หนังสือเล่มโปรด My Favorite Bookพงศกร ระวิเพียรทรัพย์
นักเอกสารสนเทศ

 
เจ้าชีวิต พงศาวดาร ๙ รัชกาล แห่งราชวงศ์จักรี พระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์

“เจ้าชีวิต” เป็น ๑ ในหนังสือ ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน ด้วยเป็นหนังสือที่ผู้ทรงพระนิพนธ์ทรงรวบรวมและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึง ปี พ.ศ.๒๕๐๒ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชวงศ์จักรี ในเบื้องต้นเป็นการแต่งขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ชาวต่างชาติได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย และได้แปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้คนไทยได้ทราบทรงเล่าเรื่องชาติไทยให้ชาวต่างชาติว่าอย่างไรบ้าง โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ผู้ทรงพระนิพนธ์นั้น ทรงอยู่ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงหลายพระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทำให้ทรงได้รับการถ่ายทอดความรู้จากพระบรมวงศานุวงศ์เหล่านั้น และยังได้ทรงพบเห็นเรื่องราวสำคัญๆ ในประวัติศาสตร์หลายๆ เหตุการณ์ด้วยพระองค์เอง ทั้งยังทรงมีความสามารถในด้านอักษรศาสตร์เป็นอย่างมาก ทำให้เนื้อหาเป็นที่น่าสนใจ ต่อเนื่อง ชวนอ่าน เข้าใจได้ง่าย และทำให้ผู้อ่านจินตนาการบรรยากาศตามบทประพันธ์ได้เป็นอย่างดี

“เจ้าชีวิต” เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปของประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านรัชสมัยของพระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลในราชวงศ์ต่างๆ ตั้งแต่สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ นอกจากจะมีเนื้อหาบรรยายเกี่ยวกับพระราชวงศ์จักรี ธรรมเนียมในราชสำนัก และการพระราชพิธีต่างๆ อย่างละเอียดแล้ว เนื่องจากในเบื้องต้นเป็นการแต่งขึ้นเพื่อให้ชาวต่างชาติอ่าน จึงมีเนื้อหาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการต่างประเทศที่อยู่เป็นจำนวนมากอีกด้วย รวมถึงรูปแบบการเมืองการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย