หนังสือเล่มโปรด My Favorite Bookรอยพระยุคลบาท : บันทึกความทรงจำของ พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร

ลักขณา บำรุงชูเกียรติ
บรรณารักษ์

รู้สึกประทับใจและอิ่มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ “รอยพระยุคลบาท: บันทึกความทรงจำ” โดย พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร ขณะที่อ่านเหมือนได้ตามเสด็จไปในพื้นที่ต่างๆ ที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่อง ไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย หรือท้อถอย ทรงทุ่มเทอุทิศพระวรกายเพื่อคนไทยและเมืองไทย ตลอดระยะเวลาที่ผู้เขียนได้ติดตามถวายอารักขาทั้งสองพระองค์เป็นเวลานานเกือบ ๑๒ ปี (พ.ศ.๒๕๑๓ ถึง พ.ศ.๒๕๒๔) ได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่พวกเราอาจจะเคยได้ยินมาหลายครั้ง แต่หลงลืมกันไป เช่น

เหตุการณ์เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๑๗ ขณะทรงเยี่ยมราษฎรบนดอยอินทนนท์ ม.จ.ภีศเดช รัชนี กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯให้ทรงพระดำเนินไปไร่กาแฟที่ราษฎรชาวกะเหรี่ยงปลูกไว้ เพื่อทอดพระเนตรกาแฟที่เหลือรอดเพียงต้นเดียว รวมระยะทางที่ทรงพระดำเนินประมาณ ๖ กิโลเมตร

เหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประชวรด้วยพระโรคไข้ป่า เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๑๘ พระปรอทสูงถึง ๔๐ องศาเซลเซียส และไม่ลดเลยเป็นเวลาติดต่อกันทั้งสัปดาห์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และข้าราชบริพาร รวมทั้งประชาชน ต่างห่วงใยและเฝ้าคอยฟังข่าว รวมเวลาที่ทรงพระประชวรและทรงพักฟื้นประมาณ ๓ เดือน

นอกจากนี้ยังได้ทราบเรื่องราวที่พระองค์มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ ทรงให้คำแนะนำต่อข้าราชบริพารที่สนใจ และเสด็จไปกราบพระอาจารย์ตามวัดต่างๆ เมื่อมีโอกาส เพื่อทรงมีพระราชปุจฉาเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง และการปฏิบัติธรรม

ในการเล่าเรื่องตามเสด็จ มีการสอดแทรกเรื่องราวรายละเอียดต่างๆ ที่ประชาชนไม่มีโอกาสได้รับทราบมาก่อน ยิ่งทำให้เกิดความซาบซึ้งในพระเมตตาที่ทั้ง ๒ พระองค์มีต่อประชาชนคนไทยเสมอมา และมีความรู้สึกประทับใจต่อเหตุการณ์ต่างๆ ร่วมไปกับผู้เขียนตลอดระยะเวลาของการเป็นนายตำรวจราชสำนักประจำ ที่ทำหน้าที่ถวายอารักขาอย่างใกล้ชิด หนังสือเล่มนี้จึงทรงคุณค่าอย่างยิ่ง และเป็นหนึ่งในเล่มโปรดของข้าพเจ้า