หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร และบุคลากรหอสมุดฯ เข้าพบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ นำบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการให้บริการสื่อวีดิทัศน์คำบรรยายรายวิชาพื้นฐานระบบดิจิทัล (e–Lecture) ณ ห้องบรรยาย 202 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหอสมุดและคลังความรู้ฯ กับคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้าน Excellence in outcome-based education for globally - competent

ในปีการศึกษา 2559 หอสมุดและคลังความรู้ฯ ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการสื่อวีดิทัศน์คำบรรยายรายวิชาพื้นฐานระบบดิจิทัล (e-Lecture) และจัดสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ภายในอาคารหอสมุดฯ ด้วยการจัดห้องพักรับรองสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา e-Lecture และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ผู้สอน สามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ทบทวนการสอน หรือทำงานร่วมกับนักศึกษา (Co-Working Space) และมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในการเข้าถึงสื่อวิดิทัศน์การสอนของอาจารย์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอน และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษาด้วย

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์