หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ MUSIS รุ่นที่ 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 - 16.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS)" รุ่นที่ 1 จัดโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดฯ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยมีคุณปาลิดา ปริชญาวงศ์ และทีม MUSIS จากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล เป็นวิทยากรแนะนำการใช้ระบบงานดังกล่าว ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์