หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้บริหารและบุคลากรหอสมุดฯ ร่วมฟังบรรยายวิชาการ และเยี่ยมชมห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ นางสาวลักขณา บำรุงชูเกียรติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ นางอังคณา อินทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและบุคลากร ร่วมฟังบรรยายวิชาการ เรื่อง Customer Survey and Analysis วิทยากรบรรยายคือ Professor Dr. Simone Fühles-Ubach ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติและการจัดการข้อมูล จาก Technische Hochschule Köln (Cologne University of Applied Sciences) ณ ห้อง 501/2 อาคารมหาจักรีสิรินธร จัดโดย ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นเวลา 15.00 น. ได้เยี่ยมชมห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 โดยมี คุณสุพรรณี ยงกิจเจริญลาภ หัวหน้าห้องสมุด ให้การต้อนรับ

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์