หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้บริหารหอสมุดฯ เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล

เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ นางสาวลักขณา บำรุงชูเกียรติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ นางอังคณา อินทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำบุคลากรห้องสมุดสถาบันฯ เข้าพบศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ณ ห้องผู้อำนวยการ เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนางานของห้องสมุดสถาบัน และรับทราบแนวทางการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จากนั้นเยี่ยมชมห้องสมุด ณ ชั้น 2 อาคารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์