หอสมุดและคลังความรู้ฯ ส่งมอบยาเหลือใช้ให้ผู้แทนทีม Backpack อาสาของธนาคารจิตอาสา โครงการยาเพื่อชีวิต : ยาบริจาคเพื่อโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก

เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 นางอังคณา อินทรพาณิชย์ ประธานคณะทำงานเสริมสร้างความสุข หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนางสาวนงเยาว์ บุญเจริญ บรรณารักษ์ งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร (หัวหน้าโครงการ) และ นางกัญญา วิมลนันทพงศ์ คณะทำงานเสริมสร้างความสุข หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งมอบยาเหลือใช้จำนวนกว่า 20,000 ชิ้น/รายการ ซึ่งอยู่ในโครงการยาเพื่อชีวิต : ยาบริจาคเพื่อโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก ให้แก่ นศภ.พรนภา ปิตาทาสง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนทีม Backpack อาสาของธนาคารจิตอาสา ณ ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อาจารย์ ดร.ศิตาพร ยังคง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ "การคัดแยกยาเพื่อการใช้ยาที่ถูกต้องและสุขภาวะที่ดี" ก่อนนำส่งให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งโครงการยาเพื่อชีวิต : ยาบริจาคเพื่อโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้แผนงานสุขแบ่งปัน แบ่งปันสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการทำความดี มีความสุขใจ และมีสุขภาวะที่ดีในการบริโภคยาที่มีการจัดเก็บอย่างถูกต้อง ผ่านกิจกรรมขอรับบริจาคยาเหลือใช้จากบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนทั่วไป ซึ่งได้กำหนดรับบริจาคยาเมื่อวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

ข้อมูล/ข่าว : อังคณา อินทรพาณิชย์ นงเยาว์ บุญเจริญ
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์