หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์หอสมุดฯ"

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล" เพื่อสร้างแผนยุทธศาสตร์ของหอสมุดฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น และทิศทางในการพัฒนาหอสมุดฯ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยจัดการสัมมนาเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน กำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 และวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา และแนะนำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์หอสมุดฯ ณ โถงกลางชั้น 3 อาคารเดิม หอสมุดและคลังความรู้ฯ

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย ธวัชขัย สิงห์ตาก้อง
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์