หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการหอสมุดฯ เข้ารับมอบเกียรติบัตรโครงการสวนมุมสวย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 11.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดสวนมุมสวย จัดโดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในหน่วยงาน มุ่งเน้นการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่เดิม และเพิ่มขนาดพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ให้มากขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลโครงการประกวดสวนมุมสวย

 
ขอขอบคุณภาพถ่าย คุณสวัสดิ์ จินเดหวา กองบริหารงานทั่วไป สนง.อธิการบดี
มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์