หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ MUSIS รุ่นที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและแนะนำการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS) รุ่นที่ 2 โดยมี นางสาวพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์