หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

กิจกรรม "สุข..สัญจร ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 2559"

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ กล่าวเปิดการจัดกิจกรรม "สุข..สัญจร ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 2559" โดยมีทีมวิทยากร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา และจิตแพทย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20 - วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. โดยแบ่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 59 คน ณ โถงกลาง ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างความสุขหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2559 จัดโดย คณะทำงานเสริมสร้างความสุข หอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อสร้างพื้นฐานและความพร้อมให้บุคลากรได้มีทักษะและสามารถจัดการความเครียดในการทำงานและมีความสุขในการทำงาน

ภาพถ่าย : มนตรี เล้าหะชัย ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์