หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้ฯ

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 38 คน พร้อมด้วยคณาจารย์ จำนวน 10 คน นำโดย ผศ. ร.อ.วราวุธ ผลานันต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เยี่ยมชมดูงานหอสมุดและคลังความรู้ฯ ซึ่งมี
นางกัญจพร ทับทิมเทศ หัวหน้าหอสมุดกลาง และบุคลากรงานบริการ ให้การต้อนรับและนำชม เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์