หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร และบุคลากรหอสมุดฯ ทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ศาลายา

เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ นำบุคลากรหอสมุดฯ ทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมี นางจุฑาธิป แผลงชีบ นักวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชม พร้อมทั้งให้ความรู้ในการเยี่ยมชมนิทรรศการ “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” และเยี่ยมชมสวนสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งการจัดทัศนศึกษาในครั้งนี้ โดย งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดขึ้นระหว่างวันอังคารที่ 25 – วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยจัดบุคลากรเข้าทัศนศึกษาฯ วันละ 25 คน เพื่อการเรียนรู้แก่บุคลากรภายในหอสมุดและคลังความรู้ฯ และบุคลากรห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างการรับรู้ และการเรียนรู้ทางด้านสมุนไพรไทย สามารถนำมาสร้างองค์ความรู้ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติแก่ผู้ที่สนใจได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย นับเป็นการพัฒนาบุคลากร และสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานอีกทางหนึ่ง

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติพัฒนามาจากพื้นที่ “สวนสมุนไพร” ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทยสำหรับการศึกษา การเรียนรู้ และวิจัยพัฒนา นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่สำหรับการสันทนาการของเจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ “สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ” ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ เมื่อ พ.ศ. 2536 และได้รับรางวัล โครงการดีเด่นแห่งชาติ สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านสมุนไพร ประจำปี 2539 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ต่อมาใน พ.ศ. 2550 มีการยกระดับพื้นที่ของสวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทยระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางด้านพฤกษศาสตร์โดยพัฒนาในด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ และมีการขยายพื้นที่เป็น 140 ไร่ เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ กระทั่งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” อาจเรียกได้ว่าอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติเปรียบเสมือน “ห้องสมุดธรรมชาติ” เพื่อการเรียนรู้อันเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sireepark.mahidol.ac.th/

ข้อมูลข่าว : ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ภาพถ่าย : มนตรี เล้าหะชัย ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์