หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างค่านิยมองค์กร (core value)

ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ กล่าวเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างค่านิยมองค์กร (core value) วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก.บ.ศุภลักษณ์ เข็มทอง นักกิจกรรมบำบัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตสังคม และการสื่อสารจิตใต้สำนึก อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งกิจกรรมจะแบ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็น 2 รุ่น ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร หอสมุดและคลังความรู้ฯ จำนวน 118 คน ดังนี้ รุ่นที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. และรุ่นที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ และตระหนักในค่านิยมองค์กรพร้อมนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางของหอสมุดและคลังความรู้ฯ และสร้างความผูกพันธ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของบุคลากร

ภาพถ่าย : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์