หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ EIFL-Mahidol Libraries Workshop เรื่อง “Research Evaluation Tools & Data Science for Libraries”

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ EIFL-Mahidol Libraries Workshop เรื่อง “Research Evaluation Tools & Data Science for Libraries” โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม วิทยากรโดย Ms. Niamh Brennan (Research Informatics, Trinity College Dublin) Ms. Iryna Kuchma (EIFL Open Access Programme) และ Dr.Adisak Sukul (Computer Science, Iowa State University) ในโอกาสนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายในหัวข้อ "The research evaluation templates for researchers and institutions in Thailand" ร่วมกับวิทยากร ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันอังคารที่ 16 – วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพในการทำวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการบริการวิชาการให้แก่ผู้บริหารห้องสมุด บรรณารักษ์ และนักวิชาชีพสารสนเทศ ผู้มีภารกิจในการบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย ผู้สนใจทั่วไปจากสถาบันการศึกษาและวิจัย อีกทั้งเป็นการสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยมหิดลในด้านการสร้างความเป็นเลิศในงานวิจัย
[ มหิดลสาร ปีที่ 42 ฉบับที่ 06 (30 มิถุนายน 2560) ] [ บทความจาก Eifl Blog ]

ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
ข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์