หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน และสิรินธรทันตพิพิธ ม.มหิดล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดฯ พร้อมด้วยบุคลากร จำนวนกว่า 20 คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ "พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน" (Discovery Museum of Tropical Diseases) ชั้น 1 อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 55 ปี ของการก่อตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเงินบริจาคและเงินรายได้ของคณะ มีเนื้อที่ 163 ตารางเมตร จัดแสดงด้วยเทคโนโลยี 4 มิติ ทั้ง แสง เสียง ภาพ และสัมผัส ผลงานองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเขตร้อนที่รวบรวมไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ให้สามารถป้องกันตนเองให้ปราศจากโรคเขตร้อน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เข้าถึงง่าย น่าสนใจ นอกจากนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศเกี่ยวกับผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักวิจัยไทยที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกด้านโรคเขตร้อนด้วย


จากนั้นเวลา 10.45 น. ได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ "สิรินธรทันตพิพิธ" ตั้งอยู่ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เป็น "พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุทางทันตกรรม" ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา (วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘) ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างยั่งยืนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ภายในมีการรวบรวมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานทันตกรรมเพื่อเป็นแหล่งจัดแสดงข้อมูลความรู้สำหรับให้นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาในการพัฒนางานด้านอื่น ๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย โดยแบ่งโซนเพื่อจัดแสดงนิทรรศการ ทั้งในส่วนของวิชาการและประวัติศาสตร์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์