หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุดให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล จำนวน 7 คน ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยมีนายศิรชีพ ขอนดอก บรรณารักษ์ผู้ชำนาญการ หอสมุดกลาง เป็นผู้ให้คำแนะนำ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการสารสนเทศต่างๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัย สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น 1 หอสมุดกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2800-2680-9 ต่อ 4225 หรือสามารถดูวิดิทัศน์แนะนำห้องสมุดทางเว็บไซต์หอสมุดฯ ได้ที่ http://www.li.mahidol.ac.th/vdo/library.php

ถ่ายภาพ : ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง
เขียนข่าว: ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์