หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

บุคลากรจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember ศึกษาดูงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับบุคลากรจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember จำนวน 2 คน ได้แก่ Mr.Fandika Aqsa Alkautsar และ Miss Reini Ariani เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานในด้านการจัดการฐานข้อมูลและการบริหารจัดการห้องสมุด ระหว่างวันจันทร์ที่ 19- วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 ซึ่งมีกำหนดการเข้าศึกษาดูงาน ดังนี้

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด ฝ่ายคลังความรู้ ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ จากนั้น เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา ช่วงบ่าย เยี่ยมชมหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ สถาบัน ได้แก่ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ

โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Indonesia.  กำหนดการศึกษาดูงาน

ถ่ายภาพ : ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล  สาวิตรี บุญปาลิต  รติกร วรวุฒิ  ปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา -
อรุณ มะลิขาว  เพชรดา ฐิติยาภรณ์  หส.คณะเทคนิคการแพทย์  หส.สถาบันโภชนาการ-
หส.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์