หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับเชิญไปบรรยายให้ความรู้ ณ สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับเชิญไปบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพวารสารกับข้อควรพิจารณาการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่เป็น Open Access” ในโครงการตลาดนัดความรู้ จัดโดยสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มีผู้สนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก ทั้งนักวิชาการ นักศึกษาและบุคลากรจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการบรรยายดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฟังเป็นอย่างดี

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์