หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ณ ลานโถง ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นประธานเปิดงานและกล่าวขอบคุณผู้เกษียณทุกท่าน ที่ได้อุทิศตนทำงานเพื่อองค์กรมาโดยตลอด

สำหรับในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 2 ท่าน ดังนี้ นางสาวเอมอร พิทยายน บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) หอสมุดกลาง, นางอัมพร สินปัญจะ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี และผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ทั้งหมด 2 ท่าน ดังนี้ นางมานิดา กันบัว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานคลังและพัสดุ, นางกนกเนตร เอี่ยมสุวรรณ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากห้องสมุดคณะ สถาบันต่างๆ ด้วย ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้งใจ

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์