งานคลังและพัสดุ

ภารกิจ

  1. หน่วยการเงินและบัญชี รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้หอสมุดและคลังความรู้ฯ และเงินรายได้มหาวิทยาลัย) ได้แก่ การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงาน การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง เงินคืนคลัง จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน บริหารเงินยืมทดรองจ่าย จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินประจำเดือน และรายงานฐานะการเงินแก่ผู้บังคับบัญชา จัดเก็บเอกสารทางการเงินเพื่อรอการตรวจสอบ และการเบิกจ่ายค่าบอกรับฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
  2. หน่วยพัสดุ รับผิดชอบการจัดหาพัสดุให้แก่หน่วยงานในสังกัดหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้แก่ งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ งานบัญชีพัสดุและทะเบียนพัสดุ งานคลังพัสดุ งานบำรุงรักษาทรัพย์สิน งานซ่อมแซมพัสดุ งานจำหน่ายพัสดุ และงานตรวจสอบพัสดุประจำปี

สถานที่ตั้ง

room21 room22
 

พื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากร

บุคลากรงานคลังและพัสดุ มีจำนวน 7 คน

Finance Staff

หัวหน้างานคลังและพัสดุ และรักษาการหัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี

นางอัจฉราพร อัศเวศน์

Mrs.Ajcharaporn Asawesna
นักวิชาการเงินและบัญชี
บช.บ.(บัญชี), วิทยาลัยกรุงเทพ
MU-SUP รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2554
MU-EDP รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2556
  ajcharaporn.asa@mahidol.ac.th
  i+24+4248

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ดูแลรับผิดชอบงานระบบ ERP (Module CO, AP งบบุคลากร, GL)
  2. ดูแลรับผิดชอบงานด้านการเงิน
  3. ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชี
  4. ดูแลรับผิดชอบงานด้านงบประมาณ
  5. ดูแลรับผิดชอบงานด้านพัสดุ
  6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

หน่วยงานในกำกับดูแล