หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมใจปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดใช้พลังงาน (MU LIGHTS OUT)

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรณรงค์ให้บุคลากร ร่วมกันปิดไฟที่ไม่ใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในเวลา 12.00-13.00 น. เป็นประจำทุกวัน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ปลูกฝังให้บุคลากร นักศึกษา มีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและลดใช้พลังงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
ภาพ : ประมุข หนูเทพย์
ข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์