หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA-Visit) ประจำปี 2560

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2560 ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยผู้บริหารหอสมุดฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 ตลอดจนการนำเสนอเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติงานของหอสมุดฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนงาน

ภาพถ่าย : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์