หนังสือเล่มโปรด My Favorite Book“ธรรมะของพระเจ้าอยู่หัว”

ปิยวรรณ บุญนิมิ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ธรรมะของพระเจ้าอยู่หัว : ธ.ทรงสถิตในใจของปวงชนชาวไทยชั่วนิรันดร์ ขอยึดมั่นเดินตามรอยธรรมคำพ่อสอน เป็นหนังสือเล่มโปรด ที่ผู้อ่านชอบอ่านค่ะ ในหนังสือกล่าวไว้ว่า ธรรมะของพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งล้ำค่า ที่พระราชาทรงน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการดูแลพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ที่ต่างเชื้อชาติต่างศาสนา ให้ร่วมกันอยู่อย่างเหมาะสมและสมดุล โดยทรงมุ่งหวังให้ทุกคนเป็นคนดี มีความสุขความเจริญ ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันด้ยหลักการคือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”

เข้าใจ หมายถึง ทรงเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความจริงแท้ของธรรมชาติ เข้าใจในคำสอนของพระพุทธศาสนา เข้าใจถึงความทุกข์ยาก ทุกความต้องการของพสกนิกร อย่างแท้จริงนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ทั้งทางกายและทางใจ

เข้าถึง หมายถึง การนำหลักธรรมจากนามธรรมให้มาเป็นรูปธรรมด้วยการเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองไปในทุกพื้นที่เพื่อจะได้เข้าถึง ได้รับรู้ ได้เข้าใจหาหนทางช่วยเหลือพสกนิกรในทุกด้าน ทั้งความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติที่เอื้ออำนวยในการดำรงชีพ ที่แตกต่างกันให้สัมฤทธิผล

พัฒนา หมายถึง การที่ทรงทำทุกอย่างเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพจิตใจและคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกคน ให้กินดีอยู่ดีมีความสุขความเจริญในทุกด้านด้วยทรงยึดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้อความนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือหยิบยกมา และดิฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องอยู่ในสังคม ขอยกตัวอย่างพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาก็คือ

“สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไม่ตรีจิตร มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่ .....”

หนังสือเล่มนี้ได้รับแจกมา รู้สึกดีมากที่ได้มา แล้วพออ่านแล้วรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำทุกอย่างเพื่อเราอย่างจริงใจ รู้สึกซาบซึ้งใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มโพธิสัมภาร และจะจดจำท่านไว้ในหัวใจตลอดไป