หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการหอสมุดฯ ลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) กับ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ นางสาวลักขณา บำรุงชูเกียรติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ และนางอังคณา อินทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรหอสมุดฯ ร่วมงาน "น้อมรำลึกพระทรงชัยสถิตย์ในใจไทยนิรันดร์" เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมอบหนังสือให้แก่ประธานเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุพุทธมณฑล เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งคลังปัญญาชมรมผู้สูงอายุพุทธมณฑล ซึ่งหน่วยรับบริจาคหนังสือ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุดคณะ/สถาบันต่างๆ ได้รวบรวมหนังสือบริจาคในโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ครั้ง 1 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๕๐ ปี ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

จากนั้น เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ระหว่าง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) กับ มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล) อำเภอพุทธมณฑล และเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุอำเภอพุทธมณฑล เพื่อให้การสนับสนุน ดูแลในกิจกรรมพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ การเรียนรู้การศึกษาตลอดชีวิต

ข้อมูลข่าว : อังคณา อินทรพาณิชย์
ภาพถ่าย : อังคณา อินทรพาณิชย์ มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์