หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าฟังการบรรยาย เรื่อง 'การทบทวนแผนการลงทุน และการปรับสัดส่วนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี พ.ศ. 2559'

หน่วยทรัพยากรบุคคล หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบรรยาย เรื่อง "การทบทวนแผนการลงทุน และการปรับสัดส่วนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี พ.ศ. 2559" โดยมี นายปราณีต กลิ่นสังข์ งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวางแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บุคลากรหอสมุดฯ มีความรู้ ความเข้าใจในแผนการลงทุนที่กำหนดเพิ่มเติม ประกอบการตัดสินใจปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละรอบปีให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและความสามารถในการรับความเสี่ยงของสมาชิก เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เอกสารประกอบการบรรยาย

ภาพถ่าย : มนตรี เล้าหะชัย
ข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์