หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้บริหารหอสมุดฯ เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 น. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ นางสาวลักขณา บำรุงชูเกียรติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ นางอังคณา อินทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวเพ็ญพิมล คงมนต์ หัวหน้าห้องสมุดสถาบันฯ เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องลีลาวดี 406 ชั้น 4 เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนางานของห้องสมุดสถาบัน และรับทราบแนวทางการดำเนินงานของสถาบัน จากนั้นเยี่ยมชมห้องสมุด ชั้น 2 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์