หนังสือเล่มโปรด My Favorite Bookอรุณ มะลิขาว
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

 
“เด็กหญิงพิมพวดี : ประสบการณ์ทางวิญญาณของนายแพทย์อาจินต์ บุญยเกตุ" โดย : อาจินต์ บุญยเกตุ

“เด็กหญิงพิมพวดี” เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ทางวิญญาณของนายแพทย์อาจินต์ บุญยเกตุ ที่ประสบด้วยตนเอง สามารถคุยกับวิญญาณได้ ถึงแม้ว่าตามหลักทางวิทยาศาสตร์จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่เรื่องนี้น่าจะมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก เพราะผู้เล่าเป็นผู้มีความรู้สูงเป็นถึงนายแพทย์ มีตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นที่ยอมรับในวงสังคม อีกทั้งยังมีบุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นประจักษ์พยานในเรื่องนี้

เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วทำให้เกิดความเชื่อเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดและกฎแห่งกรรม เป็นเครื่องเตือนสติให้คนเราต้องรู้จักใช้ชีวิตของตนอย่างระมัดระวัง หมั่นสร้างบุญสร้างกุศล คุณงามความดี เพื่อความสุขความเจริญในชีวิตของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต