หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2559 โดยมี ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดฯ และรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

หอสมุดและคลังความรู้เป็นแหล่งประสานการดำเนินงานของสำนักพิมพ์ ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล และประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์และคณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่ โดยจัดให้มีที่ทำการสำนักพิมพ์ ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ อาคารเดิม ชั้น 2 และบุคลากรหอสมุดฯ บางส่วนทำหน้าที่ในฝ่ายเลขานุการและประสานงาน ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.li.mahidol.ac.th/mupress/infor.html

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์