หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้ฯ

เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 12.45 น. นางสาวลักขณา บำรุงชูเกียรติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพบริการ นางอังคณา อินทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางกัญจพร ทับทิมเทศ หัวหน้าหอสมุดกลาง และ ดร. อภิภู สิทธิภูมิมงคล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และคณะรวม 4 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้ฯ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น เยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ เป็นผู้นำชม ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศาลายา

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์