หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้ฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ทีมบุคลากรหอสมุดกลาง แนะนำการใช้ห้องสมุดรวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (นานาชาติ), หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (นานาชาติ) รวม 48 คน เป็นนักศึกษาไทย จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ จากนั้นแบ่งกลุ่มนำชมตามจุดที่ให้บริการต่างๆ ภายในอาคาร

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์