Menu

งานเทคโนโลยีการศึกษา

งานเทคโนโลยีการศึกษา

ภารกิจ

 1. ผลิตสื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์
  • ผลิตสื่อการเรียนการสอนคำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน ของอาจารย์ ในรูปแบบดิจิทัล (e-Lecture) จาก อาคารบรรยายรวม และสำนักงานอธิการบดี [SIPOC]
  • ผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์
  • ถ่ายวีดิทัศน์ บันทึกเสียง และตัดต่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้เป็นสื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์
  • ออกแบบและผลิตงานกราฟิกคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ทั้งทางการศึกษาและการประชาสัมพันธ์, ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์, ออกแบบและจัดทำนิทรรศการ เพื่อนำเสนอภายในและภายนอกหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • ถ่ายภาพเพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 2. บริการเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • ให้บริการสื่อการเรียนการสอนคำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน ในรูปแบบดิจิทัล (e-Lecture) ภายในหอสมุดและคลังความรู้ฯ [SIPOC]
  • ให้บริการยืม - คืน สื่อการศึกษา รวมถึงการให้บริการห้องกลุ่ม Multimedia Room
  • ติดตั้งและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์สำหรับงานประชุม, สัมมนา และกิจกรรมต่างของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 3. บริการวิชาการและฝึกอบรม ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • บริการวิชาการด้านการศึกษาดูงาน โดยเป็นวิทยากรนำชม
  • ฝึกงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาให้กับนักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ในการฝึกงาน
  • ร่วมจัดฝึกอบรม เป็นวิทยากร ในโครงการที่หอสมุดจัดขึ้น ให้แก่บุคลากรภายในและภายนอก

ผลการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

หน่วยผลิตสื่อมัลติมีเดีย

 1. สถิติงานบริการเทคโนโลยีการศึกษา เดือน มกราคม - กรกฎาคม 2562
 2. สถิติงานบริการเทคโนโลยีการศึกษา เดือน มกราคม - สิงหาคม 2561
 3. สถิติงานบริการเทคโนโลยีการศึกษา เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
 4. คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ

 

หน่วยผลิตและบริการ e-lecture

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 1. สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการ e-lecture
 2. สถิติการใช้บริการ e-Lecture ตามรายวิชา
 3. สถิติการใช้บริการ e-Lecture รายคณะตามลำดับสูงสุด
 4. รายชื่อวิชาที่อนุญาตให้บันทึกคำบรรยายรายวิชา (e-Lecture)
 5. สถิติไฟล์คำบรรยายรายวิชา e-Lecture
 6. สถิติความพึงพอใจต่อการให้บริการ e-Lecture
 7. สถิติความพึงพอใจที่มีต่อผู้ให้บริการ e-Lecture รายบุคคล
 8. สถิติความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน
 9. สถิติการเข้าใช้ห้อง Multimedia
 10. สถิติการเข้าใช้ห้อง SCB Investment Lab

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 1. สรุปจำนวนผู้เข้าใช้บริการ e-lecture
 2. สถิติใช้บริการ e-Lecture แยกตามรายวิชา
 3. สถิติการใช้บริการ e-Lecture รายคณะตามลำดับสูงสุด
 4. รายชื่อวิชา e-lecture
 5. จำนวนไฟล์ e-lecture
 6. สรุปความพึงพอใจของนักศึกษา จากการเรียนผ่านระบบบริการ e-lecture
 7. สรุปผลการสำรวจการให้บริการรายบุคคล
 8. สรุปความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอน ประจำภาคปีการศึกษาที่ 1/2561

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 1. สรุปจำนวนผู้เข้าใช้บริการ e-lecture
 2. สถิติใช้บริการ e-Lecture แยกตามรายวิชา
 3. สถิติการใช้บริการ e-Lecture รายคณะตามลำดับสูงสุด
 4. รายชื่อวิชา e-lecture
 5. จำนวนไฟล์ e-lecture
 6. สรุปความพึงพอใจของนักศึกษา จากการเรียนผ่านระบบบริการ e-lecture
 7. สรุปผลการสำรวจการให้บริการรายบุคคล
 8. สรุปความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอน ประจำภาคปีการศึกษาที่ 2/2560

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 1.  สรุปจำนวนผู้เข้าใช้บริการ e-lecture
 2.  สถิติใช้บริการ e-Lecture แยกตามรายวิชา
 3.  รายชื่อวิชา e-lecture
 4.  จำนวนไฟล์ e-lecture
 5.  สรุปความพึงพอใจของนักศึกษา จากการเรียนผ่านระบบบริการ e-lecture
 6.  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ การใช้บริการ e-Lecture
 7.  สรุปผลการสำรวจการให้บริการรายบุคคล
 8. สรุปความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอน ประจำภาคปีการศึกษาที่ 1/2560

ปีการศึกษา 2559

 1.  สรุปจำนวนผู้เข้าใช้บริการ e-lecture ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 2.  สรุปจำนวนผู้เข้าใช้บริการ e-lecture ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 3.  สถิติการใช้บริการ e-lecture แยกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 4.  สถิติการบันทึกคำบรรยายรายวิชา e‐Lecture ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
 5.  สรุปความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนผ่านระบบคำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน (e-lecture) ประจำภาคปีการศึกษาที่ 1/2559
 6.  สรุปความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนผ่านระบบคำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน (e-lecture) ประจำภาคปีการศึกษาที่ 2/2559
 7.  สรุปความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอน ประจำภาคปีการศึกษาที่ 2/2559

โครงการที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2559

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
159-S2-O2-02โครงการปรับปรุงการให้บริการสื่อวีดิทัศน์คำบรรยายรายวิชาพื้นฐานระบบดิจิทัล ( E-Lecture @Mahidol Salaya )
โดยความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์และหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
รายงานผลโครงการ
259-S2-O2-08โครงการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อผู้ให้บริการรายงานผลโครงการ
359-S4-O3-01โครงการ เรื่อง “เทคนิคการสร้างสื่อ Infographic และ Infomotion เพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์”รอรายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
160-S2-O2-16โครงการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อยกระดับคุณภาพงานรายงานผลโครงการ
260-S2-O2-34โครงการผลิตบทเรียนออนไลน์แบบ MOOC เพื่อยกระดับคุณภาพงานรายงานผลโครงการ
360-S2-O2-42โครงการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ "Giving to Mahidol Libraries"รายงานผลโครงการ
460-S4-O3-08โครงการคลังภาพกิจกรรมของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
560-S4-O4-03โครงการ สื่อสร้างสรรค์ การเป็นห้องสมุดสีเขียวรายงานผลโครงการ
660-S4-O4-05โครงการพิพิธภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์สำนักงานโบราณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2561

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
161-S1-O2-05โครงการแปลงรูปภาพเป็นไฟล์ดิจิทัลรายงานผลโครงการ
261-S4-O1-08โครงการปรับปรุงและผลิตสื่อแผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆ ภายในหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
361-S4-O7-09โครงการ สำรวจ จัดทำบัญชีครุภัณฑ์งานเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (ระยะที่ ๑)รายงานผลโครงการ
461-S4-O7-13โครงการ สำรวจ จัดทำบัญชีครุภัณฑ์งานเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (ระยะที่ ๒)รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2562

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
162-S2-O2-12โครงการระบบจัดการจองคิว e-lecture "QueQ"รายงานผลโครงการ
262-S2-O2-16โครงการ"สำรวจความพึงพอใจการใช้ห้อง SCB Investment Lab : Co-learning space"รายงานผลโครงการ
362-S2-O2-37โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ให้บริการ e-Lecture คำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562"อยู่ระหว่างดำเนินการ
462-S3-O3-02โครงการจัดกิจกรรมแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 40 ปีศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรายงานผลโครงการ
562-S4-O1-06โครงการปรับปรุงและผลิตสื่อแผ่นพับเพื่อการประชาสันพันธ์หน่วยงานต่างๆ ภายในหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (ระยะที่ 2)รายงานผลโครงการ
662-S4-O1-12โครงการปรับปรุงและผลิตสื่อแผ่นพับเพื่อการประชาสันพันธ์หน่วยงานต่างๆ ภายในหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (ระยะที่ 3)อยู่ระหว่างดำเนินการ
762-S4-O3-01โครงการปรับคุณภาพระบบบันทึกเสียงของโครงการหนังสือเล่มโปรดอยู่ระหว่างดำเนินการ
862-S4-O4-03โครงการชมรมดนตรีหอสมุดและคลังความรู้ฯอยู่ระหว่างดำเนินการ

สถานที่ตั้ง

room-room-
room-room-

ติดต่อสอบถามได้ที่

- ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
0-2800-2680-9 ต่อ 4251
- เคาน์เตอร์บริการสื่อการเรียนการสอนคำบรรยายรายวิชาพื้นฐานในรูปแบบดิจิทัล (e-Lecture)
0-2800-2680-9 ต่อ 4228
02-441-9580
Website : http://www.li.mahidol.ac.th/educationaltechnology/

พื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากร

บุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 8 คน

หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา

นายธนภัทร ลีพุฒิธรากุล

Mr.Thanapat Leeputtitharakul
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ. (เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา), สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
MU-SUP รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2555
   thanapat.lee@mahidol.ac.th
   i+24+4250

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบกํากับดูแลงานเทคโนโลยีทางการศึกษา และรักษาการหัวหน้าหน่วยผลิตและบริการ e-Lecture
 2. รับผิดชอบดูแลระบบและปฏิบัติงานบันทึกคําบรรยายรายวิชาพื้นฐาน e-Lecture
 3. รับผิดชอบดูแลระบบบริการคําบรรยายรายวิชาพื้นฐาน e-Lecture
 4. ปฏิบัติงานตรวจเช็คแก้ไขโสตทัศนูปกรณ์ในห้องมัลติมีเดีย
 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายณรงค์ศักดิ์ พัฒนชู

Mr.Narongsak Pattanachoo
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ. (เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา), สถาบันราชภัฏพระนคร
  narongsak.pat@mahidol.ac.th
  i+24+4228

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับดูแลเคาน์เตอร์และปฏิบัติงานบริการ e-Lecture การให้บริการยืม คืน จองเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ e-Lecture และห้องมัลติมีเดีย
 2. ดูแลพื้นที่บริการ e-Lecture และห้องมัลติมีเดีย
 3. งานปฏิบัติบันทึกการเรียนการสอน e-Lecture (อาคารเรียนรวม 1 จำนวน 4 ห้อง, อาคารเรียนรวม 2 จำนวน 4 ห้อง และอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 ห้อง)
 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวปัทมาภรณ์ แสงสว่าง

Ms.Pattamaporn Saengsawang

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา), ม.ศิลปากร
  pattamaporn.sae@mahidol.ac.th
  i+24+4228

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานบันทึกการเรียนการสอน e-Lecture (อาคารเรียนรวม 1 จำนวน 4 ห้อง, อาคารเรียนรวม 2 จำนวน 4 ห้อง และอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 ห้อง)
 2. รับผิดชอบเก็บสถิติการใช้บริการ e-Lecture, สถิติการใช้บริการห้องมัลติมีเดีย, วิเคราะห์ข้อมูลงานเทคโนโลยีการศึกษา และปฏิบัติงานสารบัญ
 3. ปฏิบัติงานบริการ e-Lecture เช่น การให้บริการยืม คืน จองเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ e-Lecture และห้องมัลติมีเดีย รวมทั้งให้คำแนะนำการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ e-Lecture และห้องมัลติมีเดีย
 4. รับผิดชอบดูแลห้อง SCB Investment Lab เช่น เก็บสถิติข้อมูล, ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ และติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

หัวหน้าหน่วยผลิตสื่อมัลติมีเดีย

หัวหน้าหน่วยผลิตสื่อมัลติมีเดีย

นายสุรศักดิ์ นามนัย

Mr.Surasak Namnai
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ. (เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา), สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), ม.ศิลปากร
   surasak.nam@mahidol.ac.th
   i+24+4251

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยผลิตสื่อมัลติมีเดีย
 2. รับผิดชอบงานออกแบบกราฟิกและผลิตสื่อ
 3. ช่วยปฏิบัติงานงานบริการเทคโนโลยีการศึกษา
 4. ปฏิบัติงานโครงการเชิงกลยุทธ์
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายธวัชชัย สิงห์ตาก้อง

Mr.Tawatchai Singtakong
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา), มร.นครปฐม
   tawatchai.sig@mahidol.ac.th
   i+24+4251

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฎิบัติงานติดตั้งระบบเสียงและบันทึกเสียง
  • ระบบเสียงและบันทึกเสียงห้องประชุมชั้น 2 และห้องมัลติมีเดีย 6
  • ติดตั้งระบบเสียงในงานอบรมและกิจกรรมภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • ให้บริการบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียงกับบุคลากรภายในและภายนอก
  • ติดตั้งระบบเสียงในการประชาสัมพันธ์ภายนอกอาคาร
 2. รับผิดชอบและปฎิบัติงานบันทึกภาพวีดีทัศน์ (Video) ตัดต่อ (Editing)
  • บันทึกและตัดต่อ VDO ในงานอบรมและกิจกรรมของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • บันทึกและตัดต่อ VDO ในโครงการหนังสือเล่มโปรดปี 3
  • บันทึกและตัดต่อ VDO ในการประชาสัมพันธ์
 3. รับผิดชอบเป็น Admin ดูแลบทเรียนออนไลน์ Mooc เรื่อง “การรู้สารสนเทศ Information Literracy”
  • ถ่ายภาพในการประชุมและอบรม
  • ถ่ายภาพในการประชาสัมพันธ์ของหอสมุดฯ
  • ถ่ายภาพในการขึ้นเว็บของหอสมุดฯ
  • ถ่ายภาพงานกิจกรรมต่างๆของหอสมุดฯ
 4. ปฏิบัติงานถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
  • ให้บริการยืม – คืน e-Lecture
  • ให้คำแนะนำการเข้าใช้งานระบบ e-Lecture
  • ให้คำแนะนำการจองคิว e-Lecture
  • แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ e-Lecture เบื้องต้น
  • ให้คำแนะนำการใช้บริการห้องมัลติมีเดีย SLR
 5. ปฏิบัติงานให้บริการ e-Lecture
  • บันทึกและตัดต่อ VDO ในงานอบรมและกิจกรรมของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • บันทึกและตัดต่อ VDO ในโครงการหนังสือเล่มโปรดปี 3
  • บันทึกและตัดต่อ VDO ในการประชาสัมพันธ์
 6. งานตามโครงการ
  • คณะทํางานชมรมออกกําลังกายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะทำงานชมรมดนตรีหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • ปรับปรุงซ่อมแซมกล่องประเมินความพึงพอใจของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายสรวิศ อัตตปรีชากุล

Mr.Soravit Attaprechakul

นักวิชาการสารสนเทศ
ศป.ม. (สาขานฤมิตรศิลป์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   soravit.att@mahidol.ac.th
   i+24+4251

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประเภทภาพนิ่งและสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
  • 1.1 ออกแบบและจัดทำแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ วันปิดทำการ วันปิดทำการพิเศษของหอสมุดกลาง
  • 1.2 ออกแบบและจัดทำแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ วันพระราชสมภพประจำปี
  • 1.3 ออกแบบและจัดทำแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม ฟังบรรยาย สัมมนา และ ฝึกอบรม ของฝ่าย งาน และห้องสมุดในสังกัด
 2. รับผิดชอบการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
  • 2.1 ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะทำงานเสริมสร้างความสุขขององค์กร (Happy Library We Mahidol) เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์
  • 2.2 ปฏิบัติงานเพิ่มเติมข้อมูลและปรับปรุงเว็บไซต์ Happy Library ในส่วนของเว็บเพจ
 3. รับผิดชอบปฏิบัติและช่วยปฏิบัติงานโครงการตามยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 3.1 รับผิดชอบเป็นหัวหน้าโครงการจัดทำสื่อ Motion Graphic เพื่อประชาสัมพันธ์การยืมต่อหนังสือแบบออนไลน์
  • 3.2 ช่วยปฏิบัติงานในโครงการประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Page : Mahidol University ประจำปี 2562
  • 3.3 ช่วยปฏิบัติงานในโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Mahidol Library : The Roadshow 2019
 4. กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (soft skill) สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการห้องสมุด
  • 4.1 ปฏิบัติงานในโครงการ Board Game café @ Mahidol Library ได้แก่ การให้บริการ การให้คำแนะนำ และ การบันทึกสถิติระหว่างบริการส่งหัวหน้าโครงการ
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • 5.1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา ฟังบรรยาย และฝึกอบรมกับหอสมุดและคลังความรู้ และ องค์กรต่าง ๆ
  • 5.2 เป็นคณะทำงานจัดสัมมนาบุคลากรประจำปี 2562
  • 5.3 ปฏิบัติงานเขียนบล็อกการจัดการความรู้หอสมุดและคลังความรู้ฯ เรื่อง “งาน การบรรยายหัวข้อ มิติด้านนวัตกรรมของหอสมุดแห่งชาติ (National Library Innovation Dimensions)”

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายมนตรี เล้าหะชัย

Mr.Montree Laohachai
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
  montree.lao@mahidol.ac.th
  i+24+4228

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานถ่ายภาพนิ่งในกิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริหารจัดการคลังภาพนิ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์
 3. ปฏิบัติงาน บริการ e-Lecture
 4. ช่วยปฏิบัติงานเอกสารและงานบริการ
 5. ช่วยปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวพิมพิไร  สุพัตร

Ms.Pimpirai  Supat
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.ม.(สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา), ม.ศิลปากร
บธ.บ.(การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม), มสธ.
  pimpirai.sup@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4241

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีการศึกษา วิเคราะห์ และรายงานผล
 3. ให้บริการยืม-คืน และรับจองดูสื่อมัลติมีเดีย และ e-Lecture
 4. ติดต่อประสานงานฝึกอบรมของงานเทคโนโลยีการศึกษา และโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้หอสมุดและคลังความรู้ฯ
 5. เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรจัดฝึกอบรม ในโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้หอสมุดและคลังความรู้ฯ
 6. บริการช่วยถ่ายภาพ จัดการภาพนิ่ง และบันทึกวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์
 7. ดูแลระบบจองคิว e-lecture และรายงานผล
 8. ฝึกงานและสอนปฏิบัติงานแก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 9. ช่วยตรวจสอบครุภัณฑ์งานเทคโนโลยีการศึกษา
 10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann