หนังสือเล่มโปรด My Favorite Bookศศินาฎ ศรีคง
บรรณารักษ์

 
หัวใจแห่งความสุข   โดย พระไพศาล วิสาโล

...หัวใจของความสุขอยู่ที่การวางใจให้เป็น จิตที่อาลัยในอดีต กังวลกับอนาคต หรือเพ่งโทษผู้อื่นย่อมหาความสุขได้ยาก ตรงข้ามกับจิตที่ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบัน หรือรู้เท่าทันตนเอง ไม่เผลอยึดติดในอารมณ์ต่าง ๆ ย่อมเป็นจิตที่มีความสุข โปร่งเบา อยู่เสมอ .... (คำปรารภในหนังสือ)

เมื่ออายุมากขึ้นการแสวงหาหนังสือมาอ่านก็แปรเปลี่ยนไป จากที่เคยต้องทำ ต้องมี ต้องได้ ต้องดิ้นรน กระสับกระส่าย อยากได้ อยากไล่ และเผลอให้อารมณ์ต่างๆ มาครอบงำจิตใจ สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการแสวงหาหนังสือมาอ่านเพื่อทำให้เกิดปัญญาและหยั่งรู้ เพื่อให้เข้าใจได้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออย่างไร หนังสือหัวใจแห่งความสุข ของ พระไพศาล วิสาโล เล่มนี้ ประกอบด้วยคำบรรยาย ๖ บท ได้แก่ เปิดใจพร้อมยอมรับทุกสิ่ง รู้ใจก็ไร้ทุกข์ มองเป็นก็เห็นสุข เป็นมิตรกับตัวเอง รักตัวเองถูกต้องจึงมีสุขแท้จริง และเปิดใจรับความสุข เมื่อเราเปิดอ่านไปทีละหน้า จะช่วยทำให้เราหันมาใส่ใจกับจิตของตนเอง ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในความปกติและรู้สึกได้กับความสงบเย็น แม้อยู่นิ่งๆก็สามารถเป็นสุขได้ สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เหตุนี้เมื่อเกิดปัญญาเข้าใจตนเองตามความเป็นจริง จิตใจย่อมเปี่ยมสุขแม้อยู่ท่ามกลางความทุกข์ก็ตาม

ความสุขมีอยู่รอบตัวเรา เพียงเปิดใจก็เห็นความสุขได้