หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล และเยี่ยมชมห้องสมุด

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วย นางสาวลักขณา บำรุงชูเกียรติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ และนางกาญจน์ศิริ พูนทอง หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาฯ เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนางานของห้องสมุดสถาบันฯ และรับทราบแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมฯ จากนั้นเยี่ยมชมห้องสมุด ณ ห้องผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล
ถ่ายภาพ : ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์