หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าพบคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล และเยี่ยมชมห้องสมุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ นางสาวลักขณา บำรุงชูเกียรติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ นางอังคณา อินทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำบุคลากรห้องสมุดคณะ เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบาย และวิจัย ณ ห้องประชุม 801 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนางานของห้องสมุดคณะและรับทราบแนวทางการดำเนินงานของคณะเทคนิคการแพทย์ จากนั้นเยี่ยมชมห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 2 พร้อมทั้งให้นโยบายในการดำเนินงานแก่บรรณารักษ์
ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์