หน้าหลัก > บริการห้องสมุด > แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ > บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดมหิดลภายใน ม.มหิดล

  บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดมหิดลภายใน ม.มหิดล

สำหรับ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล

* Service only in this list      ให้บริการเฉพาะห้องสมุดที่มีในรายชื่อ
* Book's Location
หนังสืออยู่ที่ห้องสมุด
 
* Pickup Location
ขอรับหนังสือที่ห้องสมุด
 


Book Information / ข้อมูลหนังสือ : 
* Title / ชื่อหนังสือ 
* Author / ชื่อผู้เขียน 
* Call Number
เลขเรียกหนังสือ
 
Other Information / ข้อมูลอื่นๆ   


Requester Information / ข้อมูลผู้ขอยืม :  
* Name - Surname 
ชื่อ - นามสกุล 
Student ID. 
* Member - Barcode 
บาร์โค้ดสมาชิกห้องสมุด 
Status / สถานภาพ 
Undergraduate /
     ปริญญาตรี
Graduate Student /
     ปริญญาโท / เอก
Faculty / อาจารย์
    
Staff / บุคลากร
    
* Faculty / คณะ/สถาบัน 
Phone / โทรศัพท์ 
* E-mail 

                          

บริการ Book Delivery
            บริการพิเศษ สำหรับสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่ออำนวยความสะดวกในการยืมหนังสือจากต่างห้องสมุด ในศาลายา และ ห้องสมุดคณะในต่างวิทยาเขต โดยไม่คิดค่าบริการ
  1. การรับหนังสือ Book Delivery หอสมุดกลาง และ ห้องสมุดคณะ ติดต่อรับได้ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือของห้องสมุดทุกแห่งที่ร่วมให้บริการ
  2. การยืมระหว่างห้องสมุดในศาลายา มีห้องสมุดบางแห่งยังไม่ร่วมให้บริการ (โปรดตรวจสอบจาก รายชื่อห้องสมุดใน e-form ก่อนใช้บริการ) และหากจะใช้บริการยืมหนังสือจากห้องสมุดในศาลายาจะได้รับหนังสือในวันถัดไปหลังจากส่งฟอร์ม เหมือนยืมจากห้องสมุดต่างวิทยาเขต
  3. จำนวนเล่มที่ต้องการยืม และ กำหนดเวลาการยืมเป็นไปตามสิทธิ ของสมาชิกแต่ละประเภท (ตามประกาศของหอสมุดฯ)
  4. การคืนหนังสือ ต้องส่งคืนเฉพาะห้องสมุดที่อยู่ในเครือข่ายบริการ Book Delivery เท่านั้น จึงจะมีรถไปรับหนังสือคืน

หมายเหตุ :
* รายชื่อห้องสมุดที่ให้บริการร่วมกัน ดูได้จาก e-form
**หนังสือที่มีอายุการยืมระยะสั้น ไม่ให้บริการ Book Delivery เช่น วิทยานิพนธ์
update : มกราคม 2560