หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

การสัมมนา เรื่อง "ผูกพัน สร้างสรรค์ ผลักดันสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)"

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดการสัมมนาเรื่อง “ผูกพัน สร้างสรรค์ ผลักดันสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีดร.รุจเรขา วิทยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดสัมมนา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และคุณปิยพรรณ อำไพวิทย์ หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งการสัมมนาจะแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 3 ชั่วโมง กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 และวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 2 หอสมุดและคลังความรู้ฯ อาคารเดิม

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย ธวัชขัย สิงห์ตาก้อง
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์