หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม 'โครงการรักการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ชุมชนศาลายา'

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "โครงการรักการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ชุมชนศาลายา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล" โดยมอบสิ่งพิมพ์และสื่อการเรียนรู้ พร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมเล่านิทาน เล่นเกมส์ การให้ความรู้ด้วย Infographic เรื่อง “โรคไข้เลือดออก...ภัยร้าย ป้องกันได้ด้วยตนเอง” และจัดมุมหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และสอนให้น้องๆ ระบายสีปูนปั้น เป็นต้นซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (ศรีเล็กดีวิทยาคาร) ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม และวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

ข้อมูล : ปิยธิดา เทพวงค์
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
ข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์