หน้าหลัก > แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมการใช้งาน โปรแกรม Turnitin

แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมการใช้งาน โปรแกรม Turnitin

              ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ลงทะเบียนอบรมการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ (Turnitin)

* ชื่อ - นามสกุล  : 
สถานภาพ  : 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท / เอก
อาจารย์ บุคลากร
* คณะ / สถาบัน / วิทยาลัย  : 
*E-mail  : 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  : 
สถานที่อบรม  :  หอสมุดกลาง ศาลายา  
อบรม วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560    
เริ่มอบรมเวลา 9.30 น.
ระยะเวลาในการอบรม
      - อาจารย์ และบุคลากร ใช้เวลา อบรม 3 ชั่วโมง
      - นักศึกษา ใช้เวลา อบรม 1.30 ชั่วโมง

* พิมพ์ตัวเลข  : 
 

เอกสารประกอบการอบรม

- อาจารย์และบุคลากร [ คลิก ]      - นักศึกษา [ คลิก ]


Quickstart guide

- Faculty and Staff [ Click ]      - Student [ Click ]


ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายวันอบรม

คุณรติกร วรวุฒิ หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4300 ในวันและเวลาราชการ หรือ e-mail : liclturnitin@gmail.com
เมื่อได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการตอบรับการอบรมทาง e-mail

ติดต่อขอรับ Account ID ที่ e-mail : liclturnitin@gmail.com หรือ คลิก เพื่อขอรับ Account ID และ Enrollment Password


ปรับปรุง กันยายน 2560