หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการหอสมุดฯ เข้าพบคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คุณจันทรา เทพอวยพร หัวหน้าห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี คุณปัญจธร เตชวณิชย์พงศ์ และคุณชูเกียรติ จารุธนกิจพานิช เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดี เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนางานของห้องสมุดคณะ และรับทราบแนวทางการดำเนินงานของคณะ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และเยี่ยมชมบูธของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ในโครงการหนังสือเปลี่ยนมือ ครั้งที่ 1 งานตลาดนัดสร้างสุข (MUPH Happiness) ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

จากนั้น เวลา 13.00 น. เยี่ยมชมและพบปะบุคลากรห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี พร้อมมอบนโยบายของหอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์