หน้าหลัก > บริการ > แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ > ถามบรรณารักษ์

ถามบรรณารักษ์

โปรดกรอกคำถามลงในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ พร้อมระบุชื่อ / หน่วยงาน และ Email ให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ
ทุกคำถามจะถูกส่งให้กับบรรณารักษ์บริการช่วยการค้นคว้า และจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
*  ชื่อ - สกุล : 
*  อี-เมล์ : 
หน่วยงาน : 

สถานภาพ : 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
อาจารย์ ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ม.มหิดล อื่น ๆ
สถาบันการศึกษา : 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอื่น หน่วยงานอื่น
*  คำถาม : 

หากมีปัญหาขณะส่งคำถามโดยอัตโนมัตินี้ กรุณาติดต่อบรรณารักษ์บริการช่วยการค้นคว้า 0-2800-2680-9 ต่อ 4227, 4265
* พิมพ์ตัวเลข :

                   

ปรับปรุง : ตุลาคม 29, 2553