หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปิดไฟเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า (MU LIGHTS OUT)

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 นายประมุข หนูเทพย์ คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมจัดนิทรรศการ (โปสเตอร์การพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมฯ) และพิธีเปิดตัวโครงการรณรงค์ปิดไฟเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า (MU LIGHTS OUT) จัดโดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี และทีมผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเปิดโครงการ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันปิดไฟที่ไม่ใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน ช่วงเวลา 12.00-13.00 น. พร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือการปลูกฝังจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและรับรู้ถึงปริมาณการใช้พลังงาน

ภาพ : ประมุข หนูเทพย์
ข้อมูลข่าว : เว็บไซต์กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์