หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าพบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล และเยี่ยมชมห้องสมุด

ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วย นางสาวลักขณา บำรุงชูเกียรติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ นายโกมล คงมั่นกตเวที หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ และดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนางานของห้องสมุดคณะ และรับทราบแนวทางการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ จากนั้น เยี่ยมชมห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล
ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์