หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้บริหารและบุคลากร หอสมุดและคลังความรู้ฯ ฟังการบรรยายโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. ในโอกาสมาบรรยาย เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่ เพื่อสร้างสื่อการสอนระบบ eLearning ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER: Open Educational Resources) และระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสําหรับมหาชน (Massive Open Online Courses: MOOC) เพื่อแนะนำโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นอย่างมาก โครงการนี้สวทช.ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีสื่อสาระความรู้อยู่ก่อนแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยครูและโรงเรียนต่างๆ ให้สืบค้นสื่อทรัพยากรการศึกษาที่สามารถนำไปสร้างสรรค์บทเรียนได้โดยไม่มีผลกระทบทางทรัพย์สินทางปัญญา โดยโครงการฯ จะจัดหาเครื่องมือในการพัฒนาสื่อสาระให้แก่โรงเรียนหรือสถาบันที่ร่วมโครงการ รวมทั้งจัดหาระบบคลาวด์ที่สามารถรองรับการใชังานของผู้ใช้จำนวนมาก ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://oer.rspg.or.th

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์