตในผู้เป็นความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุที่ควบคุมโรคไม่ได้ / Dolrat Rujiwatthanakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 466. The effectiveness of discharge planning on caring-behavioral change in caregiver of schizophrenic inpatients at Songkhlarajanagarindra Psychiatric Hospital = ผลของการวางแผนจำหน่ายต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่รับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ / Phatthira Buachan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 467. The effectiveness of discharge planning on self-care behaviors, exercise tolerance and perception of dyspnea in patients with chronic obstructive pulmonary disease = ประสิทธิผลของแผนการจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองความสามารถในการออกกำลังกายและอาการหายใจลำบากของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / Laiad Jarusombat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 468. The effectiveness of health service system of peritoneal dialysis patients : a multilevel approach = ประสิทธิผลของระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง : การวิเคราะห์พหุระดับ / Rotsukon Varitsakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 469. The effectiveness of the physical activity promotion program on perceived self-efficacy, physical activity, and physical fitness in Thai adolescent girls = ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการออกกำลังกายต่อการรับรู้ความสามารถในการออกกำลังกาย การออกกำลังกายและ สมรรถภาพทางกายในหญิงวัยรุ่น / Narumon Teerarungsikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 470. The effects of a dyspnea relief program on severity of dyspnea and knowledge to conrol dyspnea in congestive heart failure patients = ผลของการใช้โปรแกรมการบรรเทาอาการหายใจลำบากต่อระดับความรุนแรงของอาการหายใจลำบากและความรู้เพื่อควบคุมอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว / Nutcharat Chatvichai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 471. The effects of an education program on knowledge and preventive behavior of mothers of children at risk for asthma = ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดโรคหืดในเด็กที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหืด / Tanakamon Khongim
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 472. The effects of an empowerment program on intrinsic motivation of persons with disabilities = ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังจูงใจต่อแรงจูงใจภายในของผู้พิการแขนขา / Dherisa Sinakom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 473. The effects of an oral care program on stomatitis in acute myeloid leukemia patients undergoing chemotherapy = ผลของโปรแกรมการดูแลช่องปากต่ออาการเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่ได้รับยาเคมีบำบัด / Wimonwan Lertwongpaopun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 474. The effects of an oral self-care program on self-care behavior and mucositis of school-age children with cancer receiving chemotherapy = ผลของโปรแกรมการดูแลช่องปากด้วยตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลช่องปากและภาวะเชื่อบุช่องปากอักเสบของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด / Aungkana Chiamchiraporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 475. The effects of breastfeeding-promoting program on the rate and duration of exclusive breastfeeding in working mothers = ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่ออัตราและระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน / Prapaporn Wisarapun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 476. The effects of comprehensive oral care on management of oral candidiasis in HIV/AIDS patients = ผลของการดูแลช่องปากแบบบูรณาการตอการจัดภาวะติดเชื้อราแคนนิดาในช่องปากของผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์ / Pornvenus Boonmek
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 477. The effects of comprehensive pressure ulcer care program on preventing pressure ulcers and promoting the healing process of pressure ulcers in patients with spinal cord injuries = ผลของการใช้โปรแกรมการดูแลแผลกดทับแบบบูรณาการต่อการป้องกันการเกิดแผลกดทับและการส่งเสริมการหายของแผลในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระยะฟื้นฟู / Capt. Jongkolporn Wongviseskarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 478. The effects of different naso-gastric tube feeding flow rates on gastric meal transference = ผลของการให้อาหารทางสายให้อาหารที่มีอัตราไหลที่ต่างกันต่อการเคลื่อนของอาหารผ่านกระเพาะอาหาร / Arissara Sukwatjanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 479. The effects of directed versus spontaneous pushing on postpartum fatigue, perineal pain and childbirth satisfaction = ผลของวิธีเบ่งแบบควบคุมกับวิธีเบ่งแบบธรรมชาติต่อความเหนื่อยล้าและความเจ็บปวดฝีเย็บในระยะหลังคลอดและความพึงพอใจต่อการคลอด / Maneewan Yurachai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 480. The effects of empowering care program on health status and health service satisfaction among women with hypertension = ผลของโปรแกรมการสร้างพลังในตนเองต่อภาวะสุขภาพและความพึงพอใจในบริการการดูแลสุขภาพของผู้หญิงที่มีภาวะความดันโลหิตสูง / Sakuntala Anuruang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 481. The effects of empowerment program on maternal caring behavior for children with leukemia undergoing chemotherapy = ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังจูงใจของมารดาต่อพฤติกรรมการดูแลบุตรโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับยาเคมีบำบัด / Arunrat Kanjana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 482. The effects of feminist process approach on dyspnea management in patients with valvular heart disease = ผลของการใช้กระบวนการเฟมินิสในการจัดการกับอาการหอบเหนื่อย ในผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจพิการ / Supatra Buatee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 483. The effects of foot massage as a complementary nursing intervention on numbness in Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus patients = ผลของการพยาบาลโดยการใช้วิธีการนวดเท้าในการร่วมรักษาต่ออาการชา ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน / Samean Khanman
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 484. The effects of health promotion program on pain level and disability in low back pain patients = ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อระดับความเจ็บปวดและการสูญเสียความสามารถในผู้ป่วยหลังส่วนล่าง / Jintana Rittharomya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 485. The effects of hot compression on fatigue in patients with acute myocardial infarction = ผลของการการประคบร้อนต่ออาการล้าในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน / Panadda Intralawan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 486. The effects of informational and emotional support on the anxiety level in relatives of surgical patients during the perioperative period = ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความวิตกกังวลของญาติขณะรอผู้ป่วยรับการผ่าตัด / Wanvimol Kongsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 487. The effects of local massage on the pain level of postoperative abdominal surgery patients = ผลการนวดเฉพาะที่ต่อระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง / Pattana Wongsdara
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 488. The effects of massage on pain level in post abdominal operative patients = ผลของการนวดต่อระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางช่องท้อง / Charoonlux Pongchareon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 489. The effects of massage on postoperative pain in mastectomy patients = ผลการนวดต่อความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม / Malee Iemsam-ang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 490. The effects of maternal preparation on knowledge and caregiving behaviors towards premature infants after discharge = ผลการเตรียมความพร้อมของมารดาต่อความรู้และพฤติกรรมของมารดาในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล / Rungtiwa Wangruangsatid
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 491. The effects of music on patients' pain level during open wound dressing = ศึกษาผลของดนตรีต่อความเจ็บปวดของผู้ป่วยในขณะทำแผลเปิด / Poonsuk Payaksiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 492. The effects of nurse-patient collaborative care on facilitating transitional process of patients with COPD = ผลของการดูแลแบบมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังช่วงจำหน่ายจากโรงพยาบาลสู่ที่บ้าน / Wirote Kotchagrit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 493. The effects of nursing intervention on safe swallowing among stroke patients with dysphagia utilizing a clinical nursing practice guideline = ผลของการพยาบาลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลต่อการกลืนอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีการกลืนลำบาก / Thipsuda Chamnansripetch
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 494. The effects of nursing therapeutics on preventive management of preterm labor readmission and gestational age at birth in pregnant women with preterm labor = ผลของการบำบัดทางการพยาบาลต่อการจัดการเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด การกลับมารักษาซ้ำ และอายุครรภ์เมื่อคลอดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด / Rungtawan Choijorhor
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 495. The effects of passive progressive muscle relaxation technique on post operative abdominal surgery pain in the elderly patients = ผลของการใช้เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อทีละส่วนโดยไม่ต้องเกร็งกล้ามเนื้อต่อความปวดหลังผ่าตัดช่องท้องในผู้ป่วยสูงอายุ / Pitoon Vutiso
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 496. The effects of progressive muscle relaxation technique on postoperative pain and anxiety in coronary artery bypass graft surgery patients = ประสิทธิผลของเทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อระดับความเจ็บปวดและระดับความวิตกกังวลในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ / Achara Jongjareonkumchok
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 497. The effects of promoting family participation in patient care of head injury patients on patients' health status = ผลของการส่งเสริมให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วย / Yaowarat Ya-Orm
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 498. The effects of providing information and instilling reassurance on uncertainty in weaning from mechanical ventilation = ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการเพิ่มความมั่นใจต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในขณะหย่าเครื่องช่วยหายใจ / Lieutenant Rujee Plangwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 499. The effects of providing information and relaxation technique on anxiety in weaning from mechanical ventilation = ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการใช้เทคนิคผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ / Wipapat Sungkhaw
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 500. The effects of providing information on oral ulcer healing in the patients with head and neck cancer during hyperbaric oxygen therapy = การให้คำแนะนำต่อการหายของแผลในช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอที่ได้รับการรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง / Lieutenant Commander Siripun Komolprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 501. The effects of reflexology on the reduction of anxiety and symptom distress in breast cancer patients receiving chemotherapy = ผลของการนวดฝ่าเท้ากดจุดต่อการลดความวิตกกังวลและความทุกข์จากความเจ็บป่วยในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด / Pol. Capt.Somluck Fakmanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 502. The effects of rehabilitative hand program on postoperative hand functional improvement in carpal tunnel syndrome patients = ผลของการใช้โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของมือ ต่อการทำงานของมือในผู้ป่วยกลุ่มอาการอุโมงค์ข้อมือหลังผ่าตัด / Kattika Sukaval
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 503. The effects of structured information on stress and role adaptation in mothers of premature infants in nicu = ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความเครียดและการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาของมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนดเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด / Sirikan Raengkasikorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 504. The effects of supportive group therapy on stress and coping behavior of mothers of children with moderate mental retardation = ผลของการใช้กลุ่มบำบัดแบบประคับประคองต่อความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กที่มีภาวะปัญญาอ่อนระดับปานกลาง / Boonthiwa Choochua
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 505. The effects of supportive group therapy on stress and coping behaviour of mothers of autistic children = ผลของการใช้กลุ่มบำบัดแบบประคับประคองต่อความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของมารดาเด็กออทิสติค / Panida Srikhachin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 506. The effects of supportive nursing care and upright positioning during labor on labor pain, duration of labor and Apgar scores of newborn in the first-time mothers = ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนประคับประคองร่วมกับการจัดท่าศีรษะและลำตัวสูงในระยะคลอดต่อความเจ็บปวดในระยะคลอด, ระยะเวลาของการคลอด คะแนนแอพการ์ของทารกแรกเกิดในผู้คลอดครั้งแรก / Panida Gumlae
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 507. The effects of supportive-participative education on diabetic knowledge, diabetic control behaviors, fasting blood sugar, and HbA1c in diabetic patients = ผลของการให้ความรู้แบบสนับสนุนและมีส่วนร่วมต่อความรู้ พฤติกรรมควบคุมโรคเบาหวาน ระดับน้ำตาลในเลือด และฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะในผู้ป่วยเบาหวาน / Sugullaya Puangkwun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 508. The effects of supporttive educative nursing system on maternal behaviors in caring for infants with respiratory infections = ผลการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรขวบปีแรกที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อระบบหายใจ / Wantanee Thongmee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 509. The effects of teaching primary school teachers on knowledge and caring management of students with asthmatic symptoms = ผลการสอนครูต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลเด็กวัยเรียนโรคหอบหืดในโรงเรียน/ Tasanee Poolwech
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 510. The effects of teaching program on knowledge and self-care behaviors in school-age children with acute lymphoblastic leukemia = ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว / Kanjana Krongthammachart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 511. The effects of the preventive intervention on sense of belonging, negative thinking, and depressive symptoms in Thai adolescents = ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มลดความคิดทางลบเพื่อป้องกันอาการซึมเศร้าในวัยรุ่น / Phuangphet Kaesornsamut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 512. The effects of transitional care on facilitating severely burn survivors from hospital to home = ผลของการเตรียมผู้ป่วยแผลไหม้เพื่อกลับสู่สังคม / Orapan Thosingha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 513. The effects of transitional care on health perception and health behaviors in coronary artery disease patients = ผลการดูแลในระยะปรับผ่านต่อการรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ / Chulaporn Changperk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 514. The effects of utilizing clinical nursing practice guidelines for prevention of perineal dermatitis in neurological patients with urinary incontinence = ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดผื่นแดงบริเวณฝีเย็บและก้นกบในผู้ป่วยระบบประสาทที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ / Usanee Kaewkab
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 515. The evaluation of quality of nursing service management in male trauma ward at Chaoprayayomraj Hospital Suphunburi Province = การประเมินคุณภาพการจัดการบริการในหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุชายโรงพระยาบาลสมเด็จเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี / Pirom Jaturavittawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 516. The factors influencing caregiver role strain of cerebrovascular disease patients' wives = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในบทบาทญาติผู้ดูแลของภรรยาที่ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / Wilaiporn Srithares
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 517. The factors influencing role strain among male caregivers of cerebrovascular disease patients = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในบทบาทของญาติผู้ชายที่ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / Kanongnij Chaiyawut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 518. The factors predicting health status of caregivers of stroke patients = ปัจจัยที่ทำนายภาวะสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / Wanna Meesuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 519. The factors related to the preventive behaviors of accidents and injuries due to motorcycle riding among adolescents in Bangkok = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร / Pantip Sangprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 520. The feasibility of using self-care packages to increase knowledge and improve self-care behavior of persons with diabetes mellitus = ความเป็นไปได้ในการใช้สื่อส่งเสริมการดูแลตนเองเพื่อเพิ่มความรู้และปรับปรุงพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน / Laksana Loycharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 521. The health care needs of battered women in Thailand = ความต้องการบริการสุขภาพของสตรีไทยที่ถูกทำร้ายร่างกาย / Duangdao Thepthongkam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 522. The impacts of pethidine during labor on respiratory physiology and neurobehavior of the neonate : a prospective blind study = ผลกระทบของเพทธิดีนที่มารดาได้รับก่อนคลอดต่อสรีรวิทยาและพฤติกรรมทารกแรกเกิด / Vipavee Tangthumniyom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 523. The influence of learned resourcefulness on fasting plasma glucose level by mediating effect of diabetic controlled behaviors of diabetic type 2 persons = อิทธิพลของแหล่งทักษะภายในตนเองต่อระดับน้ำตาลในเลือด โดยส่งผ่านการปฎิบัติตนในการควบคุมเบาหวานของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 / Radjai Pairour
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 524. The influence of marital relationship, complications during pregnancy, and separation time on maternal-newborn attachment in postpartum mothers = อิทธิพลของสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะเวลาที่แยกจากบุตรต่อความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกแรกเกิดในมารดาหลังคลอด / Sutinee Soakeaw
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 525. The influence of rewards of caregiving and personal factors on strain of family caregivers of patients with stroke = การศึกษาอิทธิพลของรางวัลจากการดูแลปัจจัยด้านผู้ดูแลต่อความเครียดของญาติระหว่างดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / Kewalin Sangboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 526. The influence of selected factors and self-care behavior on abdominal distention in patients with abdominal surgery = อิทธิพลของปัจจัยคัดสรรและพฤติกรรมการดูแลตนเองต่ออาการท้องอืดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง / Tippawan Wattanawech
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 527. The influences of amount of care, communication problems, and caregivers' factors on role strain of stroke patients' caregivers = การศึกษาอิทธิพลของปริมาณการดูแล ปัญหาจากการสื่อสาร และปัจจัยด้านผู้ดูแลต่อความเครียดในบทบาทของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / Boonyarat Perkdetch
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 528. The perception of the persons with essential hypertension on health care service toward satisfaction, self-care agency, and level of blood pressure control = การรับรู้ต่อการให้บริการของผู้เป็นความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหุตกับความพึงพอใจในบริการที่ได้รับความสามรถในการดูแลตนเองและการควบคุมความดันโลหิต / Jarunee Playyod
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 529. The prevalence and factors associated with low back pain in Bangkok Metropolitan Administration General Hospital nurses = ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดหลังส่วนล่างของพยาบาลโรงพยาบาลกลางกรุงเทพมหานคร / Suaysilp Kittimontreechai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 530. The quality of diabetes care in primary care services system in central region, Thailand = คุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในระบบบริการปฐมภูมิในเขตภาคกลาง ประเทศไทย / Rukchanok Koshakri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 531. The relationship among depressive symptom severity in mothers, gender difference and depressive symptoms in Thai adolescents : the mediating role of life stress, social support, and self-esteem = ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าในมารดา เพศ และ ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย :บทบาทการส่งผ่านของสถานการณ์ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และการเห็นคุณค่าในตนเอง / Nopporn Vongsirimas
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 532. The relationship between academic achievement, family relations peer groups and self-esteem of the abused child = ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนกับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง / Nuchnapha Wongsason
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 533. The relationship between coping strategies and psychological self-care behavior among juvenile delinquents residing in the central observation and protection center = ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการจัดการกับความเครียดและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง / Piyachat Sumpuntarat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 534. The relationship between health locus of control, social support and foot care behaviors in diabetic foot ulcer patients = ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจควบคุมทางสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า / Piyawan Kanan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 535. The relationship between parenting style and risks of depression in early adolescent in Dusit district, Bangkok = ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตอนต้นในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร / Petpailin Subpasu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 536. The relationship between patient's readiness prior to transfer and recurrence after transfer from the ccu in patient with acute coronary syndrome = ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมก่อนย้ายกับการกลับซ้ำของโรคภายหลังย้ายออกจากหออภิบาลโรคหัวใจในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน / Rungthip Pongcharoenwaranyu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 537. The relationship between perceived self-efficacy, perceived barriers to action and health-promoting behaviors of professional nurses in Nonthaburi province = ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง, การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในเขตจังหวัดนนทบุรี / Matanee Duangjinda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 538. The relationship between sense of humor and occupational stress of pediatric nurses at Queen Sirikit National Institute of Child Health = ความสัมพันธ์ระหว่างความมีอารมณ์ขันกับความเครียดในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี / Amornpun Singhapol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 539. The relationship of internal coping resources and mental health problems in early breast cancer patients = ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งประโยชน์ภายในตนเองในการเผชิญความเครียดกับปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก / Supawadee Phisaiphanth
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 540. The relationship of learned resourcefulness social support and depressive symptoms = ความสัมพันธ์ของการจัดการสิ่งเร้าภายใน การสนับสนุนทางสังคม และอาการซึมเศร้า / Buppha Duangduen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 541. The relationship of personal factors, perceived health status, and health-promoting behaviors among adult men in Khlong Toei crowded community, Bangkok = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลการรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของชายวัยผู้ใหญ่ในชุมชนแออัดคลองเตย กรุงเทพมหานคร / Naiyana Kanjanapibul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 542. The relationships among blood loss, systemic inflammatory response syndrome, blood glucose, pain, and recovery condition in patients following the first 12 hours after open heart surgery = ความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียเลือด กลุ่มอาการการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย น้ำตาลในเลือดและความปวดกับภาวะการฟื้นตัวในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด 12 ชั่วโมงแรก / Nattaya Khamsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 543. The relationships among personal factors, learned resourcefulness, and psychological self care behavior of patients with coronary artery disease = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลแหล่งทักษะภายในตนเองและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / Sudarat Pianchob
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 544. The relationships among self-efficacy, uncertainty in illness, and self-care behaviors in hospitalized COPD patients = ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะในตนเองความรู้สึกไม่แน่นอนในสภาวะความเจ็บป่วยและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / Pitirat Pichayamongkol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 545. The relationships among social support, hope, selected factors and well-being of head injury patients = ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม ความหวัง ปัจจัยบางประการกับความผาสุกของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ / Sangnuan Chiewprasit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 546. The relationships between hope, social support and depressive symptoms in patients with spinal cord injury = ความสัมพันธ์ระหว่างความหวังและแรงสนับสนุนทางสังคมกับอาการซืมเศร้าของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง / Capt. Pucharaporn Tuppotayan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 547. The relationships between transition conditions and disability in traumatic brain injury patients = ความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขการเปลี่ยนผ่านกับการสูญเสียสมรรถภาพในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ / Somsong Bootcheewan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 548. The relationships of perceived barriers to action, perceived self-efficacy, perceived social support, personal factors and health-promoting behaviors among disabled persons in Uttaradit province = ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อุปสรรคต่อการปฏิบัติ, การรับรู้ความสามารถของตนเอง, การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคมและปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของคนพิการในจังหวัดอุตรดิตถ์ / Srisupa Jaisopa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 549. The relationships of situational factors, physiological factor, and learned resourcefulness to depression of the patients with lower extremity fracture undergoing fixation = ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านสถานการณ์, ปัจจัยด้านร่างกายและแหล่งทักษะภายในตนเองต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยกระดูกขาหักหลังผ่าตัดใส่โลหะยึดตรึงกระดูก / Farkjit Khunphadung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 550. The relationships of vision disability and learned resourcefulness to depressive symptoms in persons with visual impairment = ความสัมพันธ์ของความบกพร่องในการมองเห็นและแหล่งทักษะภายในตนเองต่ออาการซึมเศร้าในผู้สูญเสียการมองเห็น / Sirada Kasornsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 551. The roles of environmental risks and resilience factors on alcohol use among Thai adolescents in school settings = บทบาทของปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยป้องกันด้านบุคคลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นไทยในสถานศึกษาระดับมัธยม / Nidtaya Takviriyanun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 552. The satisfaction of postpartum mothers on discharge planning program, Thungsong Hospital, Nakhonsrithammarat province = ความพึงพอใจในบริการโครงการวางแผนจำหน่ายมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช / Supawadee Siripat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 553. The study of attitude toward pregnancy and lifestyle in adolescent pregnancy = การศึกษาเจตคติต่อการตั้งครรภ์ และแบบแผนการดำเนินชีวิตในระยะตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่น / Warangkana Kumsuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 554. The study of factors affecting the health status in patients with coronary heart disease : at Phathalung Hospital = การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ : โรงพยาบาลพัทลุง / Jannat Phonphet
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 555. The study of health perception and anxiety in patients with caronary artery disease undergoing cardiac investigations = ศึกษาการรับรู้ภาวะสุขภาพและความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่มารับการตรวจวินิจฉัยการทำงานของหัวใจ / Suchada Raungratanaamporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 556. The study of health perceptions and health promoting behaviors in midlife working women in Bangkok = การศึกษาการรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพมหานคร / Piyanut Sinthanayothin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 557. The study of knee pain management in patients with osteoarthritis of knee = การศึกษาการจัดการเกี่ยวกับอาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม / Parichad Jansoontraporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 558. The study of perceived benefits and situational influences to exercise behavior in the elderly with diabetes mellitus = การศึกษาการรับรู้ประโยชน์และอิทธิพลด้านสถานการณ์ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน / Varaporn Totermsuck
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 559. The study of perceived self-efficacy and interpersonal influences to exercise behavior in the elderly with essential hypertension = การศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองและอิทธิพลระหว่างบุคคลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ / Vishuda Charoenkitkarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 560. The symptom experience and self care in Thai women with cervical cancer receiving treatment = ประสบการณ์ของอาการและการดูแลตนเองที่เกิดจากมะเร็งปากมดลูกและการรักษาในสตรีไทย / Bualuang Sumdaengrit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 561. The use of fat supplementation in weaning food to prevent protein calorie malnutrition / Pongtorn Sungpuag
    Abstract

 562. Transition conditions related to health status among burn patients in rehabilitation phase = ปัจจัยเงื่อนไขของการเปลี่ยนผ่านที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้ป่วยแผลไหม้ในระยะฟื้นฟูสภาพ / Uraiwan Boonphadh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 563. Transition conditions related to quality of life among brain tumor patients in postoperative phase = ปัจจัยเงื่อนไขของการเปลี่ยนผ่านที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเนื้องอกสมองหลังผ่าตัด / Tasanee Intarasomchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 564. Transition process to holistic health of the Thai amputees = กระบวนการปรับผ่านสู่สุขภาพแบบองค์รวมในคนไทยที่ได้รับการตัดแขนและหรือขา / Suporn Danaidutsadeekul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 565. Triage in emergency trauma patients : a literature review = การทบทวนวรรณกรรมเรื่องการคัดกรองผู้บาดเจ็บในภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน / Kussama Ruensuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 566. Violence during pregnancy, health status and help seeking of abused pregnant women = ความรุนแรงในขณะตั้งครรภ์ภาวะสุขภาพและการแสวงหาความช่วยเหลือของสตรีตั้งครรภ์ที่ถูกกระทำรุนแรง / Namfon Chatchawanwit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 567. Women's caring needs and nursing care responding to the needs during labor at Charoenkrung Prajarak Hospital = ความต้องการการดูแลและการได้รับการพยาบาลที่ตอบสนองตามความต้องการในระยะคลอดของผู้คลอดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / Jindawan Bungthiang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 568. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยระบบประสาทสมอง : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Consciousness assessment scales in neurologic patients : evidence based nursing / อรุณรัตน์ ร่างโสม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 569. เปรียบเทียบการดูแลแผลผ่าตัดทางหน้าท้องแบบเปิดและปิดผ้าแต่งแผล = A comparative study of surgical abdominal wound care between opened and closed wound dressings / พวงเพ็ญ อนนต์ศิริพร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 570. เปรียบเทียบค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงหลังการดูดเสมหะระหว่างการไม่เพิ่มออกซิเจนกับการเพิ่มออกซิเจนวิธีต่าง ๆ ก่อนการดูดเสมหะ = Comparison of post suctioning arterial oxygen saturation between patients treated with non pre-oxygenation and pre-oxygenation before suctioning / มุกดา สุวรรณโฆษิต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 571. เปรียบเทียบผลการเพิ่มออกซิเจนความเข้มข้นต่าง ๆ และการไม่เพิ่มความเข้มข้นออกซิเจนก่อนการดูดเสมหะต่อค่าความอิ่มตัว ของออกซิเจนหลังดูดเสมหะในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ = Comparison the effect of hyperoxygenation with different oxygen concentration and non hyperoxygenation before suction on post suctioning oxygen saturation in the patient on mechanical ventilitor / โดย ชนกพร หาญชาญชัยกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 572. เปรียบเทียบผลการนวดไทยประยุกต์กับการกินยาพาราเซตามอลต่อระดับการปวดศีรษะและระยะเวลาที่การปวดศรีษะลดระดับลงในผู้ป่วยที่มีอาการวดศีรษะจากความเครียด = Comparison the effects of modified Thai traditional massage and management by paracetamol on level of pain and duration of decreasing pain level in tension-type headache patients / เจือจันทร์ วัฒกีเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 573. เปรียบเทียบผลการพยาบาลแบบเฝ้าดูแลประคับประคอง การพยาบาลตามกิจวัตรและการพยาบาลตามกิจวัตรร่วมกับการได้รับยาระงับปวด ต่อระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการขูดมดลูกเนื่องจากการแท้งบุตร = The comparative study between supportive nursing care, routine nursing care and routine nursing care with analgesic on the level of pain in miscarried women undergoing curettage procedure / สัจจา ทาโต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 574. เปรียบเทียบผลการสอนแบบบรรยายและการอภิปรายกลุ่มต่อ พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของหญิงอาชีพบริการทางเพศ = Comparative study between lecture method and group discussion on AIDS preventive behavior of prostitutes / ดวงแข อมราพิทักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 575. เปรียบเทียบผลการสอนแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มย่อยต่อการลดภาวะเครียดในผู้ป่วยศัลยกรรมช่องท้อง = A comparative study of individual teaching to group teaching for reducing stress in patient undergoing abdominal surgery / กันยา ยิ่งไพบูลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 576. เปรียบเทียบผลของการเช็ดตัวร่วมกับการประคบด้วยผ้าเปียกกับการเช็ดตัวร่วมกับการใช้พัดลมเป่าต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่างกายในผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมองที่มีไข้ = Comparison of the effects of sponging with wet-cloth wrapping and sponging with fanning on body temperature change in febrile head-injured patients / นิภาวรรณ สามารถกิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 577. เปรียบเทียบผลของการใช้นอร์มัลซาไลน์กับสารละลายเฮพารินในการหล่อเข็มฉีดยาชนิดล็อคต่อการเกิดลิ่มเลือดและภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ = Comparative study on the effect of normal saline versus diluted heparin to clot formation and phlebitis during peripheral intermittent infusion devices flush / สมพร ยาเภา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 578. เปรียบเทียบผลของการใช้น้ำกลั่นอุ่นกับน้ำกลั่นปกติต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่างกายและภาวะหนาวสั่นในผู้ป่วยที่ได้รับการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะขณะผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านทางท่อปัสสาวะ = Comparison of the effects of warmed and unwarmed irrigating bladder solution on body temperature changes and shivering during transurethral resection of the prostate (TUR-P) / อุษวดี ประดิษฐ์กุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 579. เปรียบเทียบผลของการให้ออกซิเจนอัตราการไหลที่แตกต่างกันในการให้ ยาขยายหลอดลมด้วยเครื่องกำเนิดละอองในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Comparison the effect of different oxygen flow rates in nebulization with bronchodilator drug in chronic obstructive pulmonary Disease Patients / กุลรัตน์ บริรักษ์วาณิชย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 580. เปรียบเทียบพฤติกรรมการเผชิญต่อภาวะเครียดและสัมพันธภาพของมารดาต่อบุตรระหว่างมารดาที่คลอดบุตรครบกำหนดคนแรกกับมารดาที่คลอดบุตรก่อนกำหนดคนแรก = Comparision of maternal coping behavior and maternat-infant bonding between mother of the first full-term baby and mother of the first premature baby / พรรณพิไล เลาหเพ็ญแสง
    Abstract

 581. เปรียบเทียบวิธีการป้องกันการสูญเสียความร้อนในระยะหลังคลอดทันทีต่อการ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่างกายทารกแรกเกิด = The comparison of the effect of preventive heat loss immediately after birth on body temperature change in the newborn / โดย เพ็ญนภา ภักดีวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 582. เปรียบเทียบสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกการปรับตัวต่อการเป็นมารดาหลังคลอดและภาวะซึมเศร้าของมารดาภายหลังคลอดระหว่างมารดาที่มีบุตรคนแรกที่คลอดปกติกับมารดาที่ผ่าตัดเอาทารกออกทางหน้าท้อง = Comparison of maternal attachment, postpartum adaptation to motherhood and postpartum depressive feeling between primiparous mothers with normal labour and mothers with cesarean section / อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 583. เปรียบเทียบอัตราติดเชื้อของแผลผ่าตัดทางหน้าท้องที่ได้รับการเตรียมผ่าตัดแบบโกนขนและไม่โกนขน = A comparative study of wound infection between shaved and non shaved skin in abdominal surgry / สดุดี โรจนะภิรมย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 584. เปรียบเทียบอุบัติการณ์การมีอุจจาระไหลออกมาขณะผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกแขน-ขาหักที่ได้รับการเตรียมผ่าตัดด้วยการสวนอุจจาระและไม่สวนอุจจาระที่ได้รับการระงับความรู้สึก = Comparison of incidence of passing feces during operation between orthopaedic patients who receive and do not receive enema under anesthesis / โดย ภารณี ฤกษ์เย็น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 585. แนวการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิติกส์ในโรงพยาบาลที่มีภาวะการขาดการกระตุ้นทางเซนซอรีย์ = Nursing guidelines for orthopedic inpatients with sensory deprivation conditions / นารี ยิ้มใย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 586. แนวทางการเตรียมรับแผ่นดินไหว : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = The earthquake preparedness plan : an evidence-based nursing / สายแก้ว ยาปะโลหิต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 587. แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการการรักษาด้วยการสอดใส่สารกัมมันตรังสีชนิดปริมาณรังสีสูงในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลศิริราช = A method of unit cost analysis of high dose rate intracavitary radiotherapy for cervical cancer patients in Siriraj Hospital / นิตยา สุทธิยุทธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 588. แบบแผนสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือน = Health patterns of menopausal women / เรือเอกหญิงพรนภา จุลละศร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 589. แบบจำลองเชิงสาเหตุการปรับตัวทางด้านบทบาทหน้าที่ ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ = A causal model of role adaptation in HIV infected and AIDS patients / ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 590. แบบจำลองเชิงสาเหตุของความเครียดในบทบาทของภรรยาผู้ป่วยเรื้อรังในฐานะผู้ดูแล = A causal model caregiver role stress among wives of chronically III patients / สายพิณ เกษมกิจวัฒนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 591. แบบจำลองเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม = A causal model of quality of life among the elderly with osteoarthritis / กนกพร สุคำวัง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 592. แบบจำลองเชิงสาเหตุของภาระการดูแลในบิดามารดาฐานะผู้รับผิดชอบดูแลบุตรที่ป่วยเรื้อรัง = A causal model on dependent caregiving burden in parents of chronically ill children / จริยา วิทยะศุภร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 593. แรงสนับสนุนทางสังคม และความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลเด็กป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบ พลันชนิดลิมฟ์โฟบลาส = Social support and dependent-care agency in caretakers of children with acute lymphoblastic leukemia / โดย อัจฉรียา ปทุมวัน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 594. กระบวนการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่ : กรณีศึกษาในมารดาวัยรุ่น = A process and factors influencing breastfeeding : case studies in adolescent mothers / สาลิกา หัสดิเสวี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 595. กระบวนการการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ = Self-care process of the patients with essential hypertension / อรสา พันธ์ภักดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 596. กระบวนการการประเมินสถานการณ์ความเครียด การเผชิญความเครียด และผลลัพธ์การปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ระหว่างการเข้ารับรังสีรักษา = The process of stress appraisal, coping and adaptational outcomes in cervical cancer patients during radiotherapy / ผ่องพักตร์ พิทยพันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 597. กลุ่มจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเพื่อลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Gruop interpersonal psychotherapy to reduce depressive symptoms in patients with depressive disorders : evidence-based nursing / วิมล นุชสวาท
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 598. การเปรียบเทียบกิจกรรมการพยาบาลที่แม่คาดหวังกับที่ได้รับเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ = A comparison between mothers' expectations and nursing activities in the promotion of breastfeeding / อัญชลี เศรษฐเสถียร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 599. การเปรียบเทียบความรู้เรื่องโรคความเชื่อด้านสุขภาพบริโภคนิสัยระหว่างผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับที่รับการรักษาแล้วหายกับผู้ป่วยที่กลับเป็นซ้ำ = A comparative study of knowledge, health beliefs and food habits between curative and repeated opisthorchiasis patients / พรรณทิพา แก้วมาตย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 600. การเปรียบเทียบผลการเริ่มให้ทารกดูดนมมารดาในเวลาที่ต่างกัน ต่อปริมาณน้ำนมที่ทารกได้รับและความพึงพอใจของมารดาในการให้ทารกดูดนมมารดาครั้งแรก = Comparison of the effects of initial breast feeding at different times on quantity of infants' breastmilk intake and mothers' satisfaction of initial breast feeding / ลัดดา จึงวัฒนกิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 601. การเฝ้าระวังภาวะช็อกจากการบาดเจ็บของผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ห้องฉุกเฉิน : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Monitoring traumatic schock of the injured patients at the emergency room : evidence-based nursing / จิราพร พอกพูนทรัพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 602. การใช้ดนตรีเพื่อลดพฤติกรรมกระวนกระวายในผู้สูงอายุสมองเสื่อม : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Music intervention for reducing agitation in elders with dementia : evidence-based nursing / อรทัย พิมพ์รัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 603. การให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้แก่ผู้ดูแลและลดการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Psychoeducation to increase knowledge of caregivers and reduce relapse of patients with bipolar disorders: evidence-based nursing / ภัทราวรรณ สุนทโร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 604. การให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อลดความเครียดของครอบครัวผู้ป่วยโรคจิตที่ป่วยครั้งแรก : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Psychoeducation program for stress reduction in families having a patient with a first-episode psychosis : evidence-based nursing / วิจิตรา ทองเกษม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 605. การกำกับการกินยาต่อหน้าเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาวัณโรคต่อเนื่องสม่ำเสมอ = Directly observed treatment to promote anti tuberculosis adherance / เฉลิมพล โพธิ์สาวัง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 606. การคัดกรองกลุ่มอาการออทิสซึมของหน่วยบริการปฐมภูมิโดยใช้ The Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Screening of autism spectrum disorders in a primary care unit using The Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) : evidence-based nursing / กมลณิชา อนันต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 607. การจัดการความโกรธตามแนวคิดการปรับการรู้คิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยจิตเวช : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Anger management based on cognitive-behavioral modification in patients with mental illness : evidence-based nursing / วิดาวรรณ จำปา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 608. การจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีระยะลุกลาม : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Pain management among patient in the advanced stage of female reproductive cancer : evidence-based nursing / เรืออากาศเอกหญิงนงนุช ศรีสมุทรนาค
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 609. การจัดการด้านโภชนาการเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและส่งเสริมการฟื้นตัวหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง : การวิเคราะห์ปัญหา = Nutritional management to reduce postoperative complications and promote recovery in patients undergoing colorectal cancer surgery : a problem analysis / ศิวะพร ประยูรเทพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 610. การจัดการภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกระยะวิกฤตที่ได้รับการผ่าตัด : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Management of complications in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage undergoing surgery in critical period : evidence-based nursing / วันดี เพชรติ่ง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 611. การจัดการภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเนื้องอกของต่อมใต้สมองที่ได้รับการผ่าตัด : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Management of complications amomg patients with pituitary tumor undergoing surgical intervention : evidence-based nursing / ฤทัยรัตน์ ไชยรินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 612. การจัดการภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยผู้ใหญ่ผ่าตัดหัวใจ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Hypothermia management in cardiac surgical adult patients : evidence-based nursing / สุปัญญา โพธิปัทมะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 613. การจัดการสารน้ำในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Fluid management for post abdominal surgery patients : evidence based practice / นันทวัน ชั้นงาม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 614. การจัดการอาการคลื่นไส้ ขย้อนและอาเจียนโดยไม่ใช้ยาในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Non-pharmacological management of nausea, retching, and vomiting in cancer patients receiving chemotherapy : evidence-based nursing / ฐาณ์ณัฐ รัดยัง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 615. การจัดการอาหารเพื่อชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยเบาหวาน : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Dietary management to delay progression of diabetic nephropathy in patients with diabetes mellitus : evidence-based nursing / ธิดารัตน์ ก้านเหลือง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 616. การจัดอัตรากำลังบุคลากรพยาบาลในการพยาบาลอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โดยใช้กิจกรรมการพยาบาลเป็นพื้นฐาน = A staffing of nursing personnel in medical nursing section of Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital based on nursing activities / นิภา ภู่ปะวะโรทัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 617. การตอบสนองของเด็กอุจจาระร่วงเฉียบพลันหลังการได้รับอาหารต่างกันคือ นมผสมสูตรธรรมดาเจือจาง, นมผสมแลคโตสต่ำและโจ๊ก = Responses of acute diarrhea in infants to various feeding regimens : diluted follow-up formula, non-diluted low-lactose formula and mixed semisolid food / สกนธนะ จันทร์พาทริกิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 618. การตอบสนองของมารดาที่เจ็บป่วยเรื้อรังต่อความต้องการพื้นฐานของบุตรวัยก่อนเรียน = Responding of chronic illness mothers to basic needs of preschool-age children / โรส ภักดีโต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 619. การบำบัดโดยใช้การเจริญสติเป็นฐานเพื่อลดความเครียดจากความต้องการการดื่มในผู้ติดแอลกอฮอล์ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Mindfulness based intervention for reduction of stress reactivity in patients with alcohol dependence : evidence-based nursing / ธณารัตน์ พลับพลาไชย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 620. การบำบัดการระลึกความหลังเพื่อคงไว้ซึ่งการรู้คิดในผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อม : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Reminiscence therapy for maintaining cognition of elderly wity dementia evidence based nursing / เกศณี สีรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 621. การบำบัดการระลึกความหลังเพื่อลดอาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Reminiscence therapy for depressive symptoms reduction in elders : evidence-based nursing / จีรวรรณ กลิ่นหอม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 622. การบำบัดการรู้คิดและปรับพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยจิตเภท : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Cognitive-behavioral therapy for increasing self-esteem in patients with schizophrenia: evidence-based nursing / พรรณยุพา เจ็งไพจิตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 623. การบำบัดการรู้คิดและพฤติกรรมเพื่อลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Cogntive behavior therapy for reducing depressive symptoms in patients with coronary artery disease : evidence-based nursing / นลินรัตน์ ภูริศิริพัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 624. การบำบัดการรู้คิด-ปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันอาการกำเริบและการป่วยซ้ำในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Cognitive behavioral therapy for relapse and recurrence prevention in patients with major depressive disorder evidence-based nursing / นงเยาว์ วิสุทธิ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 625. การบำบัดความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดอาการเครียดภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญในบุคคลที่ประสบอุบัติเหตุการจราจร : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Cognitive behavioral therapy for reducing posttraumatic stress symptoms in motor vehicle accident survivors : evidence-based nursing / วัชรี จงกรเกตุ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 626. การบำบัดทางจิตสังคมเพื่อลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Psychosocial intervention to reduce depressive symptoms in patients with type 2 diabetes mellitus : evidence-based nursing / จินตนา กันทนงค์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 627. การบำบัดทางจิตสังคมสำหรับผู้ดูแลวัยรุ่นโรคซึมเศร้า : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Psychosocial intervention for caregivers of adolescents with major depressive disorder : evidence-based nursing / บุญยืน เชื้อนาคะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 628. การบำบัดภาวะวิกฤตในชุมชน สำหรับผู้ป่วยจิตเวช เพื่อลดการเข้ารักษาในโรงพยาบาล : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Community-based crisis intervention to reduce hospitalization of people with mental illness : evidence-based nursing / ศิลา ศิริฤกษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 629. การประเมินการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและวัยรุ่น : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Assessment of sexual abuse in children and adolescents : evidence-based nursing / จิตติมา ทรงมัจฉา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 630. การประเมินความเสี่ยงและการจัดการการเกิดไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด : การวิเคราะห์ปัญหา = Risk assessment and management of febrile neutropenia in cancer patients receiving chemotherapy : a problem analysis / สมศรี ทิพย์ประสบโชค
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 631. การประเมินความเสี่ยงการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทและการพยาบาลผู้ป่วยที่มีเลือดออกในเนื้อสมองปฐมภูมิในระยะวิกฤต : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Assessment of risk factors, prevention of neurological complications and nursing care for patients with non-lesional spontaneous intracerebral hemorrhage in the critical phase : evidence based nursing / เรืออากาศเอกหญิงทัดดาว พยัคมะเริง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 632. การประเมินคุณภาพการพยาบาลในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ = Evaluation quality of care in patients with high risk to decubitus ulcers / กนกวรรณ กฤษณา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 633. การประเมินคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายในโรงพยาบาลศิริราช = Appraisal of the quality of nursing care for the myocardial infarction patients in Siriraj Hospital / โดย ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 634. การประเมินผลลัพธ์การฟื้นตัวในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรงในหอผู้ป่วยวิกฤต : การวิเคราะห์ปัญหา = Recovery outcome assessment of severe traumatic brain injury patients in the intensive care unit : a problem analysis / ศิริกาญจน์ จินาวิน;"Recovery outocome assessment of severe traumatic brain injury patients in the intensive care unit : a problem analysis"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 635. การประเมินอาการเพ้อในหน่วยจิตเวชฉุกเฉิน : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Assessment of delirium in the psychiatric emergency room : evidence-based nursing / วรรณวิมล เดชกำแหง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 636. การประเมินอาการนำก่อนอาการกำเริบในผู้ป่วยจิตเภท : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Assessment of early warning signs of relapse in patients with schizophrenia : evidence-based nursing / นิษฐกานต์ ธัญญพิบูลพงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 637. การประเมินอาการอะคาทิเซียในผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับยาต้านโรคจิต : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Assessment of akathisia in schizophrenia patients receiving antipsychotic drugs : evidence-based nursing / ศรีแพร เข็มวิชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 638. การประยุกต์ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรมในการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการทำผ่าตัดโคลอสโตมีย์ = The application of Orem's self care model to the care of patient undergoing colostomy / สมคิด โพธิ์ชนะพันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 639. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อควบคุมความดันโลหิตสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในหน่วยบริการปฐมภูมิ = Lifestyle modification for controlling blood pressure in essential hypertensive patients in primary care unit / นงลักษณ์ จำรัสพงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 640. การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของสตรีที่มีโคลอสโตมีชนิดถาวร = Adaptation in role functions of women with permanent colostomy / จรินทร สมภู่
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 641. การป้องกันและการจัดการภาวะแขนบวมในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมร่วมกับการตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ออก : การวิเคราะห์ปัญหา = Prevention and management of lymphedema in breast cancer patients undergoing breast surgery and axillary lymph node dissection : problem analysis / ระพีเพ็ญ พัฒนาพลกรสกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 642. การป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน = Dengue hemorrhagic fever prevention in primary schools with community participation / จันทิมา ไชยณรงค์ศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 643. การป้องกันการเกิดภาวะการบาดเจ็บสมองระยะทุติยภูมิในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองระดับรุนแรง : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Prevention of secondary brain injury in patients with severe traumatic brain injury : evidence-based nursing / เรืออากาศเอกหญิงไพรจิตร จันทร์เสถียร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 644. การป้องกันการกำเริบในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง : การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ = Prevention of acute exacerbation in patients with chronic obstructive pulmonary disease : a synthesis of evidence / จงกลณี แก้วเมือง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 645. การป้องกันการจับหืดในผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืดที่บ้าน : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Prevention of asthma attacks at home in children with asthma : evidence-based nursing / จุฬารัตน์ การินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 646. การป้องกันภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงในกลุ่มผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทสมอง : การวิเคราะห์ปัญหา = Prevention of increased intracranial pressure in patients with neurological disease : problem analysis / ระพี เสียงเสนาะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 647. การพยากรณ์ภาวะช็อกจากการบาดเจ็บของผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ห้องฉุกเฉิน : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Traumatic shock prognosis of the injured patients in the emergency room : evidence-based nursing / พรศิริ กนกกาญจนะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 648. การพัฒนาแนวปฎิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมภาวะโภชนาการผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีระยะอาการทางคลินิกคงที่ = The Development of a clinical nursing practice guideline to support nutritional sttus in patients with chronic obstructive pulmonary disease at stable stage / สริษษา วงศ์ปรากฎ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 649. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุราสำหรับผู้ป่วยติดสุรา = The Development of a clinical nusing practice guideline for motivational enhancement to change alcohol consumption behavior in alcohol dependent patients / สลิษา หลิมศิโรรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 650. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการลดและ/หรือเลิกสูบบุหรี่ในนักเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน = Development of a school-based smoking reduction and/or cessation clinical nursing practice guideline for high school students / สุภารัตน์ ไทยอุทิศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 651. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการลดและหยุดสูบบุหรี่ในผู้ป่วยจิตเภท = Development of a clinical nursing practice guideline for smoking reduction and cessation in schizophrenia patients / ธีรวิทย์ คล่องใจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 652. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อควมคุมน้ำหนักเพิ่มในผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับประทานยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่ = The development of a clinical nursing practice guideline for weight control in patients with schizophrenia who were prescribed atypical antipsychotic drugs / ปิยวรรณ อรัญวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 653. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทางโทรศัพท์ = Development of nursing practice guideline for caring patients with depressive disorder by telephone / อุษา ฤทธิ์พันธ์ม่วง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 654. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันและจัดการการเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับยาเคมีบำบัด = The development of a clinical nursing practice guideline for prevention and management of chemotherapy-induced oral mucositis in colorectal cancer patients / ปราณี แตงโสภา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 655. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในผู้ป่วยจิตเภท = The development of a clinical nursing practice guideline for the communication skills training in patients with schizophrenia / วิโรจน์ ทองทา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 656. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดการเป็นกลับซ้ำในผู้ป่วยโรคอารมย์สองขั้ว = The development of a clinical nursing practice guideline for reducing relapse in patients with bipolar disorders / สุกิตา วิรุณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 657. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความว้าเหว่ในผู้สูงอายุในชุมชน = The development of a clinical nursing practice guideline for reducing loneliness among elderly in the community / โสวิตา วงศ์จิรวัฒนกุล
    Abstract

 658. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความวิตกกังวลและจัดการกับอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ใส่ท่อช่วยหายใจ = The Development of clinical nursing practice guidelines for reducing anxiety and managing dyspnea in intubated chronic obstructive pulmonary disease patients / เสาวนีย์ บำรุงวงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 659. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน = The development of clinical nursing practice guideline to reduce depression in type 2 diabetes patients / กัญญ์ธีรา วงษ์สุวรรณ
    Abstract

 660. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดอัตราการผูกยึดในผู้ป่วยจิตเวช = The development of clinical nursing practice guideline for reducing physical restraint in psychiatric patients / ฉัตรชัย มิ่งส่วน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 661. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดอาการเครียดภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญในเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ = Development of a clinical nursing practice guideline for reducing posttraumatic stress symptoms of children with sexual abuse / อรัญญา ชำนาญอักษร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 662. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน = The development of a clinical nursing practice guideline for using assertive community treatment for homeless persons with mental illness / กฤษณา อำคา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 663. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการดูแลและทักษะการแก้ปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน = The development of a clinical nursing practice guidelines to enhance caregiving knowledge and skills, and problem-solving skills of caregivers in caring for stroke patients at home / สุภาภรณ์ โตมณีพิทักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 664. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการควบคุมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ = The development of a clinical nursing practice guideline for dietary control and exercise for patients with essential hypertension / ปิยะนุช ระยะปูโล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 665. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการความปวดแผลผ่าตัดในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ช่องท้อง = The development of a clinical nursing practice guildeline for pain management in elderly patients undergoing major abdominal surgery / ศิริพร ศิริบุรานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 666. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลช่องปากในผู้ป่วยที่ใส่ท่อทางเดินหายใจในภาวะวิกฤต = The development of a clinical nursing practice guideline for care of oral cavities in critical adult patients with endotracheal tubes / นาวาตรีหญิง สุพัตรา นุชกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 667. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วม = Development of a clinical nursing practice guideline for colorectal cancer patients involving family participation / ระพีพร มาศธนพันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 668. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลอย่างต่อเนื่องและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน = The development of a clinical nursing practice guideline for continuity of care and rehabilitation in stroke patients at home using a community-based approach / เปรมจิต จันทะแจ่ม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 669. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการตรวจคัดกรองเท้าและป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน = The development of a clinical nursing practice guideline for screening and preventing foot ulcer in diabetic patients / จารุณี นุ่มพูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 670. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น = Development of cklinical nursing practice guideline for prevention of depressive disorders in adolescents / ประเทือง ละออสุวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 671. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดในระบบทางเดินอาหาร = Development of a clinical nursing practice guideline for prevention of postoperative delirium in elderly undergoing gastrointestinal surgery / กชพนิต ขันตีจิตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 672. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการใช้สารเสพติดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = Development of a clinical nursing practice guideline for preventing substance usage among high school students / อารี ผึ่งผาย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 673. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักภายหลังใส่โลหะดามกระดูก = Development of a clinical mursing practice guideline for rehaloilitation of patients with femoral fracture after internal fixation / อรวรรณ เฉลิมรัตน์
    Abstract

 674. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บ้าน = Development of a clinical nursing practice guideline for pulmonary rehabiltation among patients with chronic obstructive pulmonary disease at home / กนกพิณ อยู่ภู
    Abstract

 675. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมก่อนการผ่าตัดเต้านม = Development of a clinical nursing practice guideline for anxiety reduction in breast cancer patients before mastectomy / เพียงฤทัย โรจน์ชีวิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 676. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมการหยุดดื่มสุราในผู้ป่วยติดสุรา = The development of a clinical nursing practice guideline for enhancing remission fron alcohol dependence / พรรณนิภา แสนปัญญา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 677. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไบโพล่าร์ = The development of clinical nursing practice guideline for enhancing knowledge in patients with bipolar disorders / ยุวดี ศรีศิริรุ่งโรจน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 678. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมพฤติกรรมการจำกัดน้ำเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวระหว่างวันฟอกเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม = The development of a clinical nursing practice guideline for promoting fluid restriction behavior to control interdialytic weight gain in hemodialysis patients / อภัสรา อรัญวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 679. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมภาวะโภชนาการผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหารในระยะวิกฤต = The development of a clinical nursing practice guideline to promote nutrition in critically ill patients with chronic obstructive pulmonary disease undergoing nasogastric feeding / กาญจนา วงค์ขัติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 680. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับการขยายหลอดเลือดโคโรนารีเพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือด = Development of a clinical nursing practice guideline for reducing vascular complications in patients undergoing percutaneous coronary interventions / สุภาพร ธีระกุลชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 681. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการใช้โปรแกรมการพิทักสิทธิ์เพื่อลดการถูกทำร้ายซ้ำ อาการซึมเศร้า และเพิ่มคุณภาพชีวิตในสตรีที่ถูกสามีทำร้าย = The development of a clinical nursing practice guideline using an advocacy program to reduce re-abused, depressive symptoms and improve quality of life in batered women = สุนีรัตน จันทร์ศรี
    Abstract

 682. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก การเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ = The clinical nursing practice guideline for glycemic control using empowerment education among patients with uncontrolled type 2 diabetes / เกรียงศักดิ์ ฤทธิอา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 683. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อควบคุมความดันโลหิตโดยส่งเสริมการควบคุมตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ = Development of a clinical nursing practice guideline for blood pressure control in patients with essential hypertension using self-monitoring with lifestyle modification / อรพรรณ เบ็ญโกบ
    Abstract

 684. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อลดการดื่มสุราในผู้ที่เข้ารับการรักษาที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินเนื่องจากการดื่มสุรา = The development of a clinical nursing practice guideline to reduce alcohol consumption in patients visiting the emergency department due to alcohol drinking / นีรนุช เศรษฐกร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 685. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อลดความเครียดของบิดามารดาเด็กออทิสติก = The development of a a clinical nursing practice guideline to reduce stress among parents of children with autism / ปิยนุช เทพยสุวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 686. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อลดอาการแพนิคโดยใช้การออกกำลังกายแบบแอโรบิค = The development of a clinical nursing practice guideline to reduce panic symptoms in patients with panic disorder by using aerobic exercise / อรวัลย์ เมฆเคลื่อน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 687. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยหญิงมะเร็งเต้านมระยะแรก = Development of a clinical nursing practice guideline for reducing depressive symptoms in women with early-stage breast cancer / พัชนี แจ้วจิรา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 688. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อส่งเสริมการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง = The development of a clinical nursing practice guideline for enhancing coping of patients with chronic schizophrenia / รื่นฤดี ลิ้มฉาย;"Development of a clinical nursing practice guideline for enhancing coping of patients with chronic schizophrenia"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 689. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกโดยใช้การบำบัดการรู้คิดและพฤติกรรมเพื่อลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรควิตกกังวลทั่วไป = The development of clinical nursing practice guidelines for the use of cognitive behavioral therapy in reducing anxiety in patients with generalized anxiety disorder / รัจฉา ต่อทรัพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 690. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น = The development of a clinical nursing practice guideline for smoking prevention among junior high school student / ธัญชนก เพ็งบุญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 691. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยการใช้ยาและการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง = The development of a clinical nursing practice guideline for promoting medication adherence and lifestyle modification among essential hypertension patients / คมคาย วิริยจารี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 692. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดำเนินชีวิตเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงปานกลาง = The development of a clinical nursing practice guideline for lifestyle modification to reduce risk factors of stroke in moderately-high-risk persons / ณัฐปภัสร์ กฤตสุวรรณลออ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 693. การพัฒนาแผนการดูแลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ = The development of clinical pathways for critical surgical patients with mechanical ventilation / พิชญพันธุ์ จันทระ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 694. การพัฒนาแผนการดูแลทางคลินิกในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดลิ้นหัวใจ = The development of a clinical pathway in cardiac valve surgery patients / พรรณี บัลลังก์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 695. การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงที่ได้รับการผ่าตัดแบบมีทวารเทียมทางหน้าท้อง = The development of clinical pathways for colorectal cancer patients who received abdominal surgery with colostomy / เปรมฤดี บุญภัทรานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 696. การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = The development of a group learning approach program for behavioral modification on dietary and physical activities in patients with type 2 diabetes mellitus / วลัยรัตน์ อ่อนจุติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 697. การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการออกกำลังกายเพื่อลดระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ = The development of promoting self-efficacy exercise program to reduce blood pressure for people with essential hypertension / เฉลิมรัตน์ กวีวัฒนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 698. การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพที่บ้านของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Development of a care model for the caregivers of stroke patients at home / สุดศิริ หิรัญชุณหะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 699. การพัฒนารูปแบบการดูแลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างพยาบาลและผู้รับบริการในการส่งเสริมการดูแลตนเอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี = Model development for participatory caring relationship between nurses and patients to Enhance Self-care Abilities in Kanghangmaew Hospital Amphoe Kanghangmaew Changwat Chantaburi / ชดช้อย วัฒนะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 700. การฟื้นตัวหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง : การวิเคราะห์วรรณกรรม = Postoperative recovery in patient with abdominal surgery : a literature analysis / พรรณทิพย์ เกียรติสิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 701. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้ชุมชนเป็นฐานจากหลักฐานเชิงประจักษ์ = Community-based rehabilitation in persons with stroke : an evidence-based review / ละม่อม กล้าหาญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 702. การรับรู้เกี่ยวกับโรคออทิสติคและการดูแลบุตรออทิสติค ในมารดาที่มีบุตรออทิสติค = Perception of autism and child care of mothers of autistic children / กัลยา วิริยะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 703. การรับรู้การเจ็บป่วยและพฤติกรรมการปรับตัวของพี่น้องของเด็กที่เจ็บป่วยเรื้อรัง = Perception of illness and adaptation behaviors of siblings of chronically ill children / ศิริลักษณ์ เกตุพินิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 704. การรับรู้ความเจ็บป่วย การตอบสนองทางอารมณ์ และประสบการณ์การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในการทำนายการตัดสินใจมารับการรักษาของผู้ป่วยกลุ่มอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน = Cognitive representation, emotional responses and hospitalization experience in predicting decision making for receiving treatment among patients with acute coronary syndrome / พิมพา เทพวัลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 705. การรับรู้ความเสี่ยงอันตรายของการตั้งครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์อายุเกิน 35 ปี = Risk perceptions in pregnant women over 35 years old / วรรณา หิมะสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 706. การรับรู้ประสบการณ์ของผู้ดูแลที่บ้านในการดูแลผู้ป่วยที่รักษาโดยวิธีล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง = Family caregivers' perception of caring experiences in patients with continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) / นงลักษณ์ พื้นชมภู
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 707. การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสและพัฒนกิจการเป็นบิดาของสามีหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ = Perception of pregnancy risk, marital relationship, and paternal developmental tasks of the husbands of hypertensive pregnant women / สุภาพ สง่าวงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 708. การรับรู้ภาวะสุขภาพและการปรับตัวของสตรีวัยหมดประจำเเดือนในกรุงเทพมหานคร = A study of health perceptions and adaptation of menopausal women in Bangkok / ปิยมาภรณ์ นิ่มสุวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 709. การลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจก่อนย้ายออกจากซีซียู โดยการเตรียมอย่างมีแบบแผน = Effects of pre-transfer structured preparation on coronary heart patients' anxiety upon discharge from coronary care unit / วริยา วชิราวัธน์
    Abstract

 710. การลดน้ำหนักในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีน้ำหนักเกินและอ้วน = Weight reduction in knee osteoarthritis persons with overweight and obesity / ประภาพร วงค์สุวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 711. การลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย = Reducing sexual risk-taking behaviors to prevent HIV/AIDs among men who have sex with men / เอกชัย แดงสอาด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 712. การวิเคราะห์ปัญหาเรื่องการประเมินและการเฝ้าระวังภาวะหลอดเลือดสมองหดเกร็งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกมีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็ตนอยด์ = Assessment and monitoring of cerebral vasospasm in patients after aneurysmal subarachnoid hemorrhage : a problem analysis / นวพร เชิงเชาว์ชาญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 713. การวิเคราะห์ปัญหาเรื่องรูปแบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยแผลไหม้ = Continuing care for burn patients : problem analysis / วิลัยลักษณ์ อินทาราม;"Continuing care for burn patients : problem analysis"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 714. การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดอัตรากำลังทางการพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง = The nurse staffing analysis of a pediatric intensive care unit in university hospital / พิกุล ขำศรีบุศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 715. การศึกษาเจตคติและสัมพันธภาพของมารดาที่มีบุตรปัญญาอ่อน = The study of mother's attitude and relationship in the mentally retarded child / กมลวรรณ ภูวัฒนานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 716. การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเกี่ยวกับความตายของผู้มีสุขภาพดีและ ผู้ป่วยเรื้อรัง = A comparative study of the concepts of death between the healthy persons and the chronic illness / พัชรียา ไชยลังกา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 717. การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ทีมการพยาบาลและกระบวนการพยาบาลของ พยาบาลในโรงพยาบาลศิริราชที่มีความรู้และเจตคติต่างกัน = A comparative study of team nursing and nursing process application in Siriraj Hospital units among nurses with different knowledge and attitude / ทัศนีย์ โมฬีชาติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 718. การศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมการพยาบาลตามความคาดหวังกับตามความเป็นจริงของผู้คลอดและพยาบาล = A comparative study of expected and actual nursing activities during intrapartum of mothers and nursing / เต็มดวง เจริญสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 719. การศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อด้านสุขภาพความร่วมมือในการรักษาของมารดาในกลุ่มเด็กโรคหอบหืดที่มีการควบคุมโรคต่างกัน = The comparative study of health belief and compliance in mothers of children with different asthmatic control / เพลินตา พรหมบัวศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 720. การศึกษาเปรียบเทียบความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมความเชื่อด้านสุขภาพกับการปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีที่มีอาชีพและระดับการศึกษาต่างกัน = A comparative study of knowledge, health beliefs about breast cancer and breast self-examination practice of women with different occupations and educational levels / โสพรรณ โพทะยะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 721. การศึกษาเปรียบเทียบผลการให้อาหารเหลวสูตรเบอร์น ไดเอทและอาหารเหลวสูตรสำเร็จรูปไอโซคาลทางสายให้อาหารโดยวิธีให้ เป็นมื้อกับวิธีให้อย่างต่อเนื่องต่อปริมาณอาหารเหลือค้างในกระเพาะอาหาร และภาวะโภชนาการของผู้ป่วย = A comparative study of the effects of the naso-gastric tube bolus feeding and continous feeding by using the burn diet and the isocal formula on the amount of fluid diet remaining in stomach, and nutritional status in patients / วัลย์ลดา เสือดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 722. การศึกษาเปรียบเทียบผลการดูแลผิวหนังด้วยวิธีที่แตกต่างกันในผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา = The comparative study of the effect of two different skin care methods on skin reaction during radiotherapy in patients with head and neck cancer / สุจิตรา ชัยกิตติศิลป์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 723. การศึกษาเปรียบเทียบผลการดูดเสมหะระหว่างการหยอดและการไม่หยอดน้ำ เกลือนอร์มัลในท่อหลอดลมคอต่ออัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตซีส โตลิกค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในโลหิตแดงและความเหนียวสัมพันธ์ของ เสมหะในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ = A comparison of the effects of endotrachial suction with and without NSS instillation on heart rate, systolic blood pressure, oxygen saturation and sputum viscosity in postoperative opened heart surgery patients with machanical ventilator / เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 724. การศึกษาเปรียบเทียบผลของการเตรียมคลอดอย่างมีแบบแผนและไม่มีแบบแผนในผู้คลอดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกนอกเยื้อหุ้มไขสันหลังชั้นนอก = The comparative study on the effectiveness of preperation for childbirth between planned and unplanned groups of parturient with continuous lumbar epidural block / วาริศา วิเศษสรรพ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 725. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการสอนผู้ป่วยให้สวนปัสสาวะด้วยตนเองเป็นครั้งคราวโดยใช้เทคนิคที่สะอาดระหว่างวิธีการสอน โดยพยาบาลและเทปโทรทัศน์ = A comlparative study of the achievement of patient teaching on clean intermittent self catheterization between teaching method introducing by nurse and video tape / สุริยา ชาติไทย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 726. การศึกษาเปรียบเทียบพื้นฐานอารมณ์ของเด็กก่อนวัยเรียนตามลักษณะปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมและการเลี้ยงดู = The comparative study of the preschool children's temperament in socio-economic background and up-bringing pattern / วรัตมา สุขวัฒนานันท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 727. การศึกษากระบวนการแสวงหาบริการสุขภาพของผู้หญิงโรคเบาหวานในภาคตะวันตก = A study on health service seeking process of women with diabetes mellitus in the Western region / ศุภรัตน์ ไพศาลตันติวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 728. การศึกษากระบวนการแสวงหาบริการสุขภาพของผู้หญิงโรคเบาหวานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = A study on health service seeking process of women with diabetes mellitus in the North-Eastern region / นริสา ศรีลาชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 729. การศึกษากระบวนการแสวงหาบริการสุขภาพของผู้หญิงโรคความดันโลหิตสูงในภาคใต้ = A study on health service seeking process of women with hypertension in the Southern region / ปฏิญญา พรรณราย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 730. การศึกษากระบวนการแสวงหาบริการสุขภาพของผู้หญิงโรคมะเร็งปากมดลูกในกรุงเทพมหานคร = A study on health service seeking process of women with cervical cancer in Bangkok / วไลพรรณ ชลสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 731. การศึกษากระบวนการแสวงหาบริการสุขภาพของผู้หญิงโรคลิ้นหัวใจพิการในกรุงเทพมหานคร = A study on health service seeking process of women with valvular heart disease in Bangkok / จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 732. การศึกษากระบวนการแสวงหาบริการสุขภาพของผู้หญิงโรคหลอดเลือดหัวใจในกรุงเทพมหานคร = A study on health service seeking process of women with coronary artery disease in Bangkok / เพชรรัตน์ เอี่ยมละออ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 733. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ป่วยเด็กภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = A study of behaviors changed of the pediatric patients following discharge from Maharaj-Nakorn Chiangmai Hospital / ปริศนา สุนทรไชย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 734. การศึกษาการรับรู้ของพยาบาลเกี่ยวกับความเจ็บปวดความรู้และกิจกรรมการพยาบาล เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในทารกแรกเกิดที่ได้รับหัตถการ = The study of nurses' perception, knowledge, and nursing intervention for pain relief during neonatal medical procedures / พีรภาพ คำแหง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 735. การศึกษาการรับรู้ต่อภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ ยนลิ้นหัวใจ = The study of health perception, self-care behavior and health state of the post cardiac valvular replacement patients / จิรประภา ภาวิไล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 736. การศึกษาการรับรู้ประโยชน์การรับรู้อุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น = The study of perceived benefits, perceived barriers to health promoting behaviors and health promoting behaviors in adolescent pregnant women / มยุรี นิรัตธราดร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 737. การศึกษาการรับรู้ประสบการณ์ในหอผู้ป่วยหนักของผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด = A study of the open-heart surgery patients' perceptions of experiences in I.C.U. / กาญจนา สิมะจารึก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 738. การศึกษาการรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของมารดาที่ฝากครรภ์ครบและไม่ครบตามเกณฑ์ = The study of health perceptions and self-care behaviors in mothers with adequate and inadequate prenatal care / ภูรียา เพ็ญสุวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 739. การศึกษาการรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น = The study of health perception and self-care behaviors in adolescent pregnant / ฤดี ปุงบางกะดี่
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 740. การศึกษาการรับรู้ภาวะสุขภาพการสนับสนุนจากคู่สมรสและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี = The study of health perceptions, spouse support and health promoting behaviors of mothers with HIV seropositive / กิตินันท์ สิทธิชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 741. การศึกษาการรับรู้ภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย = The study of health perception of pregnant thalassemic carrier / ปลื้มจิต โชติกะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 742. การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี = A study of social support and adaptation of the elderly in Moung Saraburi Municipal area / ทัศนีย์ เกริกกุลธร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 743. การศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพของมารดาและเด็กและพฤติกรรมการดูแลตน เองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัด = A study of mother's and child's health beliefs, and self-care behavior in school-aged leukemic children during chemotherapy / ชูขวัญ ปิ่นสากล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 744. การศึกษาความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤต จากการบาดเจ็บที่สมองเฉียบพลัน = The study on needs of family members of critically ill patients with acute brain injury / อุบลวรรณ กิติรัตน์ตระการ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 745. การศึกษาความรู้เรื่องโรค ทัศนคติต่อโรคและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคโซริเอลิส = The study of knowledge attitudes and practice in psoriasis patients / จันทนา หล่อตจะกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 746. การศึกษาความรู้เรื่องโรคความเชื่อด้านสุขภาพและการปฏิบัติตนเพื่อ ป้องกันการติดต่อของโรคในมารดาหลังคลอดที่เป็นพาหะของโรคไวรัสตับ อักเสบ บี = The study of knowledge, health belief and preventive health practice in hepatitis B. virus carrier mothers / ศิริพร พงษ์โภคา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 747. การศึกษาความรู้เรื่องโรคความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพเพื่อ ป้องกันโรคในคู่สมรสของผู้ป่วยโรคตับอักเสบไวรัสบี = The study of knowledge, health belief and health behaviors in preventing hepatitis B virus in spouses / สุวิมล ฤทธิมนตรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 748. การศึกษาความรู้สึกสูญเสียอำนาจของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง = A study of powerlassness of the paraplegic patients / ชุติมา มุสิกะสังข์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 749. การศึกษาความว้าเหว่และการปรับตัวของผู้สูงอายุในจังหวัดอ่างทอง = The study of loneliness and adoptation in the eldery in Angthong province / เปรมฤดี ศรีราม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 750. การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตมโนทัศน์กับการให้ความร่วมมือในการรักษาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง = A study of the relationship between self-concept and compliance in patients with hypertension / โดย พิกุล บุญช่วง
    Abstract

 751. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเอกลักษณ์บทบาททางเพศกับการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาของหญิงตั้งครรภ์แรก = The relationship between sex role identity and adaptation to motherhood in normal primiparous women / สุสัณหา ยิ้มแย้ม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 752. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการติดตามเหตุผลโดยหลักการอนุรักษ์ของเพียเจท์กับมโนทัศน์ ด้านความเจ็บป่วยของเด็กวัยเรียน = The relationship between cognitive development in conservation thinking and concepts of illness in school age children / สุชาดา ธนะพงศ์พร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 753. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับการให้นมทารกแบบแผนการให้นมทารกกับการเจริญเติบโตของทารกในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน = The relationship between belief in infant feeding, infant feeding pattern and growth of infant in working mothers / ลาวัณย์ รัตนเสถียร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 754. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพและปัจจัยบางประการกับการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคหอบหืด = A study of relationship between health beliefs selected factors and self-care in asthmatic patients / สมใจ ยิ้มวิไล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 755. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรคเบาหวาน = A study of the relationship between health beliefs and compliance in patients with diabetes mellitus / โดย พวงพยอม การภิญโญ
    Abstract

 756. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง = A study of the relationship between health beliefs and therapeutic compliance in patients with hypertension / สุภาพ ใบแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 757. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมของมารดาเมื่อบุตรอุจจาระร่วง = A study of the relationship between health beliefs and matermal behavior to illness of children with diarrhea / อังคณา จิราจินต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 758. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยการรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคติดต่อปัจจัย่างด้านเศรษฐกิจและสังคมกับการให้ความร่วมมือของมารดาในการนำเด็กวัยก่อนเรียนมารับภูมิคุ้มกันโรค = The relationships between health locus of control, perceived vulnerability to communicable diseases, socioeconomic factors and maternal compliance in obtaining immunization for their prescholers / วัลภา ผิวทน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 759. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจภายในภายนอกตนกับพฤติกรรมการเผชิญภาวะเครียดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา = Relationship between locus of control and coping behaviors in the cancer patients on radiotherapy / โดย อัจฉรา พุ่มดวง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 760. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนกับพฤติกรรมการเผชิญภาวะเครียดก่อนผ่าตัดในผู้ป่วยเด็กวัยเรียน = Relationship between children's locus of control and preoperative coping behavior in school-age children / โดย วรรณี บรรเทิง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 761. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองในเด็กวัยเรียน = The relationship between knowledge of health care and self-care behavior in school-aged children / โดย กุลชลี ภุมรินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 762. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การเรียนรู้ทางการพยาบาลกับพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล = A study of the relationship between learning experience in nursing and moral behavior in student nurses / สุพร พวงวราพันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 763. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการดูแลตนเองในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ = The relationship between selected factors and self-care behavior in pregnant women with pregnancy-induced hypertension / สุมน สุเตชะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 764. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอด = A study of the relationship between selected factors and therapeutic compliance in patients with pulmonary tuberculosis / จารุวรรณ ขันติสุวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 765. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการใส่สายยางให้อาหารทางปากอัตราการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวกับความสามารถในการดูดนมของทารกคลอดก่อนกำหนด = The relationship between period of orogastric tube feeding, rate of body weight change and sucking ability in premature infant / สมร ยอดพินิจ / สมร ยอดพินิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 766. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์และปัจจัยบางประการกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย = A study of relationship between self concept, selected factors and self care in thalassemic children / สุธิศา อารยพิทยา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 767. การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว = A study quality of life of leukemic patients / สุธาทิพย์ อุปลาบัติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 768. การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา = A study of the quality of life of patients with head and neck cancer receiving radiation therapy / นฤมล ศาสตร์สุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 769. การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่ได้รับเคมีบำบัด = Quality of life of patients with ovarian cancer receiving chemotherapy / มณฑา แห่งทรัพย์เจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 770. การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา = A study of the quality of life of patients with cervical cancer receiving radiotherapy / อังคณา เรือนก้อน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 771. การศึกษาท่าที่ใช้นอนถ่ายปัสสาวะในผู้หญิงหลังทำผ่าตัดบริเวณทวารหนัก = The study of the lying positic as related to theurination in female patient after anorectal surgery / โดย ยุวดี เกตสัมพันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 772. การศึกษานำร่องผลของโปรแกรมการสร้างพลังใจของผู้ดูแลต่อการควบคุมเบาหวานที่บ้านในเด็กเบาหวานที่ควบคุมโรคไม่ดี = A pilot study of effects of home-based empowerment program for caregivers on glycemic control in children with poor diabetic control / ศิริโสภา จรรยาสิงห์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 773. การศึกษาประสิทธิผลของการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของกล้ามเนื้อต้นขาควอทไดรเซ็บส์และข้อเข่าในผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม = The effects of rehabilitative nursing on guadriceps muscles strength and knee joints movement in patients with osteoarthrosis / พูลศรี ชัยนิวัฒนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 774. การศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและพฤติกรรมเผชิญความเครียดในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี = The study of stressors, uncertainty in illness and coping behaviors in pregnant women with HIV seropositive / อรพิน เกตุแก้วมณี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 775. การศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรค กล้ามเนื้อหัวใจตาย = A study of some factors which have impact on the quality of life of myocardial infarction patients / ประภา รัตนเมธานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 776. การศึกษาปัจจัยพื้นฐานการรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง = A study of demographic factors health perception and health promoting behavior of hypertensive patients / อรอนงค์ สัมพัญญู
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 777. การศึกษาผลของแคลเซี่ยมในนมสดต่ออาการข้างเคียงภายหลังการฉีดยาสเตรพโตมัยซินซัลเฟตในผู้ป่วยวัณโรคปอด = Effects of calcium in fresh milk on side effects of streptomycinsulfate in tuberculosis patients / อารี ช่างทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 778. การศึกษาผลของการสอนโดยใช้หุ่นจำลองประกอบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนของความจำเรื่องการวัดความดันเลือดดำส่วนกลางในนักศึกษาพยาบาลที่มีระดับความสามารถต่างกัน = A study of the effect of teaching with the model toward academic achievement and retention of knowledge of the central venous pressure measurement in different levels of accomplishment student nurses / มุกดา สีตลานุชิต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 779. การศึกษาพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของเด็กวัยก่อนเรียนขณะได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา = A study of pre-school children's coping behaviors during admission period in Pranakornsriayuthaya hospital / วรลักษณ์ ฆ้องวงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 780. การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ = Study of health maintenance behaviors in pregnant women with inadequate prenatal care / สุมิตตา สว่างทุกข์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 781. การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ของพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี = The study of infection control practices among nurses in Suratthani province / ชลดา เจริญลาภ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 782. การศึกษาพฤติกรรมการพยาบาลแบบสนับสนุนประคับประคองในระยะคลอด ตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้คลอด = A study of nursing support behaviors during labor perceived by nurses and parturients / บังอร ศิริบูรณะภานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 783. การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ = The study of health promoting behaviors in pregnant women / อุ่นจิตต์ บุญสม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 784. การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี = A study of health promoting behaviors in clients with HIV infection / ไปรมาษฒ์ บิณฑจิตต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 785. การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในกรุงเทพมหานคร = A study of health behavior of overweight persons in Bangkok Metropolis / สุภลักษณ์ บุญความดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 786. การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหาร = The study of health behavior in peptic ulcer patients / อรพินท์ อินทรนุกูลกิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 787. การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้หญิงโรคเบาหวานในภาคเหนือตอนล่าง = A study of health behaviors of woman with diabetes mellitus in the Lower Northern Region / จันทรา บริสุทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 788. การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้หญิงโรคเบาหวานในภาคตะวันตก = A study of health behaviors of women with diabetes mellitus in the Western Region / เพ็ญศรี พรวิริยะทรัพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 789. การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้หญิงโรคเบาหวานในภาคตะวันออก = A study of health behaviors of women with diabetes mellitus in the Eastern Region / มาลี จำนงผล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 790. การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้หญิงโรคความดันโลหิตสูงในกรุงเทพมหานคร = A study of health behaviors of women with hypertention in the Bangkok Metropolitan Area / หทัยรัตน์ ธิติศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 791. การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้หญิงโรคหลอดเลือดหัวใจในกรุงเทพมหานคร = A study of health behaviors of women with coronary heart disease in the Bangkok Metropolitan Area / อัจฉริยา พ่วงแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 792. การศึกษาพัฒนกิจของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง = A study of developmental tasks in high-risk pregnant women / นาวาตรีหญิงรุ่งทิพย์ ช้างศิลา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 793. การศึกษาภาวะเครียดและพฤติกรรมการเผชิญภาวะเครียดของผู้ป่วยแผลไหม้ = A study of stress and coping behavior of burn patients / พรรณี ชัยโพธิ์ศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 794. การศึกษามโนทัศน์ด้านสุขภาพของเด็กวัยเรียน = A study of school-age children's concept of health / จรัสศรี จันทร์สายทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 795. การศึกษารูปแบบการป้องกันการใช้แอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษา : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = A study of alcohol misuse prevention in high school students : evidence-based nursing / น้ำทิพย์ จันอ้น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 796. การศึกษาสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกในมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี = Maternal-newborn attachment in mothers with HIV serological positive / พวงทิพย์ สาเลยยกานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 797. การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์และปัจจัยบางประการกับการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคลมบ้าหมู = A study of the relationship between self concept selected factors and self-care in epileptic patients / โดย รัตนา มาศเกษม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 798. การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาภายใต้การสังเกตตรงในผู้ป่วยวัณโรค : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Promoting adherence to directly observed treatment in patients with tuberculosis : evidence-based nursing / สุชาติ พันธุ์ลาภ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 799. การส่งเสริมความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = The promotion of antiretroviral adherence in HIV/AIDS patients : evidence-based nursing / น้ำทิพย์ ศรีเมือง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 800. การส่งเสริมความหวังในผู้ป่วยจิตเภท : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Intervention to build hope in patients with schizophrenia : evidence-based nursing / วรรณา รัตนภิรมย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 801. การส่งเสริมทักษะการแต่งตัวสำหรับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Enhancement of grooming skills for patients with chronic schizophrenia : evidence based-nursing / ยุพารัตน์ สุโพธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 802. การส่งเสริมทัศนคติต่อการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยจิตเภทที่พักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Enhancing attitudes toward medication in inpatients with schizophrenia : evidence-based nursing / อัจฉรีย์ ทองมา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 803. การส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บในระยะวิกฤต : การวิเคราะห์ปัญหา = Promoting nutritional status in critical trauma patients : problem analysis / มีนา หนูนันท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 804. การส่งเสริมมารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวต่อเนื่องที่บ้านโดยการสนับสนุนของอาสาสมัครชุมชน = Promoting mothers for exclusive breastfeeding at home by community volunteer support continuously / ดารารัตน์ อุ่มบางตลาด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 805. การสนับสนุนจากคู่สมรสและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเสี่ยง = Spouse support and health-promoting behavior in high risk pregnant women / อรทัย ธรรมกันมา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 806. การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด = Social support and health-promoting behavior of adolescent postpartum mothers / มาลัย สำราญจิตต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 807. การสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวในวัยรุ่นโรคมะเร็ง = Social support and adaptation in adolescents with cancer / อารีย์ มั่งเกียรติสกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 808. การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาที่เป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบบีในระยะหลังคลอด = Social support and self-care behaviors of hepatitis B virus carrier mothers, during postpartum period / สุภาภรณ์ เจ็กสกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 809. การสร้างแนวทางการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการด้านจิตสังคมของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียม = The development of nursing guideline to meet psychosocial needs of the maintenance hemodialysis patients / โดย วิภาวี เวชรังษี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 810. การสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีในชุมชน : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Building motivation to promote cervical cancer screening among women in communities : evidencyebased nursing / ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 811. การสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Motivation for health behaviors change to improve glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus : evidence-base nursing / พนารัตน์ ตากสุนทร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 812. การสร้างมาตรฐานการพยาบาลทารกแรกเกิดที่ต้องช่วยหายใจด้วยความดันบวกอย่างต่อเนื่อง = Establishment of standard of nursing care for newborn on continuous positive airway pressure / จิตติมา อุดมสถาพันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 813. การสร้างมาตรฐานการพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนด = Establishment of standard of nursing care for the premature baby / เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 814. การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้คลอดปกติในระยะคลอด = Establishment of standard of nursing care for patient during intrapartal period / ศิริพร ฉัตรโพธิ์ทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 815. การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยโรคแผลเฟ็ปติกภายหลังผ่าตัดกระเพาะ อาหารออกบางส่วน = Establishment of standard of nursing care for peptic ulcer patient with post-operative partial gastrectomy / พวงแก้ว จินดา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 816. การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยได้รับการทำเพอริโตเนียล ไดอะลัยสิส = Establishment of standard of nursing care for the patient with peritoneal dialysis / จงจิต เสน่หา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 817. การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน = Establishment of standard of nursing care for patient with acute renal failure / วราพร ตัณฑะสุวรรณะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 818. การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักและได้รับการดึง ถ่วงน้ำหนักโดยตรงที่กระดูกชนิดบาลานซ์ ซัสเพนชัน = Establishment of standard of nursing care for fractured femur patient with balanced suspension skeletal traction / ทิพาภรณ์ ศริพันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 819. การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน = Establisment of standard of nursing care for the acute myocardial infarction patients / นภาพร แก้วนิมิตชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 820. การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ = Establishment of standard of nursing care for patient with mechanical ventilator / ราศรี ลีนะกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 821. การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ท่อระบายทรวงอก = Establishment of standard of nursing care for patients with chest drainage / วิลาวัลย์ ต่อปัญญา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 822. การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ท่อหลอดคอทางปากสำหรับผู้ป่วยในหออภิบาล = Establishment of standard of nursing care for patient with endotracheal tube in intensive care unit / จงจิตต์ คณากูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 823. การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำ แบบสมบูรณ์ = Establishment of standard of nursing care for patient receiving total parenteral nutrition / ปองจิตร ภัทรนาวิก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 824. การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่สวนคาสายสานปัสสาวะทางท่อปัสสาวะ = Establishment of standard of nursing care for patient with indwelling urethral catheter / ศรีแพร แฉล้มเขตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 825. การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยหมดสติ = Establishment of nursing care standard for the unconscious patients / สุวดี สุขีนิตย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 826. การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจระยะ 72 ชั่วโมงแรกขณะพักอยู่ใน ไอ.ซี.ยู. = Establishment of standard of nursing care for patient with valve replacement during the first 72 hours in intensive care unit / บุบผา โศษโพธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 827. การสร้างรูปแบบของการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง = Development of nursing model for the chronic patient / ดารณี สุวภาพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 828. การสอนเพศศึกษาร่วมกับการฝึกทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียน : การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการวิจัย = School-based sex education incorporated with life skill training for early adolescents : a synthesis of evidence-based research / อัจฉรา เจียรพงษ์พร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 829. การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการลด/หยุดพฤติกรรมการดื่มในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้แอลกอฮอล์ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Motivational interviewing for decreasing/abstinence drinking behaviors in patients with schizophrenia and Alcohol use disorders : evidence-based nursing / วีรี แดงประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 830. การสำรวจความคิดเห็นและการปฏิบัติของพยาบาลกุมารเวชศาสตร์เกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยเด็ก = Opinion and practice of pediatric nurses concerning rights of pediatric patients / อุมาสมร บาระกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 831. การสำรวจงานวิจัยทางการพยาบาลเกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย = A survey of nursing research related diabetic patients in Thailand / สุคนธ์ มีเนตรทิพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 832. การสำรวจงานวิจัยทางการพยาบาลเกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเทศไทย = A survey of nursing research related elderly population in Thailand / ไพรินทร์ สมบัติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 833. การสำรวจงานวิจัยทางการพยาบาลเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย = A survey of nursing research related to cervical carcinoma in Thailand / วิภาพร เอกศิริวรานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 834. การออกกำลังกายในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพื่อลดอาการเหนื่อยล้าจากการรักษาด้วยรังสี : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Exercise for fatique relieving in breast cancer patients undergoing radiotherapy : evidence-based nursing / วรารัตน์ วงเวียน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 835. กิจกรรมและผลลัพธ์การดำเนินงานเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน = Activities and outcomes of primary medical care by a community nurse practitioner / เวหา เกษมสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 836. ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท = Stress and coping strategies of caregivers of schizophrenic patients / เอื้ออารีย์ สาริกา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 837. ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง = Stress and coping strategies of caregivers of alcoholic patients / สายพิน ลิขิตเลิศล้ำ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 838. ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวน = Stress and coping strategies of caregivers of patients with mood disorders / เครือวัลย์ ทรัพย์เจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 839. ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่มีบุตรอยู่ในระยะก่อนย้ายออกจากหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม = Needs and met needs of parents of children transferred from pediatric intensive care unit / อมราวดี บุราณรมย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 840. ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านจิตสังคมตามการรับรู้ของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = Psychosocial needs and responses as perceived by hospitalized school-age children / พรรณรัตน์ ไชยชาญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 841. ความต้องการการดูแลด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีระยะที่ปรากฏอาการ = Healthcare needs of the patients with HIV infection / รจนา วิริยะสมบัติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 842. ความรู้ เจตคติ และบทบาทของบิดาในการเลี้ยงดูบุตรวัย 1-3 ปี = Knowledge attitude and paternal roles in rearing the toddlers / อมรา ภิญโญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 843. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาลเอกชน = Knowledge attitude, and practice of breastfeeding promotion among nurses in private hospitals / สุพรรณิการ์ ปานบางพระ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 844. ความรู้และทักษะของพยาบาลในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคกลาง = Knowledge and skills of nurses' for applying information technology in district hospitals central region / สถาพร แถวจันทึก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 845. ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Self-esteem and self-care practice in patients with chronic obstructive pulmonary disease / วรรณระวี อัคนิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 846. ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองการรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน = Self-esteem, perceived benefits and health-promoting behaviors in diabetic pregnant women / ธนพร วงษ์จันทร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 847. ความวิตกกังวลเกี่ยวกับบุตรที่ถูกแยกจากมารดา การรับรู้พฤติกรรมทารกแรกเกิดกับสัมพันธภาพระหว่างมารดากับทารกในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดเอาทารกออกทางหน้าท้อง = Maternal separation anxiety, neonatal perception and maternal-newborn attachment in caesarean section mothers / แสงทอง เลิศประเสริฐพงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 848. ความวิตกกังวลความสามารถในการควบคุมตนเองความต้องการข้อมูลและการได้รับข้อมูลในผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังได้รับรังสีรักษา = Anxiety, personal control ability, and information needs and received in cancer patients receiving rediation therapy / สุรีย์พร มาลา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 849. ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างสิ่งรบกวนในชีวิตประจำวันการสนับสนุนทางสังคมความพร่องในการดูแลตนเองกับผลลัพธ์ทางสุขภาพของหญิงมีครรภ์ = Causal relationship among daily hassles, social support, self-care deficit and health outcome of pregnant women / สุกัญญา ปริสัญญกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 850. ความสัมพันธ์ของการรับรู้สมรรถนะตนเองในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วยความวิตกกังวล กับระยะเวลาการทดสอบการหายใจเองในผู้ป่วยที่ไม่ผ่านการหย่าเครื่องช่วยหายใจครั้งแรก = Relationships among perceived self efficacy for weaning, perceived severity of illness, anxiety and duration of spontaneous breathing trial in patients who failed the first weaning trial / ฐิติพร ปฐมจารุวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 851. ความสัมพันธ์ระหว่าง ดัชนีมวลกาย ความเจ็บปวด และการสนับสนุนทางสังคมกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในระยะฟื้นตัวในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม = The relationship between body mass index, pain, social support and the activity daily living during recovery phase in hip arthroplasty patients / วิภาพร ลีเลิศมงคลกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 852. ความสัมพันธ์ระหว่าง สัมพันธภาพในครอบครัวกับพฤติกรรมการปรับตัวของผู้ป่วยสูงอายุที่กระดูกขาหักขณะรับไว้รักษาในโรงพยาบาล = Correlation between family realtion and adaptation ability of admitted elderly patients with fracture of lowor extremitries in the hospital / อำไพรัตน์ กลิ่นขจร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 853. ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการเลี้ยงดูบุตรการสนับสนุนจากมารดา ของมารดาของมารดาวัยรุ่นกับการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาวัยรุ่น = The relationship between attitude toward child-rearing own mother's support and adaptaion to maternal role of adolescent mothers / อุดมวรรณ ภาระเวช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 854. ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการตั้งครรภ์ ภาพลักษณ์สัมพันธภาพของคู่สมรสกับการปรับตัวต่อการเป็นมารดาของหญิงวัยรุ่นในระยะตั้งครรภ์ = The relationship between attitude toward pregnancy, body image, marital relation and adaptation to motherhood of adolescent during pregnancy / วันเพ็ญ กุลนริศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 855. ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการตั้งครรภ์การสนับสนุนทางสังคมกับแบบแผนการดำรงชีวิตด้านสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก = The relationship between attitude toward pregnancy, social support and health behavior pattern in adolescent pregnancy / นิภาวรรณ รัตนานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 856. ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อบทบาททางเพศ ความพึงพอใจในชีวิตสมรสกับการปรับตัวของบิดาและมารดาที่มีบุตรคนแรก = The relationship between sex-role attitude, marital satisfaction and parental adaptation in couples having a first child / จันทรรัตน์ เจริญสันติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 857. ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบการครุ่นคิดแหล่งทักษะภายในตนเองและปัญหาทางจิตเวชของวัยรุ่นที่ใช้สารเสพติดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน = Relationships among negative life events,rumination,learned resourcefulness and psychiatric problems in juveniles with substance abuse in incarceration / อุษา น่วมเพชร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 858. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการภายหลังสมองได้รับการกระทบกระเทือนกับภาวะการทำหน้าที่ในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะเล็กน้อย = The Relationships between post concussion syndrome and functional status in patients with mild traumatic brain injury / อินทิรา ทาเอื้อ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 859. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of the relationship between moral reasoning and moral behavior of the nursing student in Bangkok Metropolis / ธิติมา จำปีรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 860. ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับภาพลักษณ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้เคมีบำบัด = The relationship between body image-acceptance and self-care behavior in leukemic patients with chemotherapy / เดือนทิพย์ ศิริวงศ์วิไลชาติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 861. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรค การสนับสนุนจากคู่สมรส กับความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามแผนการรักษาของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์ = The relationship between perception of disease, spousal support and therapeutic compliance behavior in pregnancy induced hypertension patients / จุฑาทิพย์ ซื่อสัตย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 862. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรค การสนับสนุนจากคู่สมรสกับการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม = The relationship between perception of disease, spouse support and adaptation of breast cancer patients / วิไลลักษณ์ จันทร์พวง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 863. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรค การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์ = The relationship among perception of disease, social support and self-care behavior in pregnancy induced hypertension patients / อังคณา นวลยง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 864. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรค ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของผู้เสพยาเสพติดทางเส้นเลือดที่ได้รับการรักษาด้วยยาเมทธาโดน = The relationship between perception of disease, self-esteem and health behavior related to AIDS prevention in parenteral drug abusers who receive methadone treatment / เสมอจันทร์ อะนะเทพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 865. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ สัมพันธภาพของคู่สมรสกับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ ของสตรีที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ = The relationship between perception of AIDS, marital relationship and preventive health behavior related to AIDS in female sexually transmitted disease patients / ศิริวรรณ แสงอินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 866. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคธาลัสซีเมีย = The relationship between perception of disease, social support and maternal behavior in caring for thalassemic children / รุ้งทิพย์ วีระกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 867. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคปัจจัยบางประการกับพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด = The relationship between perception of disease, selected factors and maternal behaviors in caring for children with congenital heart disease / อุบล อสัมภินทรัพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 868. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การตลอด อัตมโนทัศน์ กับสัมพันธภาพระหว่างมารดาและบุตรในมารดาที่มีภาวะเสี่ยง = The relationship between perception of childbirth experience, self-concept, and maternal-newborn attachment in high rick mothers / เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 869. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และเจตคติต่อโรคกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของวัยรุ่นในชุมชนแออัด แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร = Relationships between perceptions and attitudes and AIDS preventive behaviors of adolescents at a crowded community in Bangkok / จินตนา เหลืองสุวาลัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 870. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางกายจิตสังคมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี = The relationship between perception of bio-psychosocial change, self esteem and health behavior of the elderly in Amphur Maung, Saraburee province / โดย เยาวลักษณ์ มหาสิทธิวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 871. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของพยาบาลกับกิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยเด็ก = The relationship between nurses' perception and nursing intervention for pain relief in post operative children / จุรีย์ สุ่นสวัสดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 872. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ต่อค่าของงาน การรับรู้ต่อรูปแบบการบริหารกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาล = The relationship between perception of job's meaningfulness, management style and nurses' quality of working life / กนกพร แจ่มสมบูรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 873. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ต่อภาวะสุขภาพการสนับสนุนจากคู่สมรสกับการปรับตัวของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ = The relationship between health perception spouse support and adaptation of the post cardiac valvular replacement patients / ไฉนพร ชื่นใจเรือง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 874. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้พัฒนกิจของบิดาการสนับสนุนจากคู่สมรสกับพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของบิดา = The relationship between the perception of developmental tasks, spouse support, and father's infant rearing behavior / บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 875. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ ปัจจัยพื้นฐานกับความพร่องในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ = The relationship between health pereptions, basic conditioning factors and self-care deficit in clients with HIV sero-positive / ทิตย์ทยา หอมทรัพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 876. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของเด็กวัยเรียนโรคหัวใจรูห์มาติค = The relationship between health perception and self-care behavior in school age children with rheumatic heart disease / วีรยา จึงสมเจตไพศาล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 877. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพอนามัยของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคซิฟิลิสและสามี = The relationship between perception of health and health behavior of syphilitic pregnant women and husbands / ศุภวดี แถวเพีย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 878. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพการสนับสนุนจากคู่สมรสกับการปรับตัวของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์ = The relationship between perception of health, spousal support and adatation in pregnancy induced hypertensive pregnant women / โดย ราตรี เที่ยงจิตต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 879. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดหลอดเลือดแดงโคโรนารี = The relationship between health perception, social support and self-care behavior of the patients undergoing coronary artery bypass grafting / สุพร พริ้งเพริศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 880. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วยเนื้องอกสมองหลังผ่าตัด = The relationship between health perception, social support and functional status in postoperative brain tumor patients / อรชร บุติพันดา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 881. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพบริโภคนิสัยและการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันกับภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน = The relationship between health perception food habit daily activity and obesity in school age children / เทวี รักวานิช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 882. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะในการเผชิญความเจ็บปวดกับระดับความเจ็บปวดในระยะคลอด = Relationships between perceives pain coping self-efficacy and labour pain level / บุญสืบ โสโสม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 883. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะในตนเอง สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = The relationships among perceived self-efficacy, marital relationship and health promoting behavior of patients with the chronic obstructive pulmonary disease / สุวคนธ์ กุรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 884. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สิ่งก่อความเครียด และอาการซึมเศร้าในวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมีย = Relationships between perceived stressors and depressive symptoms in adolescents with thalassemia / มรกต สิทธิขันแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 885. ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากคู่สมรส การรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การคลอด และปัจจัยบางประการกับการปรับตัว ในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดเอาทารกออกทางหน้าท้อง = The relationship between spouse support perception of childbirth experience, selected factors and maternal adaptation in cesarean mothers / จรรยา หน่อแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 886. ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากคู่สมรสพฤติกรรมการดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัดภายหลังการผ่าตัดเต้านม = The relationship between spouse support, self-care behavior and quality of life in cancer patients receiving chemotherapy after mastectomy / บังอร ฤทธิ์อุดม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 887. ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและการรู้จักตนเองกับการคืนความสำคัญให้ตนเองของผู้ป่วยหญิงโรคซึมเศร้า = Relationship between social support, insight and self-regaining of women with major depressive disorder / นันทภัค ชนะพันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 888. ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาในระยะหลังคลอดของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี = The relationship between social support and maternal adaptation of HIV-infected mothers / ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 889. ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคหัวใจ = The relationship between social support and coping behavior of cardiac patients / วราภรณ์ นาครัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 890. ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง = Relationship between social support and health practice in patients with chronic obstructive pulmonary disease / อัจฉรา โอประเสริฐสวัสดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 891. ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การคลอดกับการปรับตัวของมารดาวัยรุ่น = The relationship between social support, perception of birth experience, and adaptation in adolescent mothers / ศศิธร มณีแสง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 892. ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมการรับรู้ภาวะสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อนในเขตความรับผิดชอบของศูนย์โรคเรื้อนเขต 12 = The relationship between social support, health perception and quality of life in leprosy patient in the center of leprosy control zone twelve / เนตรนภา คู่พันธวี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 893. ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน = The relationship between social support, related factors and self-care behavior of the diabetic patients / น้อมจิตต์ สกุลพันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 894. ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกับ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหัวใจวายเลือดคั่ง = The relationship between social support, self care behavior and quality of life in patient with congestive heart failure / ฉัตรวลัย ใจอารีย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 895. ความสัมพันธ์ระหว่างความเจ็บปวดภาวะแทรกซ้อนระบบทางเดินหายใจและความวิตกกังวลกับการฟื้นตัวด้านสรีรภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดใหญ่ช่องท้องในระยะวิกฤต = The relationship between pain, pulmonary complications, anxiety and physiological recovery of post major abdominal surgical patients in critical stage / สมคิด ทองดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 896. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับการให้อาหารเด็ก กับแบบแผนการให้อาหารบุตร ของมารดาในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี = The relationship between belief in child feeding and child feeding pattern of mother in Saraburi municipality Saraburi province / ชวนพิศ ปัญญาเลิศชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 897. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพ กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของหญิงตั้งครรภ์เบาหวาน = The relationship between health belief and self-care behavior in diabeti pregnant women / เกศินี ไข่นิล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 898. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพและความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองกับความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด = The relationship between health beliefs, self care knowledge and theraeutic compliance in ischemic heart patients / นิตยา ภาสุนันท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 899. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิง ตั้งครรภ์ ชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์ = The relationship between health belief and self-care behavior in the Thai muslim pregnant women with pergnancy induced hypertension / ภาวินี โภคสินจำรูญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 900. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพการสนันสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมอนามัยเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ของผู้เสพเฮโรอีนทางเส้นเลือดขณะเข้ารับการบำบัดรักษาขั้นถอนพิษ = The relationship between health belief, social support and health behavior related to AIDS prevention of intravenous heroin dependents during detoxification treatment / เอื้อมพร กาญจนรังสิชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 901. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพความรู้เกี่ยวกับโรคกับพฤติกรรมสุขภาพอนามัยของผู้ป่วยโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี = The relationship between health beliefs, knowledge and health behavior of patient infected with hepatitis B virus / เยาวดี สุวรรณนาคะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 902. ความสัมพันธ์ระหว่างความปวดภาวะซึมเศร้าการสนับสนุนทางสังคมกับการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ของผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหักภายหลังทำการผ่าตัด = The relationship between pain, depression, social support and functional recovery in elderly patients with hip fracture following surgery / นันทา ขวัญดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 903. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง ปัจจัยพื้นฐานกับความพร่องในการดูแลตนเองในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อตะโพกเทียม = The relationship between self-care knowledge, basic conditioning factors and self-care deficit in post hip replacement patients / ศิริรัตน์ สงวนเชื้อ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 904. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองปัจจัยพื้นฐาน กับความพร่องในการดูแลตนเองในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ = The relationship between selfcare knowledge, basic conditioning factors and self-care deficit in post cardiac valvular replacement patients / ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 905. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองปัจจัยพื้นฐานบางประการกับความพร่องในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ = The relationship between self-care knowledge, selected basic conditioning factors and self-care deficit of the elderly / วรพนิต ศุกระแพทย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 906. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เจตคติกับการรับรู้บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ = The relationship between knowledge, attitude and role perception of nurses caring patient with AIDS / สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 907. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องโรค การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคการได้รับข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรมการป้องกันโรคต้อหินของประชากรกลุ่มเสี่ยง = The relationships among knowledge of glaucoma, perceived susceptibility, received information and preventive behavior of glaucoma in population at risk / รติพร คำทั่ง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 908. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องโรคเอดส์กับการรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงของการเป็นโรคเอดส์ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ = The relationship between knowledge of AIDS and preception of risk behavior in fertile woman / หรรษา เทียนทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 909. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องอาหาร ความเชื่อ กับคุณภาพอาหารบริโภคของมารดาที่เลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ = The relationship between knowledge, belief and quality of food consumption of lactating mothers / สุมารี คูณแสง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 910. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และเจตคติกับพฤติกรรมการป้องกันการติด เชื้อโรคเอดส์ของนักศึกษาระดับอาชีวะในเขตกรุงเทพมหานคร = Relationship between knowledges and attitudes, and AIDS preventive behaviors of the vocational college students in Bangkok / อัญชลี สิงหสุต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 911. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้การสนับสนุนจากคู่สมรสกับการดูแลตนเองในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีขจัดของเสียทางเยื่อบุช่องท้องด้วยตนเอง = The relationship between knowledge, spouse support and self-care in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients / สุภาภรณ์ ด้วงแพง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 912. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้การสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ = The relationship between knowledge, social support and adaptation in patint with rhumatoid arthritis / สมจิตต์ สินธุชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 913. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองการรับรู้สมรรถนะในตนเอง กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ = The relationship self-esteem, perceived self-efficacy and self-care behavior of the elderly / กมลพรรณ หอมนาน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 914. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่สูญเสียแขนขา = The relationship among self-esteem, social support and self-care behavior of the amputee / โดย เสาวภา วิชิตวาที
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 915. ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลเมื่อเข้าอยู่ในโรงพยาบาลเจตคติต่อการตั้งครรภ์กับสัมพันธภาพระหว่างมารดาและบุตรในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง = The relationship between anxiety during hospitalization, attitude toward pregnancy and maternal-fetal attachment in high-risk pregnant women / กนกทิพย์ คูธนะวนิชพงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 916. ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลกับการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาในมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนด = The relationship between anxiety and adaptation to maternal role in mothers of premature infants / ศรีโสภา แท่งทองคำ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 917. ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลปัจจัยพื้นฐานกับความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ของผู้ดูแล = The relationship between anxiety, basic conditioning factors and dependent care agency of caregivers of the AIDS patients / อรทัย โสมนรินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 918. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูแลตนเอง กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเกี่ยวกับการควบคุมอาหารในผู้ป่วยเบาหวาน = The relationship between self-care agency and self-care behavior about dietary control in diabetic patients / กาญจนา ประสารปราน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 919. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูแลตนเองการสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก = The relationship among self care agency, social support and quality of life of hemiplegic patients / ลัดดาวัลย์ สิงห์คำฟู
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 920. ความสัมพันธ์ระหว่างความหวังและการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิต = The relationship between hope and adaptation in malignant of lymphohemopoietic patients / ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 921. ความสัมพันธ์ระหว่างความหวังกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี = The relationship between hope and health-promoting behaviors in clients with HIV infection / กนกเลขา แก้วสว่าง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 922. ความสัมพันธ์ระหว่างความหวังการรับรู้ต่อภาวะสุขภาพกับความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา = The relationship between hope, health perception and life satisfaction of the head and neck cancer patients receiving radiation therapy / กฤษดา ตงศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 923. ความสัมพันธ์ระหว่างความหวังการรับรู้ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านสุขภาพของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม = The relationship between hope, health perception and health practice of the renal failure patients receiving hemodialysis / ดาวรุ่ง สุภากรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 924. ความสัมพันธ์ระหว่างความหวังดับการปรับตัวในผู้ป่วยที่ทราบว่าเป็นโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว = The relationship between hope and adaptation in the notified leukemic patients / สายสม ภาณุมาศมณฑล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 925. ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายและระยเวลาการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมต่ออัตราการกรองของไตในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ = The relationship between body mass index, left ventricular ejection fraction, cardiopulmonary bypass time and glomerular filtration rate in coronary artery bypass graft surgery patients / เรืออากาศเอกหญิง วิภารัตน์ สุวรรณมาศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 926. ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรงรูปแบบการเลี้ยงดูและการปฏิบัติของเพื่อนกับพฤติกรรมรุนแรงของวัยรุ่น = Relationships between attitudes toward violence, parenting styles and peer's behaviors and violence behaviors of adolescents / เกวลี นาควิโรจน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 927. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม = The relationship between the selected factors and self-care behavior of the elderly in Nakornpatom province / ภัทรพร ไพเราะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 928. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลเด็กวัยเรียนของมารดาเพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน = Relationship between demographic factors, health beliefs, and behaviors of mothers in preventing school-aged children from iodine deficiency / จุฑามาศ เฉลิมผล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 929. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดการสนับสนุนจากคู่สมรสกับการปรับตัวด้านจิตใจของมารดาหลังคลอดที่มีบุตรเจ็บป่วย = The relationship between stressor, spouse support and psychological adaptation of mothers of sick newborns / สุนทรี ภิญโญมิตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 930. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมเผชิญความเครียดของมารดาเด็กป่วยด้วยโรคเรื้อรัง = The relationship among selected factors, social support and coping behavior of mothers of chronically ill children / เจียงคำ อินทรวิชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 931. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการและผลกระทบของความเจ็บป่วยเรื้อรังกับภาวะสุขภาพจิตในคู่สมรสของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง = The relationship between selected factors, impact of chronic illness and mental health status in spouses of chronic patients / จุไรรัตน์ มิตรทองแท้
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 932. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการปรับตัวในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ = The relationship between selected factors and adaptation in post cardiac valvular replacement patients / เพลินพิศ เลาหวิริยะกมล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 933. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการรับรู้บทบาทการเป็นบิดาของสามีในขณะภรรยาตั้งครรภ์ = The relation ship between selected factors and husbands' perception of father role during his wife's pregnancy / ประภารัตน์ ทวีเกียรติตระกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 934. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับความพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านจากการรักษาแบบเด็กสู่การรักษาแบบผู้ใหญ่ของวัยรุ่นโรคเรื้อรังในเขตภาคใต้ตอนบน = Relationship between selected factors and transition readiness from pediatric to adult medical care in adolescents with chronic illnesses in the upper region of the South of Thailand / บุญธรรม ภักดีพรหม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 935. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับปัญหาเพศสัมพันธ์ในหญิงตั้งครรภ์ = The relationship between selected factors and sexuality problem in pregnant women / ประภาศรี เกิดเกรียงไกร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 936. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับสัมพันธภาพของมารดากับทารกคลอดก่อนกำหนด = The relationship between selected factors and relationships of mothers and premature infants / วันดี ไชยทรัพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 937. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการการสนับสนุนจากคู่สมรสการรับรู้ของมารดาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่ทำงาน = The relationship between selected factors, spouse support, mother's perception of breast feeding and duration of breast feeding in working mother / สรัญญา จิตร์เจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 938. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการการสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย = The relationship between selected factors, social support and adaptation of myocardial infaction patients / กุลธิดา พานิชกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 939. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการการสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของสตรีที่มีบุตรยาก = Relationship between selected factors, social support and adaptation in infertile women / อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 940. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการความรู้เกี่ยวกับโรคและการดูแลตนเองและความเชื่อด้านสุขภาพกับความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยหัวใจวายเลือดคั่ง = The relationship between selected factors, knowledge concerning illness and self care, health beliefs and therapeutic compliance behavior in congestive heart failure patients / นวลจันทร์ เครือวาณิชกิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 941. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการพฤติกรรมการดูแลตนเอง กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเอสแอลอี = The relationship between selected factors self-care behavior and quality of life in SLE patients / บุษบา ตันติศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 942. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานความรู้สึกมีพลังอำนาจในงานความพึงพอใจในปัจจัยการทำงานกับการรับรู้สมรรถภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลชัยนาท = The relationships between selected factors, job empowerment, job satisfaction and perceived job competency of staff nurses in Chainat Hospital / นิตยา อินกลิ่นพันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 943. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานบางประการความสามารถในการดูแลตนเองคุณภาพชีวิตและความผาสุกในชีวิตของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ = The relationship between some basic conditioning factors, self-care agency, quality of life and well-being of the post cardiac valvular replacement patients / จันทร์ทิรา ไตรรงค์จิตเหมาะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 944. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานผลกระทบจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง ของบุตรต่อครอบครัวกับความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรที่เจ็บป่วยเรื้อรัง = The relationship between basic conditioning factors, chronicity impact on the family and self care agency of mothers of chronic illness children / สกาวรัตน์ พวงจันทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 945. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการเจ็บป่วยของบุตรการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะสุขภาพจิตของมารดาเด็กป่วยด้วยโรคเรื้อรัง = The relationship between demographic and child's illness factors, social support and mental health of mothers of chronically ill children / บุษกร อินทรวิชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 946. ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นฐานอารมณ์กับพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กวัยก่อนเรียน = The relationship between temperament and behavioural adjustemt of preschool children / วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 947. ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์กับการปรับตัวในผู้ป่วยที่ถูกตัดขา = The relationship between body image and adaptation in amputees / คนึงนิจ อนุโรจน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 948. ความสัมพันธ์ระหว่างภาระของญาติผู้ดูแลแหล่งทักษะภายในตนเองกับภาวะสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม = The Relationships among caregiver burden, learned resourcefulness and health status in family caregivers of dementia patients / ปิติพร สิริทิพากร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 949. ความสัมพันธ์ระหว่างภาระบทบาทสุขภาพมารดาและบุตรกับความเครียด ในบทบาทและความพึงพอใจในบทบาทของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี = The relationships among role involvement, maternal and child's health to role stress and role satisfaction in HIV-infected mothers / ทัศน์ศรี เสมียนเพชร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 950. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเหนือตนเองพฤติกรรมเผชิญความเครียดกับคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย = The relationship between self-transcendence, coping behavior and quality of life in women with advanced breast cancer / ปราณี เสนีย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 951. ความสัมพันธ์ระหว่างร่องรอยแผลไหม้กับการปรับตัวของผู้ป่วยแผลไหม้ = The correlation between burn lesions and adaptation in burn patients / ขจี สีสลับ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 952. ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาหลังผ่าตัด การสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไต = The relationships among post-operative peroid, social support and quality of life in kidney transplant patients / สมพิศ พรหมเดช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 953. ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวกับการปรับตัวของผู้ป่วย โรคลิ้นหัวใจ = Correlation between family relation and adaptation of valvular heart disease patients / อัญชลี ฐิตะปุระ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 954. ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวความหวังกับการปรับตัวในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก = The relationship between family relationship, hope and adaptation in hemiplegic patients / การญจนา ศิริวราศัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 955. ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพของคู่สมรส เจตคติของบิดาต่อบุตรกับบทบาทในการเลี้ยงดูบุตรของบิดาที่มีบุตรคนแรก = The relationship between marital relations, fathers' attitude toward the baby and the nurturing role of the first-time fathers / วิลาวัณย์ ศรีสุวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 956. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งรบกวนในชีวิตประจำวัน ปัจจัยพื้นฐานกับการปรับตัวของสตรีวัยหมดระดู = The relationship between daily hassles, demographic data and adaptation of the menopausal women / พัชรา อิทธิยาภรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 957. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์กับความรู้สึกสูญเสียอำนาจในผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = The relationship between self-concept and powerlessness in chronically ill patients during admitted in the hospital / ทศพร พัฒนนิรมาน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 958. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์การรับรู้ต่อภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ = The relationship between self-concept, health perception and self-care behaviour in patients with rheumatoid artritis / สิริอร พัวศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 959. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นจังหวะหัวใจแบบถาวร = The relationship between self-concept, social support and self-care behavior of the patients with permanant cardiac pacemaker / แพรวระพี เรืองเดช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 960. ความสัมพันธุ์ของปัจจัยบางประการที่มีผลต่อปัญหาเพศสัมพันธ์ในผู้ป่วยโรคหัวใจ = The relationship between selecteal factors and sexuality problems in cardiac patients / ศิริอร สินธุ
    Abstract

 961. ความสามารถทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานจักษุวิทยาของประเทศไทย = Nursing agency of registered nurse who work in Eye Department of Thailand / ปัทมา วาจามั่น
    Abstract

 962. ความหมายของความรู้สึกไม่แน่นอนที่มีต่อสภาวะความเจ็บป่วย ของผู้ป่วยโรคหัวใจ : Meanings of uncertainty in illness of patients with heart disease / ณฐวรรณ รักวงศ์ประยูร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 963. ค่านิยมที่เป็นเครื่องชี้แนวโน้มการต่อต้านสังคมของเยาวชนกระทำผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง = Value indicators of anti-social for the juveniles in the Central Observation and Protection Center / จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 964. คุณภาพชีวิตของเด็กวัยเรียนโรคหอบหืด = Quality of life of school age children with asthma / พัชรินทร์ เวียงแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 965. คุณภาพชีวิตของทารกคลอดก่อนกำหนด = Quality of life of preterm infants / สมสิริ อัทธเสรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 966. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคเรื้อรัง = Quality of life of school age children with chronic illness / สุดใจ สมิทธิการ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 967. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน = Quality of life in the elderly with diabetes mellitus / จีรนุช สมโชค
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 968. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม = Quality of life in the elderly with osteoarthritis of the knee / ปราณี กาญจนวรวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 969. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคต่อมลูกหมากโต = Quality of life in the elderly with bening prostatic hyperplasia / ศิริพรรณ ชาญสุกิจเมธี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 970. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ = Quality of life in the elderly with coronary heart disease / สายฝน จับใจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 971. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชมรมทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง = Elderly quality of life in Din Daeng elderly social club / ประภาพร จินันทุยา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 972. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ = Quality of life in the elderly with essential hypertension / สมสุข สิงหปัญจนที
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 973. คุณภาพชีวิตของสตรีวัยหมดประจำเดือนในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร = Quality of life of menopausal women in Bangkoknoi Region, Bangkok Metropolis / เบญจวรรณ คุณรัตนาภรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 974. คุณภาพชีวิตของสตรีวัยหมดประจำเดือนในกรุงเทพมหานคร = Quality of life of menopausal women in Bangkok / พุทธชาด สินธุนาวา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 975. คุณภาพชีวิตของสตรีวัยหมดประจำเดือนในภาคเหนือ = Quality of life of menopausal women in Northern Region / นุโรม เงางาม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 976. คุณภาพชีวิตของสตรีวัยหมดประจำเดือนในภาคใต้ = Quality of life of menopausal women in Southern Region / จีระภา รัตนกิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 977. คุณภาพชีวิตของสตรีวัยหมดประจำเดือนในภาคตะวันตก = Quality of life of menopausal women in the western region / สุณี เวชประสิทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 978. คุณภาพชีวิตของสตรีวัยหมดประจำเดือนในภาคตะวันออก = Quality of life of menopausal women in Eastern Region / ธนพร ศนีบุตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 979. คุณภาพชีวิตของสตรีวัยหมดประจำเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Quality of life of menopausal women in Northeastern region / วรรธิดา อิ่มสุดใจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 980. คุณภาพชีวิตของหญิงขายบริการทางเพศในกรุงเทพมหานคร = Quality of life in female commercial sex workers in Bangkok / อัญชลี ตริตระการ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 981. จิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเพื่อลดอาการของโรคซึมเศร้าในผู้หญิง : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Interpersonal psychotherapy for reducing depressive symptoms in women : evidence-based nursing / วาริน เสลาคุณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 982. จิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเพื่อลดอาการของโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Interpersonal psychotherapy for reducing depressive symptoms in adolescents : evidence-based nursing / บุญญาภา ราชเสนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 983. บทบาทพยาบาลพี่เลี้ยงตามการรับรู้และความต้องการของผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลประจำการของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร = Mentorship roles as perceived and needed by nurse managers and staff nurses of private hospitals in Bangkok / จรรยา จารโยภาส
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 984. ประยุกต์ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรมในผู้ปวยเบาหวาน = The application of Orem's self-care model in diabetic patients / บุญทิพย์ สิริธรังศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 985. ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ = Illness experience of patients with ischemic heart disease / ชวนพิศ ทำนอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 986. ประสบการณ์การมีอาการกลวิธีจัดการและภาวะการทำหน้าที่ในผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะลุกลามที่ได้รับยาเคมีบำบัด = Symptom experiences, management strategies and functional status in advanced lung cancer patients receiving chemotherapy / รติรส แมลงภู่ทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 987. ประสบการณ์การมีอาการการจัดการกับอาการและภาวะการทำหน้าที่ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว = Symptom experiences, symptom management, and functional status in patients with heart failure / วาสนา สุวรรณรัศมี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 988. ประสบการณ์การมีอาการอ่อนล้า กลวิธีการจัดการกับอาการและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง = Fatigue experience, management strategies, and quality of life in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients / ดวงรัตน์ มนไธสง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 989. ประสบการณ์ชีวิตของสตรีไทยที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม = Lived experiences of Thai women with breast cancer / กนกนุช ชื่นเลิศสกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 990. ประสบการณ์อาการปวดศีรษะ วิธีจัดการอาการและคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะเล็กน้อย = Experiences of headache, management strategies and health-related quality of life in patients with mild traumatic brain injury / รมณ์ฤดี เกลี้ยงดา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 991. ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับยาเคมีบำบัด = The effectiveness of nausea-vomiting management program in colorectal cancer patients receiving chemotherapy / ผกา แก้วมณี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 992. ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกสมองต่อความสามารถด้านสมาธิและความจำในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน = The effectiveness of brain training program on attention and memory in acute ischemic stroke patients / ปทุมทิพย์ อดุลวัฒนศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 993. ประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายแบบผู้ป่วยนอกต่อความวิตกกังวลและความพึงพอใจต่อการดูแลในสตรีที่ได้รับการผ่าตัดก้อนบริเวณเต้านม = The effectiveness of a day surgery discharge planning program on anxiety and satisfaction of care among women undergoing breast mass excision / สุชา ปาน้อยนนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 994. ประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายแบบมีโครงสร้างในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันความพึงพอใจและการกลับมารักษาซ้ำ = The effectiveness of a structured discharge planning program in patients with acute coronary syndrome on functional status, satisfaction and unexpected hospital revisits / จุฑาภรณ์ เพิ่มพูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 995. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมจำกัดน้ำต่อการควบคุมน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหว่างวันฟอกเลือดในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม = The effectiveness of a fluid restriction behavior promoting program on controlling interdialytic weight gain in hemodialysis patients / นุชนารถ แก้วกันเนตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 996. ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการจัดการอาการที่บ้านต่ออาการระยะฟื้นตัวกิจกรรมทางด้านร่างกายและความวิตกกังวลในผู้ป่วยหลังรับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ = The effectiveness of symptoms home-management program (SHMP) on recovery symptoms, physical activity and anxiety in post cardiac valvular replacement patient / คัทลียา คงเพ็ชร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 997. ประสิทธิผลของการจัดท่านอนตามแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกต่อค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน อัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ และระยะเวลาในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในทารกเกิดก่อนกำหนด = Effects of positioning based on clinical nursing practice guideline on oxygen saturation, heart rate, respiration rate and duration of weaning mechanical ventilator in preterm infants / มณีรัตน์ รุ่งทวีชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 998. ประสิทธิผลของการนวดสัมผัสร่วมกับการมีปฎิสัมพันธ์กับทารกต่อความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกแรกเกิดในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกหลังคลอด = The effectiveness of infant massage with an interaction on maternal-infant attachment in primiparous adolescent mothers / ร้อยเอกหญิงสุอารี ล้ำตระกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 999. ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 = Family factors associated with diabetes self-care activities of patients with type 2 diabetes mellitus / นวลอนงค์ ศรีสุกไสย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1000. ปัจจัยทำนายกลศาสตร์ของปอดในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทรวงอกในระยะวิกฤต = Factors predicting pulmonary mechanics in chest injury patients in critical phase / กัญจนา ฤทธิ์แก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1001. ปัจจัยทำนายกลุ่มอาการอวัยวะทำงานบกพร่องหลายอวัยวะในผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง = Predictors of multiple organ dysfunction syndrome in patients with major trauma / อุไรพร ศิริเทพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1002. ปัจจัยทำนายการเกิดกลุ่มอาการตอบสนองการอักเสบทั่วร่างกายในผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงในระยะ 48 ชั่วโมงแรกหลังการบาดเจ็บ = Factors predicting systemic inflammatory response syndrome in patients with major trauma within 48 hours after injury / สินีนาฏ นาคศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1003. ปัจจัยทำนายการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ของลำไส้ในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดต่อลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงแบบเปิดช่องท้อง = Factors predicting bowel function recovery in patients after open colorectal resection surgery / ศิริพรรณ ภมรพล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1004. ปัจจัยทำนายการฟื้นตัวด้านความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว = Factors predicting the recovery of activity of daily living function in hospitalised patients undergoing lumbar surgery / ชนิภา ยอยืนยง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1005. ปัจจัยทำนายความเครียดของมารดาในการเลี้ยงดูบุตรวัยขวบปีแรก = Factors predicting parenting stress in mothers of infants / สุมัจฉรา มานะชีวกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1006. ปัจจัยทำนายความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าในเด็กวัยรุ่นที่มีความผิดปกติของการเรียนรู้ = Predicting factors for risk of depression in adolescents with learning disorders / มาณิกา เพชรรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1007. ปัจจัยทำนายความกดดันทางจิตใจในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Factors predicting psychological distress in COPD patients / ลาวัณย์ ตุ่นทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1008. ปัจจัยทำนายความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี = Predictors of adherence to antiretroviral medication in children with HIV infection / มลฤดี ยืนยาว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1009. ปัจจัยทำนายความพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านจากการรักษาแบบเด็กสู่การรักษาแบบผู้ใหญ่ของเด็กวัยรุ่นโรคเรื้อรัง = Factors predicting transition readiness from pediatric to adult medical care in adolescents with chronic illness / กันยารัตน์ วงษ์เหมือน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1010. ปัจจัยทำนายผลลัพธ์การบาดเจ็บของผู้ป่วยผู้ใหญ่ในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน = Factors predicting injury outcome in critical phase among adults with traumatic injuries / อำนาจ กาศสกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1011. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมแสวงหาการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก = Factors predicting treatment seeking behavior of colorectal cancer patients / กนกวรรณ บุญสังข์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1012. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 = Factors predicting diabetes self-management behavior among patients with diabetes mellitus type 2 / สุพาพร เพ็ชรอาวุธ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1013. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจำกัดน้ำของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม = Factors predicting fluid control behavior in chronic kidney disease patients receiving hemodialysis / สาวิกา อร่ามเมือง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1014. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการปรับตัวของพี่น้องเด็กป่วยโรคมะเร็ง = Factors predicting adaptive behaviors in siblings of children with cancer / วิภาวี พลแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1015. ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาวัยรุ่น = Factors predicting postpartum depression in adolescent mothers / เรือเอกหญิงกินรี ชัยสวรรค์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1016. ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยงแก้ไขภาวะหลอดเลือดแดงต่ำกว่าขาหนีบอุดตัน = Factors predicting health status in patients after infrainguinal bypass / รัตนา แตงรอด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1017. ปัจจัยทำนายระยะเวลาการฟื้นตัวหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้นในผู้ป่วยผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง = Predictors of recovery duration at post-anesthetic care unit in patients undergoing abdominal hysterectomy / พรทิพย์ ศุภมณี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1018. ปัจจัยทำนายสมดุลไนโตรเจนในผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง = Predictors of nitrogen balance in major trauma patients / เรืออากาศเอกหญิง กรรณิกา วิชัยเนตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1019. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและวิธีการจัดการกับตนเองต่อภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ของผู้สูงอายุสตรีไทยในชุมชน = Related factors and self-management methods of urinary incontinence in Thai female elderly / เพ็ญศิริ สันตโยภาส
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1020. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่ได้รับยาเคมีบำบัด = Factors associated with febrile neutropenia in acute leukemic patients receiving chemotherapy / พิจิตรา เล็กดำรงกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1021. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูบุตรวัยขวบปีแรกของมารดาที่มีบุตรป่วยและไม่เคยป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ = The factors related to the child rearing in mothers of infants with and without acute respiratory infection / ประกริต รัชวัตร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1022. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการจำหน่ายออกจากห้องพักฟื้นในผู้ป่วยหลังผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้องวิดิทัศน์ = Factors associated with readiness to discharge from recovery room in patients with laparoscopic cholecystectomy / วริศรา ตุวยานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1023. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวมของพยาบาลในงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช = Factors related to holistic nursing care by nurses at pediatric nursing division, Siriraj Hospital / จงรักษ์ บริสุทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1024. ปัจจัยที่ทำนายการเกิดกลุ่มอาการตอบสนองการอักเสบทั่วร่างกายของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องในระยะ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัด = Predictors for systemic inflammatory response syndrome in patients post abdominal surgery within the first 24 hours / ยุพยงค์ กุลโพธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1025. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทำร้ายคู่สมรส = Factors relating to spouse abuse / อัจฉรา สกุนตนิยม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1026. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการนำไปสู่ การหยุดทำงานของระบบไหลเวียนและระบบการหายใจภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด = Factors associated with pre-cardiopulmonary arrest within the first 24 hours post open heart surgery / สุชญาดา ขุนเสถียร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1027. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง = Factors associated with recovery in patients undergoing non-traumatic general abdominal surgery / ปวงกมล กฤษณบุตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1028. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดที่รับการรักษาในโรงพยาบาล = Factors associated with mothers’ participation in care for hospitalized newborns / สุธาภินันท์ พรเลิศทวีกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1029. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการฟื้นตัว 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดส่องกล้องผ่านทางหน้าท้องในผู้ป่วยนรีเวชที่เป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง = Factors associated with quality of 24 hours post laparoscopic surgical recovery in benign gynecologic patients / กัญญา แก้วมณี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1030. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้ป่วยแผลไหม้รุนแรง = Factors related to nutritional status of patients with major burn injuries / อัญชัญ เกตุเมฆ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1031. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการมารับการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ = Factors related to time to definite diagnosis in bladder cancer patients / ประนอม พรมแดง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1032. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูญเสียขา = Factors affected on quality of life of patients with leg amputation / สุธิดา กาญจนรังษี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1033. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี = A study of factors affect on health-promoting behaviors in clients with HIV infection / จันทนา พงษ์สมบูรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1034. ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ติดเฮโรอีนที่เข้ารับการบำบัดรักษา: ศึกษาเฉพาะกรณีชายวัยผู้ใหญ่ที่ว่างงานในสถานบำบัด เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Factors affecting the decision-making process of heroin dependants who participated in a treatment program : a case study of unemployed adult males at treatment centers in bangkok Metropolis and vicinity / อรัญณี มงคลนวเสถียร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1035. ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อต้นขาควอดไดรเซ็พส์ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม = Factors affecting the rehabilitation of quadriceps muscle in patients with osteoarthritis of knee / อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1036. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอ่างทอง = Factors influencing compliance with infection control measures of nursing personnel in Community Hospital, Angthong Province / ชุติมา ฉัตร์รุ่ง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1037. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลานานในผู้ป่วยวิกฤตทางอายุรกรรม = Factors influencing prolonged mechanical ventilation in critically-ill medical patients / มลธิรา อุดชุมพิสัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1038. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ จากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ของพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors influencing universal precautions compliance among nurses in hospitals under Department of Medical Service, Ministry of Public Health in Bangkok Metropolitan / วันทนี ทิพย์ถาวรนุกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1039. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของการเป็นมารดาในระยะตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่น = Factors influencing maternal role adaptation during pregnancy of adolescents / เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1040. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การทำหน้าที่ด้านการรู้คิดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัดแบบเสริม = Factors influencing percieved cognitive functioning in breast cancer patients recieving adjuvant chemotherapy / จรินทร โคตพรม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1041. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Factors influencing exercise intention among patients with chronic obstructive pulmonary disease / ปัญจพร รอถ้า
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1042. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเจาะคอในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน = Factors influencing readiness of caregivers of patients with tracheostomy in transition from hospital to home / พรพรรณ พรหมทัต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1043. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน = Factors influencing readiness for hospital discharge in acute myocardial infarction patients / แสงเดือน กันทะขู้
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1044. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาเด็กป่วยเรื้อรังที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจในระยะวิกฤต = Factors influencing parents uncertainty in illness of chronically ill children with intubation / ภัทรนุช ภูมิพาน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1045. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาจับฟอสเฟตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต = Factors influencing phosphate binders adherence in pre-dialysis patients / บัวหลัน หินแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1046. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต = Factors influencing quality of life in pre-dialysis chronic kidney disease patients / รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1047. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับฟอสเฟตในเลือดของผู้ป่วยฟอกเลือดของผู้ป่วยไตเทียม = Factors influencing serum phosphate control behaviors in hemodialysis patients / จุฑาภัทร์ สุวรรณไพรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1048. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง = Factors influencing self-management behaviors in patients with choronic kidney disease / แสงรวี มณีศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1049. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการกำเริบของโรคในผู้ป่วยไตอักเสบลูปัส = Factors influencing relapse prevention behaviors in lupus nephritis patients / พรจิตต์ อุไรรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1050. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของคนงานสตรีตั้งครรภ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มารับบริการที่หน่วยฝากครรภ์ = Factors affecting health-promoting behaviors among pregnant industrial workers receiving antenatal care / ดาริณี สุวภาพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1051. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น = Factors influencing on health promoting behaviors in young adults with hypertension / ปวิตรา จริยสกุลวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1052. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือน = A study of factors affecting health-promoting behaviors in menopausal women / อภิรยา พานทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1053. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคหืด = Factors influencing depression in adults with asthma / นุชรีย์ แสงสว่าง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1054. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ = Factors associated with postoperative length of hospital stay in coronary artery bypass graft patients / พรนภา เฮงเจริญสุวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1055. ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในมารดาที่ไม่ได้ทำงานนอกบ้าน = Factors influencing duration of breast-feeding in non-working mothers / อุทัยวรรณ ตรีรัตน์พันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1056. ปัจจัยส่วนบุคคลเวลาที่เริ่มให้นมแม่และการสนับสนุนจากพยาบาลในการทำนายความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวก่อนจำหน่ายในมารดาหลังผ่าตัดคลอด = Personal factors, first feeding time and nurse support predicting successful exclusive breastfeeding at discharge in mothers with cesarean section / ศศิธารา น่วมภา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1057. ปัญหาในการดูแลสุขภาพของผู้ติดเฮโรอีนที่มารับการบำบัดในคลินิกยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร = Health care problems of the heroin addicts seeking care at the narcotic clinics Department of Health Bangkok Metropolis administration / รังสรรค์ มาระเพ็ญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1058. ผลกระทบต่อสุขภาพกับการใช้ความรุนแรงในผู้สูงอายุ : การวิเคราะห์สถานการณ์ = Health impact of elder abuse : a situation analysis / รัถยากร บุญมาก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1059. ผลการเตรียมคลอดด้วยวิธีของลามาซต่อพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดของมารดาในระยะคลอดและสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก = The effect of lamaze method for childbirth on pain coping during labour and maternal-newborn attachment / รสสุคนธ์ ลิ้มทะวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1060. ผลการเริ่มบริหารข้อไหล่ในเวลาที่ต่างกันต่อปริมาณสิ่งขับหลั่งจากแผลผ่าตัดและความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม = Effect of starting shoulder exercise at different time on wound discharge and pain in postoperative mastectomy patient / สมจิตร ชัยยะสมุทร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1061. ผลการใช้โปรแกรมการบริหารกล้ามเนื้อต่อความรู้สึกปวดและความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง = Effect of back muscle exercise program on pain and ability of joint movement in post-discectomy patients / ศรัณยา มีชูทรัพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1062. ผลการใช้กระบวนการกลุ่มต่อความรู้เรื่องโรคและพฤติกรรมสุขภาพอนามัยในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบ บี = The effect of using group process on knowledge and health behavior in pregnant women with hepatitis B virus carriers / ทัศนีย์ พฤกษาชีวะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1063. ผลการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา = The effects of a self-help group on coping behaviors in uterocervical cancer patients undergoing radiotherapy / นันทา เกียรติกังวาฬไกล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1064. ผลการใช้คู่มือการเรียนด้วยตนเองต่อความรู้และการปฏิบัติตนของผู้ป่วยโรคลมชัก = Effect of learning by handbook on knowledge and practice of epileptic patients / วารินทร์ บินโฮเซ็น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1065. ผลการใช้หนังสือการ์ตูนต่อการรับรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลในเด็กวัยเรียน = The effect of cartoon book on perception of hospital in school-aged children / โสภิต เจตจิรวัฒนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1066. ผลการให้คำแนะนำโดยใช้สื่อประสมต่อความรู้ การปฏิบัติตัวและระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง = Effects of the multi-media instruction on knowledge, practice and pain level in low back pain patient / สันทนา กนกศิลป์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1067. ผลการจัดท่าต่อค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงในผู้ป่วยโรคปอด ที่มีพยาธิสภาพของปอดข้างเดียว = Effect of body position on arterial oxygen saturation in unilateral pulmonary diseases patients / วราภรณ์ เจียรพีรพงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1068. ผลการจูงใจญาติต่อพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะพักฟื้น = Effect of motivation on ralatives's behavior for caring stroke patients in convalescent stage / นภาภรณ์ แก้วกรรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1069. ผลการนวดร่วมกับการบริหารคออย่างมีแบบแผนต่อระดับการปวดศีรษะในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดในท่านอนหงายศีรษะแหงน = The effect of massage and exercise of the neck on the level of the headache in surgical patients with head elevated position / เบญจวรรณ ธีระเทอดตระกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1070. ผลการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องในผู้ป่วยที่มีภาวะท้องอืดหลังผ่าตัดไตและท่อไต = The effects of abdominal eercises on postoperative abdominal distention in patient with kidney and ureter surgery / สายหยุด วัฒนธัญญกรรม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1071. ผลการบริหารการหายใจต่อสมรรถภาพในการทำงานของปอดในผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of breathing exercise on pulmonary function in patients with chronic obstructive pulmonary disease / สมองค์ วังศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1072. ผลการบำบัดด้วยหนังสือแบบประยุกต์ต่อความวิตกกังวลจากการแยกจากผู้เลี้ยงดูของเด็กป่วยวัยก่อนเรียนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = The effect of applied-biblio-therapy on separation anxiety from the caregiver in hospitalized preschooler / กาญจนา ศิริเจริญวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1073. ผลการป้องกันและสูญเสียความร้อนวิธีต่าง ๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด = The effect of various body heat loss control methods during operative procedures on surgicals patients / เบญจมาศ ปรีชาคุณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1074. ผลการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่ออาการคลื่นไส้และอาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด = The effect of muscle relaxation on nausea and vomiting in patients receiving chemotherapy / ใจรัตน์ ศุภกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1075. ผลการพยาบาลแบบประคับประคองต่อระดับความเครียดในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = Effect of supportive nursing care on stress of pregnant women with gestational diabetes during hospitalization / ศิริลักษ์ สนน้อย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1076. ผลการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความวิตกกังวลและพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับยาเคมีบำบัด = The effect of supportive educative nursing system on anxiety and self-care behavior in lung cancer patients receiving chemotherapy / อรทัย สนใจยุทธ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1077. ผลการพยาบาลอย่างมีแบบแผนต่อภาวะเครียดและความร่วมมือก่อนเข้ารับรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก = The effect of planned nursing intervention on psychological stress and medical compliance in undergoing radiotherapeutic uterine cervical cancerous patients / ศรีนวล โอสถเสถียร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1078. ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายตามแบบแผนต่อสมรรถภาพการทำงานปอดและความสามารถในการออกกำลังกาย ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effect of rehavilitaion program on pulmonary function and exercise tolerance in chronic obstructive pulmonary disease / อัมพรพรรณ ตั้งจิตพิทักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1079. ผลการสอนแบบอภิปรายกลุ่มต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบถาวร = The effects of teaching method by group discussion on knowledge and self-care behavior for patients with continuous ambulatory peritoneal dialysis / นุชจรีย์ รัตนประภาศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1080. ผลการสอนและการฝึกทักษะแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อความสามารถในการดูแลผู้ป่วยและภาวะสุขภาพของผู้ป่วย = The effects of teaching and skill training for caregivers of cerebrovascular patients on caregivers' caring ability and patients' health status / จินนะรัตน์ ศรีภัทรภิญโญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1081. ผลการสอนต่อความรู้และการปฏิบัติตนของผู้ป่วยโรคคอพอกประจำถิ่น = The effect of instruction on knowledge and practice in endemic goiter patients / ประเมิน นวลเทศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1082. ผลการสอนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกก่อนได้รับการสอดใส่แร่โดยใช้เทปโทรทัศน์ต่อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวและระดับความวิตกกังวล = The effects of instruction in cervix cancer patients undergoing brachytherapy by videotape on knowledge regarding health practice and anxiety level / จิราภรรณ ทองสุโชติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1083. ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อการรับรู้ประสบการณ์การผ่าตัด และความรู้ในการปฏิบัติตัวในผู้ป่วยกระดูกขาหัก = The effect of planned instruction on perception of surgical experience and practical knowledge in fracture leg patients / สุคนธา ผดุงวัตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1084. ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพของมารดาและจำนวนเด็กที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคในชุมชนเขตเมืองศรีโคตราบอง นครหลวงเวียงจันท์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = The effect of planned instruction on mother's knowledge health beliefs and number of children recetving immnuization in sikhothtaboung District, Vientiane Lao P.D.R. / คำโพธิ์ชัย พมมะทันศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1085. ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อความรู้เจตคติและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคเอส แอล อี = The effect of planned instruction on knowledge, attitude and practice in systemic lupus erythematosus patients / สุทิศ วรศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1086. ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อความรู้เรื่องโรคและพฤติกรรมการดูแลตนเองในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน = The effect of planned instruction on knowledge and self-care in pregnancy with diabetes mellitus / สุพรรณี เลิศผดุงกุลชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1087. ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อความรู้ความเชื่อด้านสุขภาพของมารดาและการพาเด็กมารับวัคซีนป้องกันโรคหัด = The effects of planned instruction on mothers' knowledge, health beliefs and the obtaining measles immunization of their children / สุนีย์ สว่างเดชารักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1088. ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อความสามารถในการดูแลตนเองเกี่ยวกับอาการข้างเคียงของการฉายแสงในผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ = The effect of planned instruction on self-care capabilities regarding side-effects of external radiation in head and neck cancer patients / ชฎาพร คงเพ็ชร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1089. ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่ไดรับยาเคมีบำบัด = The effect of planned instruction on self-care capabilities regarding side-effects of chemotherapy in ovarian cancer patients / หัทยา เจริญรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1090. ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์ = The effect of planned instruction on self-care behavior and health state in pregnancy-induced hypertensive pregnant women / เพียงเพ็ญ จันทรชนะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1091. ผลการสัมผัสต่อระดับความเจ็บปวดหลังผ่าตัดช่องท้องในผู้ป่วยเด็กวัยเรียน = Effects of touch on the pain level of school-age children following abdominal surgery / สุดารัตน์ สุวรรณเทวะคุปต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1092. ผลของเทคนิคการฝึกการรู้สติให้อยู่กับปัจจุบันต่อระดับความวิตกกังวลในผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุทางการจราจรที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล = Effects of here and now technique on level of anxiety in traffic traumatic hospitalized patients / ทิพวัลย์ โพธิแท่น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1093. ผลของแบบแผนป้องกันการสูญเสียความร้อนต่ออุณหภูมิร่างกายทารกแรกเกิด ในระยะหลังคลอด = The effect of preventive heat loss on body temperature of the neonate after birth / วัฒนา กุลนาถศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1094. ผลของแผนการดูแลทางคลินิกต่อระยะเวลาของกระบวนการผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจและความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ = The effect of clinical pathway on duration of the surgical process in coronary artery bypass graft patients and patients' and relatives' satisfaction / ดวงรัตน์ ดวงเนตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1095. ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมต่อการปรับตัวเพื่อเผชิญปัญหาของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ = Effect of preparation program on coping of caregivers of patients with traumatic brain injury / รุ่งนภา เขียวชะอุ่ม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1096. ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดต่อการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และประสิทธิภาพการดูดนม = Effects of the mother-preterm infant preparation program on breastfeeding self-efficacy and sucking quality / พิมพ์ชนก บุญเฉลิม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1097. ผลของโปรแกรมการเป็นหุ้นส่วนทางการพยาบาลต่อการคลอดก่อนกำหนดในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด = Effect of nursing partnership program on preterm birth in pregnant women at risk for preterm birth / อุษา คงคา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1098. ผลของโปรแกรมการให้การปรึกษาร่วมกับการสนับสนุนความรู้ต่ออาการซึมเศร้าในสตรีตั้งครรภ์ = Effect of counseling and education support program on depressive symptoms in pregnant women / สีนวล สะอาดชูชม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1099. ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ ต่อความวิตกกังวล ระดับความเจ็บปวด และพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอด ของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก = Effects of an educational program on anxiety, labor pain and pain coping behavior in primiparous adolescent mothers / ปาริฉัตร อารยะจารุ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1100. ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด = The effect of educational program on maternal care for children with congenital heart disease post open-heart surgery / ฉัตรชฎา พยอมหอม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1101. ผลของโปรแกรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านต่อพฤติกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมของผู้ดูแลเด็กโรคหืด = The effect of a home environmental management program for children with asthma on caregivers' management behavior / นันทวัน ขวัญสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1102. ผลของโปรแกรมการดูแลมารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดต่อความวิตกกังวลและสัมพันธภาพระหว่างมารดากับทารก = Effect of a maternal care program on mothers of newborns admitted to an nicu on anxiety and maternal newborn attachment / เรืออากาศเอกหญิงชญาพัฒน์ ธรรมภาสุวรรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1103. ผลของโปรแกรมการป้องกันอาการปวดไหล่ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะอัมพาตครึ่งซึก = The effects of shoulder pain prevention program for stroke patients with hemiplegia / ทรงพร พุฒจีบ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1104. ผลของโปรแกรมการฝึกสติโดยใช้หลักสติปัฏฐานสี่ต่อความคิดอัตโนมัติด้านลบในนักศึกษาพยาบาล = Effects of a mindfulness training program based on the four foundations of mindfulness on negative automatic thoughts in nursing students / รติภรณ์ หงษ์จุ้ย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1105. ผลของโปรแกรมการพยาบาลต่อความวิตกกังวลของสตรีที่ได้รับการยุติการตั้งครรภ์เพื่อการรักษา = Effects of nursing program on anxiety of women with therapeutic abortion / สุภาภรณ์ กวัดแกว่ง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1106. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทการเป็นมารดาต่อความสำเร็จในบทบาทการเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่นที่ไม่ได้วางแผนการตั้งครรภ์ = The effect of a maternal role promoting program on maternal role attainment in adolescent mothers with unplanned pregnancies / อดิณา ศรีสมบูรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1107. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ = Effects of a community health volunteer role promoting program on breastfeeding / รัตนภรณ์ สุภษร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1108. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีวัยรุ่น = The effect of self-efficacy promoting program on breast self-examination behavior among adolescent grils / วรรณภา ปาณาราช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1109. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดต่อความวิตกกังวลในผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน = An effect of labor support program on anxiety in primiparous parturients with oxytocin augmentation / ณัฏจิรา วินิจฉัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1110. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อความเครียดของพี่น้องของเด็กป่วยโรคธาลัสซีเมีย = The effect of a social support program on the stress of thalassemic siblings / ศรีสุรักษ์ เกียรติมณีรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1111. ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจต่อการรับรู้สมรรถนะในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Effect of empowerment program on self-efficacy in self care behavior of hypertensive elderly / เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1112. ผลของโปรแกรมการสร้างพลังใจในมารดาต่อการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า = Effect of empowerment program on mothers'self-efficacy in the care of children with developmental delays / รังสินี ผลาภิรมย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1113. ผลของโปรแกรมการสร้างพลังใจต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลเด็กป่วยวัยก่อนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด = The effects of empowerment program on competence in caring of caregivers of preschool children with acute leukemia undergoing chemotherapy / วรรณษ แซ่อุ่ย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1114. ผลของโปรแกรมการสอนการกระตุ้นการดูดกลืนต่อความรู้ในการกระตุ้นการดูดกลืนของมารดาและความสามารถในการดูดนมของทารกเกิดก่อนกำหนด = Effects of oral-stimulation education program on maternal knowledge in oral-stimulation and oral feeding performance of preterm infants / จารุวรรณ สุขนิธิ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1115. ผลของโปรแกรมการสอนร่วมกับการมีส่วนร่วมของสามีต่อการปรับตัวด้านบทบาทการเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด = Effects of teaching program with husband participation on maternal role adaptation in postpartum adolescent mothers / กุลธิดา หัตถกิจพาณิชกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1116. ผลของโปรแกรมฟื้นฟูการกลืนต่อความสามารถในการกลืนและการสำลักของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอหลังผ่าตัด = Effects of swallowing rehabilitation program on swallowing ability and aspiration in head and neck cancer patients after surgery / จิตติพร ยุบลพริ้ง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1117. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญความเครียดต่ออาการซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม = The effects of a coping enhancing program on depressive symptoms in breast cancer patients / นุชจรี หยองทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1118. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อระยะเวลาและอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในมารดาวัยรุ่น : โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ = The effect of breastfeeding-promoting program on the duration and the rate of exclusive breastfeeding in adolescent mothers : Sawanpracharak Hospital / พลอยไพลิน มาสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1119. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการฟื้นตัวหลังผ่าตัดฉุกเฉินต่อการรับรู้สมรรถนะของตนเองและคุณภาพการฟื้นตัวหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน = Effects of a recovery promoting program on self-efficacy and the quality of recovery among patients with emergency abdominal surgery / สิริมนต์ ดำริห์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1120. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะตนเองต่อการรับรู้สมรรถนะตนเองของมารดาครรภ์แรกในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนด = Effect of self-efficacy enhancement program on first-time mothers' self-efficacy in care for premature infants / ภาริดา ตันตระกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1121. ผลของโปรแกรมส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า = The effect of promoting drug compliance program on drug adherence behavior in patients with major depressive disorder / อุษา วรรณฉวี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1122. ผลของโปรแกรมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อความสำเร็จและความพึงพอใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังคลอดก่อนจำหน่าย = Effects of breastfeeding support program on success and satisfaction of breastfeeding in postpartum mothers at discharge / นาวาอากาศตรีหญิงรุ่งนภา รามโกมุท
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1123. ผลของการเช็ดตัวการเช็ดตัวร่วมกับประคบด้วยผ้าเปียกการประคบด้วยผ้าเปียก และการอาบน้ำที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่างกายในเด็กที่มีไข้ = The effect of sponging, sponging with wet-cloth wrapping, wet-cloth wrapping and bathing on body temperature change in febrile children / โดย ยุพิน ดีสมศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1124. ผลของการเตรียมเด็กวัยเรียนด้านจิตใจก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดทอนซิลต่อความกลัวและการให้ความร่วมมือในการรักษา = The effect of psychological preparation in school age children undergoing tonsillectomies on fear and cooperation / โดย อัญชลี ชนะกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1125. ผลของการเตรียมเด็กวัยเรียนตอนต้นโดยใช้การเล่นต่อความกลัวการฉีดยา = The effect of therapeutic play on fear of injection in early school children / นฤมล ธีระรังสิกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1126. ผลของการเตรียมเด็กวัยก่อนเข้ารับการตัดเฝือกโดยการให้ข้อมูลทางเทปโทรทัศน์ต่อความกลัวเกี่ยวกับการตัดเผือก = The effect of using video-tape preparatory information for orthopedic cast removal on fear in school age children / โดย วิมลรัตน์ ว่องวีระ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1127. ผลของการเตรียมจิตใจต่อความกลัวในการรับรังสีรักษาในเด็กวัยก่อนเรียนที่เป็นโรคมะเร็ง = The effect of psychological preparation on fear of radiotherapy in preschool age child with cancer / ทัศนีย์ อรรถารส
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1128. ผลของการเตรียมมารดาเพื่อการคลอดต่อการรับรู้ประสบการณ์การคลอดและสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกในมารดาวัยรุ่น = Effect of preparation for childbirth on perception of childbirth experience and maternal-newborn attachment in adolescent mothers / วาสนา แหวนหล่อ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1129. ผลของการเตรียมอย่างมีแบบแผนต่อพฤติกรรมการให้นมมารดาแก่ทารกและสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดเอาทารกออกทางหน้าท้อง = Effects of planned nursing intervention on breast feeding behavior and maternal-newborn attachment in cesarean mothers / วีรวรรณ จันทรพัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1130. ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจด้วยดนตรีต่อความเจ็บปวดจากการเจาะไขกระดูกของเด็กวัยเรียน = Effect of distraction by music on bone marrow aspirational pain of school-aged children / พรรณทิพา ขำโพธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1131. ผลของการใช้เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อนต่ออุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดปกติ = Effects of using a thermal insulated jacket on body temperature on normal newborns / จีรนันท์ ลี้ฮั่วฮวด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1132. ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลการเตรียมความพร้อมญาติผู้ป่วยในการเผชิญภาวะวิกฤตของผู้ป่วยต่อการตอบสนองความต้องการของญาติผู้ป่วยขณะอยู่ในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน = The effects of clinical nursing practice guidelines for readiness preparation of caregivers in dealing with patient crises on caregivers'needs response at the emergency department / น้ำทิพย์ ประสิทธิการ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1133. ผลของการใช้แผนการสอนต่อความรู้และการปฏิบัติตัวในผู้ป่วยที่รักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง = Effect of planned instruction on knowledge and practice in patient undergoing hyperbaric oxygen therapy / ทัศนีย์ อาชวาคม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1134. ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายต่อสมรรถภาพปอดและความทนทานในการออกกำลังกายในผู้ป่วยเด็กโรคหืด = The effect of exercise program on pulmonary function and exercise tolerance in asthmatic children / วชิรา เลิศกิตติกุลโยธิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1135. ผลของการใช้ผ้ารัดรอบอกต่อการขยายตัวของปอดและความพึงพอใจของผู้ป่วยภาย หลังผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด = Effect of chest strap on lung expansion and satisfaction in postoperative open heart patient / โดย พวงผกา กรีทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1136. ผลของการใช้สไลด์แม่แบบเกมและการเสริมแรงทางบวกต่อความภาคภูมิใจในตนเองและความซึมเศร้าของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางแค = The effects of modeling slides, games and positive reinforcement on self-esteem and depressing of the Institutionalized Elders at Bangkae Home / นารีรัตน์ จิตรมนตรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1137. ผลของการใช้อีเอ็มจีไบโอฟีดแบคร่วมกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโพรเกรสสิพต่อความวิตกกังวล การรับรู้ สมรรถนะของตนเองในการควบคุมอาการหายใจลำบาก ความทนทานในการออกกำลังกาย อาการหายใจลำบาก และสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of EMG biofeedback and progressive muscle relaxation on anxiety, percieved self efficacy to control dyspnea, excercise tolerance and lung function in COPD patients / ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1138. ผลของการให้การพยาบาลแบบประคับประคองโดยใช้หลักการให้คำปรึกษาต่อเจตคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอดส์ = The effect of supportive nursing care by using counselling technique on attitude and health behavior in HIV infected pregnant women / จรรยา จันทร์ผ่อง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1139. ผลของการให้การพยาบาลอย่างมีแบบแผนเพื่อลดความวิตกกังวลของมารดาเด็กป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = Effect of nursing intervention on reducing anxiety of hospitalized children's mothers / เบญจวรรณ แก้วเวชวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1140. ผลของการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยต่อความวิตกกังวลและการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลบุตรที่ได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต = The effects of concrete-objective information on parental anxiety and parental participation in care for children in pediatric intensive care unit / อลงกรณ์ อักษรศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1141. ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้แนวคิดการดูแลผู้ป่วยโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อระดับความวิตกกังวลของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักตัวน้อย = Effect of providing information based on family-centered care concepts on anxiety level of mothers who had a low-birth-weight infant / พณาวรรณ เสนาวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1142. ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนในผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี = Effects of structured information in patients undergoing cholecystectomies / ฉวี มากพุ่ม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1143. ผลของการให้ความชื้นแบบอุ่นต่อระยะเวลาที่ร่างกายมีอุณหภูมิถึงระดับปกติและความเหนียวของเสมหะในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด = Effect of heated humidification on recovery time of body temperature and sputum viscosity in postoperative open-heart patients / วัฒนา น้ำเพชร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1144. ผลของการให้ความรู้โดยการอภิปรายกลุ่มต่อพฤติกรรมการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่น = The effects of group discussion on breast feeding behavior in adolescent mothers / กมลรัตน์ ศักดิ์สมบูรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1145. ผลของการให้ความรู้ในเด็กวัยเรียนโรคหอบหืดต่อความรู้และการปฏิบัติตัว = The effect of health education in asthmatic school aged children on knowledge and practice / ทัศนียา วังสะจันทานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1146. ผลของการให้ความรู้ในการปฏิบัติตนโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อการลดน้ำหนักในคนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน = Effect of planned instruction by group process person on weight reduction in overweight person / อาภรณ์ รัตนวิจิตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1147. ผลของการให้คำแนะนำแก่บิดาต่อบทบาทการเป็นบิดาและสัมพันธภาพระหว่างบิดากับทารกภายหลังคลอด = The effect of father instruction on father's role and father-infant attachment after birth / นิรมล ศรชำนิ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1148. ผลของการให้คำแนะนำแบบมีส่วนร่วมต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ = The effect of participatory guidance on the compliance of the patients with essential hypertension / ปรีดา ปูนพันธ์ฉาย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1149. ผลของการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างมีแบบแผนและการสัมผัสต่อการลดความวิตกกังวลและพฤติกรรมการเผชิญภาวะเครียดในระยะคลอด = The effects of planned instruction and touching on anxiety level and coping behavior during labor / ฉวี เบาทรวง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1150. ผลของการให้คำแนะนำต่อความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและการปฏิบัติตนของหญิงมีครรภ์ที่เป็นซิฟิลิสและสามี = The effects of planned instruction on knowledge, health beliefs and practice of syphilitic pregnant women and husbands / สุนีย์ สุนทรมีเสถียร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1151. ผลของการให้คำแนะนำต่อความรู้เรื่องโรคและความเชื่อด้านสุขภาพในคู่สมรสที่เป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย = The effect of planned instruction on knowledge and health belief in thalassemic carrier / สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1152. ผลของการให้คำแนะนำร่วมกับการใช้หนังสือการ์ตูนเรื่อง การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ต่อความรู้เจตคติและการปฏิบัติในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของมารดาวัยรุ่นที่คลอดบุตรคนแรก = The effect of planned instruction with cartoon Book on knowledge, attitude and breast feeding practice in adolescent primiparas / นวลอนงค์ บุญฤทธิพงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1153. ผลของการให้คำแนะนำอย่างมีแบบแผนต่อผลสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของมารดาที่มีหัวนมปกติและหัวนมผิดปกติ = The effect of planned instruction on Breast-feeding" practice of the mother who have normal nipple and abnormal nipple / มณฑาทิพย์ สุวรรณเนตร"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1154. ผลของการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์ต่อความรู้เรื่องโรคและเจตคติต่อการป้องกันโรค ในบิดา-มารดาที่มีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย = The effects of genetic counselling on knowledge and attitude in preventing thalassemia in families with thalassemic children / นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1155. ผลของการให้คำปรึกษาของพยาบาลต่อระดับความวิตกกังวล และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยทำแท้งผิดกฎหมาย = The effect of nurse's counseling on anxiety level and self-esteem of criminal abortion patient / ดวงกมล พึ่งประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1156. ผลของการให้ทารกเริ่มดูดนมมารดาเร็วและความถี่ในการดูดนมต่ออาการคัดตึงเต้านมของมารดาหลังคลอดและระดับบิลิรูบินของทารกแรกเกิด = Effects of early and frequency of breast feeding on breast engorgement of postpartum mothers and serum bilirubin levels in normal newborns / ทัศน์ศรี เสมียนเพชร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1157. ผลของการกดจุดและนวดต่อระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง = Effects of acupressure and massage on level of pain in low back pain patients / วิจิตรา กุสุมภ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1158. ผลของการกระตุ้นโดยใช้ดนตรีต่อการเจริญเติบโตของทารกคลอดก่อนกำหนด = The effects of musical stimulation on growth of preterm infants / มณี เผือกวิไล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1159. ผลของการกระตุ้นโดยการสัมผัสต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท = The effects of tactile stimulation on the growth and development of infants in the Phyathai Babies' Home / พัศนีย์ รัตนโอภาส
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1160. ผลของการกระตุ้นการขับถ่ายอุจจาระต่อภาวะท้องผูกในผู้สูงอายุ = The effects of a bowel stimulation method on constipation in the elderly / ปราณี ทู้ไพเราะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1161. ผลของการจัดโปรแกรมการเล่นในเด็กวัยก่อนเรียนต่อปฏิกิริยาการแยกจากมารดาเมื่ออยู่ในโรงพยาบาล = The effect of play program in hospitalized pre-school children on maternal separation-anxiety behavior / พิลาวรรณ โภชน์มาก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1162. ผลของการจัดโปรแกรมการเล่นต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กวัยทารกที่ขาดแม่ = The effect of play program on adaptive behavior of maternal deprived infants / สมใจ ฉันธนะมงคล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1163. ผลของการจัดท่าคลอดต่อระยะเวลาของการคลอดความพึงพอใจของผู้คลอดต่อท่าคลอดและสภาวะของทารกแรกเกิด = The effect of maternal position on duration of labor, maternal satisfaction and status of neonates / ฉวีวรรณ อยู่สำราญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1164. ผลของการจัดท่านอนต่อค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงของผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้นที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย = The effect of different positions of oxygen saturation in the postoperative patients with general anesthesia in the recovery room / ดารณี เจียมวัฒนสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1165. ผลของการฉีดเฮพารินเข้าใต้ผิวหนังต่อการเกิดรอยจ้ำเลือดและความเจ็บปวด = Effects of heparin subcutaneous injection on bruising and pain / โดย จินตนา วรรณรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1166. ผลของการชะล้างหลอดลมคอร่วมกับหลอดลมปอดต่อภาวะการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนล่างและความเหนียวสัมพันธ์ของเสหมะในผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยระบายอากาศหายใจ = Effect of tracheobronchial toilet on : level of lower respiratory tract infection and sputum viscosity in the patient with mechenical ventilator / กรองได อุณหสูต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1167. ผลของการดูแลผิวหนังในบริเวณที่อยู่ภายใต้เผือกปูน = The effects of skin care on the area under the cast / เพ็ญศิริ สันตโยภาส
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1168. ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือต่อระดับความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง = Effects of hand reflexology on level of pain in post abdominal surgery patients / ชัชมน ดำรงรักษ์ธรรม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1169. ผลของการบริหารกล้ามเนื้อเพื่อการขับถ่ายปัสสาวะในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมดลูกออกทางช่องคลอด = The effect of muscular exercise on urination in patient with post vaginal hysterectomy / บรรจง มงคลรัฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1170. ผลของการบริหารกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเบ่งถ่ายต่อการขับถ่ายอุจจาระในผู้ป่วยหลังผ่าตัดไต = Effects of eercises on the regulation of bowel function in posto-perative patients with partial nephrectoy of nephrolithotomy / โดย มยุรี แก้วจันทร์
    Abstract

 1171. ผลของการบริหารกล้ามเนื้อฝีเย็บต่อการกลั่นปัสสาวะในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากออกทางหน้าท้องหรือทางท่อปัสสาวะ = The effects of perineal exercises on continence of urine in patient undergoing supropublic transvesical prostatectomy or transurethral prostatectomy / โดย ศิริพร เจริญวัฒน์
    Abstract

 1172. ผลของการปฏิบัติตามมาตรฐานของระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บระยะก่อนถึงโรงพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วยต่อระยะเวลาการนำส่งและผลลัพธ์ของการดูแล = The effect of standard practices regarding pre-hospital care and referral systems on transferring times and outcomes of care among patients sustaining injuries / อารีย์ ยีมูดา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1173. ผลของการฝึกการผ่อนคลายต่อความเจ็บปวดภายหลังการผ่าตัดและปริมาณยาแก้ปวดที่ผู้ป่วยได้รับ = The effect of relaxation training on post operative pain and quantity of analgesic intake / ระวิพรรณ มงคล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1174. ผลของการฝึกสมาธิต่อการลดความวิตกกังวลและความซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา = The effect of meditation on reducing anxiety and depression in patient with carcinoma of cervix during radiotherapy / สมทรง เพ่งสุวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1175. ผลของการฝึกอีเอ็มจีไบโอฟิคแบคร่วมกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่ออาการปวดศีรษะในผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะจากความเครียด = Effect of EMG biofeedback and relaxation training on headache in patients with tension headache / ศิริรัตน์ เปลี่ยนบางยาง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1176. ผลของการพยาบาลแบบเฝ้าดูแลประคับประคองต่อระดับความวิตกกังวลในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกขาซึ่งได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องน้ำไขสันหลัง = The effect of supportive nursing care on the level of anxiety in patients with lower extremities fracture undergoing operation under spinal anesthesia / จิริยา อินทนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1177. ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนการดูแลตนเองต่อความพึงพอใจในชีวิต และความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี = The effect of supportive nursing care on life satisfaction and self care agency in HIV infected people / สินีนุช รัตนสมบัติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1178. ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนช่วยเหลือต่อการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับแผนการรักษาพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์ = The effect of supportive nursing care on the compliance of pregnant women with pregnancy induced hypertension / ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1179. ผลของการพยาบาลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ในผู้ป่วยที่รับการรักษาโดยการตัดเต้านม = Effects of nursing intervention in changing of self-concept in mastectomy patients / นิภา อัศวเพิ่มพูนผล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1180. ผลของการพยาบาลต่อการลด ความกลัว ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดในผู้ป่วยมะเร็ง = The effects of nursing intervention on fear, anxiety, depression, and pain distress in cancer patients / สุพรรณี สุ่มเล็ก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1181. ผลของการพยาบาลทางด้านจิตใจต่อระดับความวิตกกังวลในขณะผ่าตัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเย็บซ่อมแซมไส้เลื่อนและการผ่าตัดเลาะหลอดเลือดขอดในถุงอัณฑะซึ่งได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องน้ำไขสันหลัง = The effect of Psychological nursing on intraoperative anxiety level of the herniorrhaphy and varicocelectomy patients received spinal anesthesia / ศิริกาญจน์ เผือกเทศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1182. ผลของการพยาบาลที่ส่งเสริมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านสุขภาพร่างกายและจิตสังคม ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมาก = The effect of nursing to promote self-care on physical and psychosocial health maintenance behaviors in uro-surgical potients / นิสิตา จรูญโรจน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1183. ผลของการพยาบาลผู้ป่วยแบบเน้นการตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจในระยะหลังผ่าตัดต่อช่วงเวลาที่ต้องการยาแก้ปวดและประสบการณ์ความเจ็บปวด = The effects of nursing card emphasizing the fulfilling of patients' physical and mental need during the postoperative period on time intervals between consecutive requirements for pain medication and pain experience / สมศรี เจริญหล้า
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1184. ผลของการพยาบาลระบบส่งเสริมและสนับสนุนพฤติกรรมการดูแลตนเองต่อการควบคุมโรคเบาหวาน = The effect of self-care supportive system on diabetic control / อุระณี รัตนพิทักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1185. ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการปฏิบัติและความพึงพอใจในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาและความผูกพันระหว่างมารดาและบุตร = Effects of supportive-educative nursing system on practice and satisfaction on breast feeding and maternal infant bonding / นงนุช วิทยโชคกิติคุณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1186. ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการรับรู้อุปสรรคความพึงพอใจและพฤติกรรมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่น = The effects of supportive-educative nursing on perceived barriers, satisfaction, and behavior of breastfeeding in adolescent mothers / เรือเอกหญิงสรชา ตันติเวชกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1187. ผลของการพยาบาลอย่างมีแบบแผนต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางจิตอารมณ์ ในภาวะพรากความรู้สึกของผู้ป่วยที่ปิดตาทั้งสองข้าง = Effects of planned nursing care on mental change due to sensory deprivation in bilateral eye-patched patients / ดวงรัตน์ ชมวงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1188. ผลของการพยาบาลอย่างมีแบบแผนต่อการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง = The effect of planned nursing in tervention on changing of paraplegic patients' self-concept / สุดศิริ หิรัญชุณหะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1189. ผลของการพยาบาลอย่างมีแบบแผนต่อการลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพก = Effects of structured nursing intervention on alleviating the intensity of pain from intramuscular injection at dorso-gluteal site / พรนิรันดร์ อุดมถาวรสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1190. ผลของการพยาบาลอย่างมีแบบแผนต่อความเจ็บปวดในผู้ป่วยชายที่เข้ารับการส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ = The effects of planned nursing intervention on pain in male cystoscopic patients / ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1191. ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการออกกำลังและการทำกิจกรรมในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน = Effects of cardiac rehabilitation on the exercise and activities in patients with acute myocardial infarction / ชวนพิศ ทำนอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1192. ผลของการระบายเสมหะแบบประยุกต์ต่อความยืดหยุ่นของปอดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงและการเกิดภาวะแทรกซ้อนของปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมองที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ = Effect of modified secretion drainage method on static lung compliance, oxygen saturation and pulmonary complications in head-injured patients using respirator / รัชนีกร บุณยโชติมา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1193. ผลของการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่อการฟื้นสภาพภายหลังผ่าตัดช่องท้องและความพึงพอใจในการพยาบาลที่ได้รับ = Effects of promoting patients' participation in self-care on postoperative recovery from abdominal surgery and satisfaction with care / เรือเอกหญิง พรจันทร์ พงษ์พรหม
    Abstract

 1194. ผลของการส่งเสริมการปรับตัวอย่างมีแบบแผนต่อการรับรู้ภาวะสุขภาพและการปรับตัวในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย = Effect of constructive adaptation activity on health perception and adaptation in myocardial infarction patients / วนิดา หาญคุณากุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1195. ผลของการส่งเสริมบทบาทการสนับสนุนทางสังคมของย่ายายในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาครรภ์แรก = Effects of promoting grandmothers' role in providing support for breastfeeding in first-time mothers / สมพร ศรีสวัสดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1196. ผลของการส่งเสริมมารดาให้มีส่วนร่วมในการให้นมบุตรคลอดก่อนกำหนดขณะบุตรอยู่โรงพยาบาลต่อความพึงพอใจของมารดาและระยะเวลาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ = The effects of the promotion of mothers' participation in feeding premature babies during hospitalization on mothers' satisfaction and the duration of breast feeding / วัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1197. ผลของการสนับสนุนภายในกลุ่มมารดาผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ต่อความวิตกกังวลและพฤติกรรมการดูแลบุตรของมารดา = The effects of group support on anxiety and care behavior in mothers with leukemic children / ประดิษฐา สินสว่าง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1198. ผลของการสร้างจินตภาพต่อความปวดและความวิตกกังวลในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม = The effects of guided imagery on postoperative pain and state anxiety in total knee arthroplasty patients / สิริวรรณ ชูจตุโร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1199. ผลของการสอนอย่างมีแบบแผนต่อความรู้สึกซึมเศร้าภาพลักษณ์และความเข้าใจในการปฏิบัติตนโดยทั่วไปและทางเพศในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ออกทั้งสองข้าง = The effect of planned instruction on depressive feeling, body image and understanding regarding daily activity and sexual activity in patients undergoing hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy / มาลัย แทนธานี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1200. ผลของการสอนอย่างมีแบบแผนต่อภาวะเครียด ความวิตกกังวล และพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดใน ไอ.ซี.ยู. ของผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเปิดเข้าไปในหัวใจ = The effectiveness of planned instruction on stress-anxiety level and coping behavior in the intensive care unit of the open-heart surgery patient / กนกพร สุคำวัง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1201. ผลของการสัมผัสต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด = Effect of touch on anxiety in preoperative patients / โดย ภัสพร ขำวิชา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1202. ผลของการห่อตัวตามแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อลดความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้าในทารกแรกเกิด = The effects of clinical nursing practice guidelines for swaddling on pain relief from heelstick in neonates / นิตยา สินปรุ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1203. ผลของกิจกรรมพยาบาลมุ่งเป้าในระยะ 6 ชั่วโมงแรกต่อความรุนแรงของอวัยวะล้มเหลวในผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการ Sepsis = The effect of early goal-directed nursing intervention on severity of organ failure in patients with sepsis syndrome / เพ็ญศรี อุ่นสวัสดิพงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1204. ผลของดนตรีต่อการลดความเจ็บปวดและความวิตกกังวลในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด = The effect of music on pain relief and anxiety in open heart surgery patients / โฉมนภา กิตติศัพท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1205. ผลของดนตรีต่อการลดความเจ็บปวดและจำนวนครั้งของการใช้ยาระงับปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัด = The effect of music on pain relief and on frequency of pain medication taking in post-operative patients / บำเพ็ญจิต แสงชาติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1206. ผลของดนตรีต่อระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยขณะได้รับการผ่าตัด = Effects of music on anxiety level in the intraoperative patients / บังอร เครียดชัยภูมิ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1207. ผลของท่านอนต่อการเปลี่ยนแปลงความดันเลือดแดงปอดและความดันเลือดฝอยปอดในผู้ป่วยโรคหัวใจ = Effect of lying positions on pulmonary artery and pulmonary capillary wedge pressures in patient with heart disease / โยทะกา ภคพงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1208. ผลของวิธีการเบ่งคลอดแบบธรรมชาติร่วมกับท่านั่งยองๆบนนวัตกรรมเบาะนั่งรองคลอดต่อระยะเวลาที่ 2 ของการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก = Effects of spontaneous pushing while squatting on birthing seat innovation on the duration of the second stage of labor in primiparous parturients / สุนิดา ชัยติกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1209. ผลของสื่ออารมณ์ขันต่อระดับความเครียดในผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกขาและได้รับการดึงถ่วงกระดูก = Effects of humor media on stress level of patient with skeletal traction of the leg / ผจงพร สุภาวิตา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1210. ผลของสื่ออารมณ์ขันต่อระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะสลายนิ่ว = Effect of humor media on pain level of patient during extracorporeal shock wave lithotripsy / อรวมน ศรียุกตศุทธ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1211. พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรวัยขวบปีแรกของมารดาที่พาบุตรมารับการรักษาที่โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต = Child rearing behavior of mothers of infants receiving care in Wachira Phuket Hospital / ชูศรี ติ้วสกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1212. พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร = Self-care behavior and quality of life of the elderly in Bangkok / วาสนา เถื่อนวงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1213. พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย = Self-care behavior and quality of life of the elderly in Southern border provinces of Thailand / ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1214. พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = Self-care behavior and quality of life of the elderly in upper Northern Thailand / เอกรัตน์ เชื้ออินถา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1215. พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาคกลางของประเทศไทย = Self-care behavior and quality of life of the elderly in Central Region, Thailand / กันยารัตน์ อุบลวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1216. พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาคตะวันตกของประเทศไทย = Self-care behavior and quality of life of the elderly in Western Thailand / ศิริพร ลิมปพัฒนานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1217. พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = Self-care behavior and quality of life of the elderly in North Eastern Thailand / ฉัตรทอง อินทร์นอก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1218. พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในจังหวัดเชียงใหม่ = Self-care behavior and quality of life of the elderly Karen hilltribe people in Chiangmai / พีรนุช จันทรคุปต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1219. พฤติกรรมการดูแลตนเองในระยะหลังคลอดของมารดาวัยรุ่น = The study of self-care behavior in postpartum adolescent mothers / อุษา ฤทธิ์ประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1220. พฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร = Self-care behavior of elementary school children in Bangkok metropolitan public schools / นงลักษณ์ จินตนาดิลก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1221. พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน = Self-care behaviors of pregnant women with gestational disbetes / รัชนี กลิ่นศรีสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1222. พฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของแม่บ้านเกษตรกร ในภาคตะวันตก = Preventive health behavior regarding cervical cancer among agrarian house-wives in Western Thailand / อำไพ สุภาภา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1223. พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของบุคลากรหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ = Compliance with universal precautions among health care workers in the emergency department of Chulalongkorn Hospital / ธัญลักษณ์ โอบอ้อม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1224. พฤติกรรมการล้างมือของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ = Compliance with handwashing techniques by professional nurses in critical care units, Chulalongkorn Hospital / รวีพรรณ บุญเอี่ยม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1225. พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบภายหลังการขยาย หลอดเลือดหัวใจ = Health behaviors of patients with coronary artery disease post percutaneous transluminal coronary agioplasty / ปริศนา วรนันท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1226. พฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร = Health behaviors contributing to risk of coronary heart disease among Thai adolescents in Bangkok metropolitan / มณทิชา อนุกูลวุฒิพงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1227. พฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจของวัยรุ่นตอนปลายในกรุงเทพมหานคร = Health behaviors contributing to risk of coronary artery heart disease among late adolescents in Bangkok Metropolitan / กนกพร วิสุทธิกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1228. ภาวะเบาจืดและการจัดการทางการพยาบาลภาวะเบาจืดในผู้ป่วยโรคระบบประสาทสมองและผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง : วิเคราะห์ปัญหา = Diabetes insipidus and nursing management of diabetes insipidus in patients with neurological disease and traumatic brain injury : problem analysis / ขวัญใจ รักพ้อง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1229. มาตรฐานการพยาบาลในห้องพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย = Establishment of a standard postoperative care under general anesthesia in recovery room / เรณู อาจสาลี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1230. รูปแบบเชิงสาเหตุของความสามารถในการดำรงบทบาทมารดาเป็นครั้งแรก = A causal model of maternal role mastery among first time mother / สุพรรณี สุ่มเล็ก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1231. รูปแบบการให้ความรู้ในการควบคุมอาหารตามหลักโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 = Nutritional pattern on dietary on dietary control according to nutrition therapy for patients with type II diabetes / รุ่งนภา ปลื้มบุญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1232. รูปแบบการดูแลเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่น = Care model for preventing repeated pregnancy in adolescent / จรรญา มีเสมา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1233. รูปแบบการบำบัดเชิงรุกในชุมชนเพื่อลดการกลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยจิตเภท : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Assertive community treatment model for reducing rehospitalization rates in schizophrenia patients : evidence-based nursing / ชาติชาย ทันศึก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1234. รูปแบบการบำบัดในชุมชนเพื่อลดการกลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนิติจิตเวช : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Community treatment model for reducing rehospitalization for forensic psychiatric patients : evidence-based nursing / วีรยุทธ บุปผาถา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1235. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ = Development of self-care agency model in persons with HIV infection/AIDS / พิกุล นันทชัยพันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1236. รูปแบบการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น = Model of breastfeeding support for adolescent mothers / ฐิติพร ลิ้มประสาท
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1237. วัฒนธรรมการดูแลตนเองในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ : การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = Culture of self-care among persons with HIV infection and AIDS : a study in the Northeast, Thailand / บำเพ็ญจิต แสงชาติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1238. วิถีชีวิตและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งในภาคใต้ = Life-style and self-care of the elderly in a rural Thai village in Southern Thailand / ขนิษฐา นาคะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1239. ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อภาวะอ้วนในเด็กก่อนวัยเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี = A comparative study of factors influencing obesity in preschool children in muang district, Suphanburi province, Thailand / สินีพร ยืนยง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1240. ศึกษาโปรแกรมการลดน้ำหนักสำหรับบุคคลวัยทำงานที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานและอ้วน = A study weight loss program for overweight and obese adult / เรือเอกนัทธี ตาปะสี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1241. ศึกษาการจัดการบริการพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ = A study of nursing service management in the Out-Patient Department, St. Louis hospital / มาลี วิชัยดิษฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1242. ศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของเด็กป่วยวัยรุ่นเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยเด็กขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี = Opinions and needs of adolescent patients concerning their rights during hospitalization in Chonburi province / พัชราภา กาญจนอุดม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1243. ศึกษาความตระหนักในตนเองของพยาบาลและพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย = The study of nurses' self awareness and caring behavior for terminally ill patients / สุภาพร ดาวดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1244. ศึกษาความตระหนักต่อสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นการเคารพสิทธิผู้ป่วยและการรับรู้ของผู้ป่วยต่อปฏิบัติการพยาบาล = The study of nurses' awareness to patients' rights, nursing activities which showing respect to patients' right, and patients' perception to those activities / ศรีวรรณ มีบุญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1245. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและจิตสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ = Study of the relationship between perception of physical and psychosocial change and self care behavior in patients with head and neck cancer / นวลขนิษฐ์ ลิมปนวัสส์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1246. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมอนามัยของเด็กวัยเรียนที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง = A study of the relationship between health perceptions and health behaviors in school age children with chronic illness / นิตยา ไทยาภิรมย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1247. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและปัจจัยบางประการ กับการปรับตัวของมารดาในการดูแลบุตรป่วยด้วยโรคหอบหืด = The relationship between social support, selected factors and maternal adaptation in caring for asthmatic children / วนิดา ยืนยง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1248. ศึกษาความสามารถในการดูแลความเครียดและภาระในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจวายเลือดคั่ง = The study of dependent care agency, stress and caregiving burden of caregivers in congestive heart failure patients / วันดี โตสุขศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1249. ศึกษาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยเด็กอ่อนหลังผ่าตัดระบบทางเดินอาหารในโรงพยาบาลศิริราช = Study of the quality of nursing care for the neonate with gastrointestinal tract surgery in Siriraj Hospital / ผ่องพักตร์ ศุภพันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1250. ศึกษาติดตามการหายของแผลเรื้อรังภายหลังการใส่แผลด้วยครีมบัวบก 1 เปอร์เซนต์ = A follow up study of chronic ulcer healing dressing with I. percent centella asiatica extract cream / ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1251. ศึกษาติดตามการหายของแผลเรื้อรังภายหลังการทำแผลด้วยครีมเปลือกมังคุด 1.5 เปอร์เซนต์ = A follow up study of chronic ulcer healing dressing with 1.5 percent mangostin cream / วัฒนีย์ ปานจินดา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1252. ศึกษาผลของการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังส่วนคอเลื่อน = The study of the effects of rehabilitative nursing on the patients with cervical spondylosis / โดย ทรงสุข หงส์รพิพัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1253. ศึกษาผลของน้ำดอกกระเจี๊ยบแดงต่อการลดภาวะติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง = The effect of roselle in reducing of lower urinary tract infection / โดย พิรุณ รัตนวนิช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1254. ศึกษาวิธีการลุกนั่งที่สัมพันธ์กับการเจ็บแผลในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง = Study of sitting-up methods as related to incisional pain in patients with abdominal surgery / สมศรี รัตนปริยานุช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1255. สัมพันธภาพในครอบครัวและเจตคติต่อการตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน = Family relationship and attitude toward pregnancy of pregnant women with nausea and vomiting / จุฑาพร อินทสิทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1256. สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสและการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ในมารดาที่คลอดทารกน้ำหนักน้อย = Marital relationship and adaptation to role function in mothers of low birth weight infants / บังอร ต้อยติ่ง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1257. สำรวจความพร่องในการดูแลตนเองของผู้ที่สูญเสียขา = A survey of self-care deficit of the amputee / วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1258. สุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลเด็กปัญญาอ่อนของผู้ดูแล = Mental health and caring behaviors of caregivers of children with mental retardation / อริยา ดีประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1259. สุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลผู้เสพติดยาบ้าของผู้ดูแล = Mental health and caring behaviors of caregivers of amphetaine users / ปาริชาติ แว่นไวศาสตร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1260. สุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแล = Mental health and caring behaviors of caregivers of schizophrenic patients / ยอดสร้อย วิเวกวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1261. อาการของภาวะหมดประจำเดือนและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ วัยหมดประจำเดือน = Menopausal symptoms and factors determining health-promoting behavior of professional nurses in menopausal period / วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1262. อาการปวด สภาวะอารมณ์และภาวะโรคร่วมทำนายภาวะการทำหน้าที่ในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว = Pain mood states and comorbidities predicting functional status in patients with lumbar spinal surgery / สุภาวดี อ่อนมี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1263. อำนาจการทำนายของการสนับสนุนจากสามี ย่ายาย และพยาบาลต่อระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว = Predictive power of support from husbands,grandmother and nurses on duration of exclusive breastfeeding / ชญาภา ชัยสุวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1264. อิทธิพลของการรับรู้ความรุนแรงของโรค ความแตกฉานด้านสุขภาพและการสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 = The influence of perceived severity, health literacy, and family support on self-care behavior of patients with diabetes mellitus type 2 / สมฤทัย เพชรประยูร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1265. อิทธิพลของความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยความแตกฉานด้านสุขภาพการสนับสนุนทางสังคมต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว = The influence of uncertainty in illness, health literacy, social support on quality of life of patients with heart failure / วนิดา หาจักร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1266. อิทธิพลของภาวะสุขภาพของผู้ป่วยความเข้มแข็งในการมองโลกของญาติผู้ดูแลและความรู้สึกเป็นภาระในการดูแลต่อการปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม = Effects of patients' health, caregivers' sense of coherence, and caregiving burden on adaptation of family caregivers of patients with advanced cancer / ชูชื่น ชีวพูนผล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

ปรับปรุง : มีนาคม 2560