หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

การสัมมนา เรื่อง "ผูกพัน สร้างสรรค์ ผลักดันสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)" รุ่นที่ 1

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดสัมมนาเรื่อง “ผูกพัน สร้างสรรค์ ผลักดันสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) รุ่นที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 2 หอสมุดและคลังความรู้ฯ อาคารเดิม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาเพื่อให้บุคลากรทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ การสัมมนาจะแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 40 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์