หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อเป็นการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรทุกคน ได้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด หอสมุดและคลังความรู้ฯ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์โดยได้เชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องดังกล่าว มาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่บุคลากร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน การอบรมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ่ายภาพ : ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์