หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

คณะผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เยี่ยมชมหอสมุดฯ

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในโอกาสเข้าสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือสำหรับใช้พัฒนาแนวทางประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยมี นางสาวลักขณา บำรุงชูเกียรติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ และนางกัญจนพร ทับทิมเทศ หัวหน้าหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับและนำชม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 14.00-15.00 น. ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพถ่าย : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์