หนังสือเล่มโปรด My Favorite Bookวิชญ์วิสิฐ เกษรสิทธิ์
นักเอกสารสนเทศ

 
วิธีปั่นหัวคนด้วยสถิติ : How to Lie with Statistics   เขียนโดย Darrell Huff แปล: นาถกมล บุญรอดพานิช

“…This book is a sort of primer in ways to use statistics to deceive. It may seem altogether too much like a manual for the swindler. The crooks already know these tricks; honest men must learn them in self-defense…”

“…หนังสือเล่มนี้เป็นการเรียงลำดับพื้นฐานในการใช้สถิติเพื่อหลอกลวง มันอาจดูเหมือนทั้งหมดพูดเกินไปได้ว่าหนังสือเล่มนี้อาจเป็นคู่มือสำหรับคนโกง คนทรยศรู้เทคนิคเหล่านี้อยู่แล้ว คนที่ซื่อสัตย์ต้องเรียนรู้พวกเขาในการป้องกันตัวเอง…”

“…หนังสือเล่มนี้นำเสนอการใช้สถิติในการสรรค์สร้างผลการวิจัยหรือผลการดำเนินงานให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปในแนวทางที่ต้องการ โดยการสรรค์สร้างในทุกๆ กระบวนการของสถิติศาสตร์คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการเก็บ การวิเคราะห์ การตีความ การนำเสนอ และการจัดระเบียบข้อมูล ซึ่งในทุกๆ กระบวนการสามารถที่จะใช้วิธีการในการสรรค์สร้างผลลัพธ์ให้สามารถใช้ในการปั่นหัวคนได้ ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างที่ไม่เป็นกลาง (The Sample with the Built-in Bias) ค่าเฉลี่ยที่ดิ้นได้ (The Well-Chosen Average) ตัวเลขที่หายไป (The Little Figures That Are Not There) ตื่นเต้นกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง (Much Ado about Practically Nothing) แผนภูมิวิเศษ (The Gee-Whiz Graph) ภาพหนึ่งมิติ (The One-Dimensional Picture) ตัวเลขที่เหมือนจะเกี่ยวข้อง (The Semi attached Figure) การใช้เหตุผลแบบจับแพะชนแกะ (Post Hoc Rides Again) วิธีปั่นหัวคนด้วยสถิติ (How to Statisticulate) วิธีรับมือกับสถิติ (How to Talk Back to a Statistic)…”